Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).

Tematické články

| 6. srpna 2019

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

Číst ...
| 12. července 2019

Kvalita ovzduší v Mariánských Horách ovlivněna stavbou

Číst ...
| 21. června 2019

Nová zeleň pro lepší ovzduší v Ostravě

Číst ...
| 14. května 2019

Zájem o kotlíkové dotace byl vysoký

Číst ...
| 30. dubna 2019

Mimořádná změna otevírací doby kotlíkové kanceláře

Číst ...
| 29. dubna 2019

Koksovna dočasně přerušila odsávání plynu

Číst ...
| 5. dubna 2019

Semináře ke kotlíkovým dotacím

Číst ...
| 21. března 2019

Ostravská pobočka ČHMÚ zve na návštěvu

Číst ...

Projekty

  • Bikesharing
  • Ekologizace vozového parku II
  • Ekologizace vozového parku I
  • Nízkoemisní zóny
  • Využití biomasy v Zoo Ostrava
  • Air Silesia
  • Zdravě po Ostravě
  • Air Tritia
Místo
Rekola Bikesharing, s. r. o.
Adresa
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Bikesharing

Dne 1. května 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. Stanovišť je celkem 45 a jedno jízdní kolo si denně zapůjčí až 6 zákazníků. Služba je zákazníkům poskytována během prvních 15 minut bezplatně. Statutární město Ostrava se finančně nepodílí na provozování služby. S ohledem na předpokládané špatné povětrnostní podmínky z počátku roku bude poskytování služby přerušeno od 21. prosince 2018 a následně opět zprovozněno na jaře dalšího roku.

Do budoucna se počítá s rozšířením stanic systému na městské obvody Vítkovice, Ostrava-Jih, Ostrava-Mariánské Hory a Poruba.

Podmínky použití na www.rekola.cz.

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Previous Next

Ekologizace vozového parku II

Ostravou na alternativní pohon II

Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon, 5 vozů pro Městskou policii Ostrava a zbytek pro 11 městských obvodů Hošťálkovice (1 ks), Hrabovou (1 ks), Krásné Pole (1 ks), Mariánské Hory a Hulváky (3 ks), Moravskou Ostravu a Přívoz (2 ks), Novou Ves (1 ks), Ostravu – Jih (1 ks), Polanku nad Odrou (1 ks), Porubu (1 ks), Radvanice a Bartovice (1 ks) a Starou Bělou (2 ks). Tři vozy budou na pohon CNG, ostatní budou elektromobily. Projekt bude znovu spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.

Žádost byla úspěšně schválena Státním fondem Životního prostředí a město již obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. K projektu je připravena veřejná zakázka na nákup vozidel, která nyní čeká na vyhlášení.


Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Ekologizace vozového parku I

Ostravou na alternativní pohon I

Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo pořízeno 21 nových vozidel – 6 elektromobilů a 15 vozidel s pohonem na CNG pro Městskou policii Ostrava, městské obvody města Ostravy a magistrát. Město na realizaci projektu vynaložilo 9 803 158 korun, dotace ze Státního fondu životní prostředí pro tento počet vozů činí 2 070 000 korun. Celková pořizovací hodnota je 11 873 158 Kč (s DPH).


Místo
Statutární město Ostrava
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: http://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Místo
Zoo Ostrava
Adresa
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava

V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci výstavby dendrologického komplexu. Areál Zoo je rozsáhlý a je tedy permanentním zdrojem dřevní hmoty. Zoo je vybavena technickými prostředky na zpracování dřevní hmoty a manipulací s ní (Štěpkovač, nakladač, traktor).

 

Místo
Příhraniční regiony ČR, SR, PL
www
Previous Next

Air Silesia

Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia, který je unikátní rozsahem zpracovaných informací, ale i tím, že byly informace v přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou. Níže jsou stručně uvedeny vybraná nejvýznamnější zjištění, kteréá mají vliv na znečištění ovzduší v Ostravě:

  • výsledky analýz vzorků odebraných v průběhu projektu ukazují na vyšší koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu na polské straně oblasti
  • plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se nachází přibližně mezi českopolskou hranicí a okolím Rybnika (PL); znečištěním pocházejícím z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky
  • větry vanou častěji z Česka do Polska; polské zdroje však produkují více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do Česka při převážně zhoršených rozptylových podmínkách a proto je vliv českých zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný.

V rámci projektu Air Silesia vznikla publikace Atlas ostravského ovzduší.

Zdravě po Ostravě

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD (zejména elektrické trakce), cyklo a pěší dopravy se stala populární Internetová stránka „Zdravě po Ostravě“, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu a je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel Ostravy o formách dopravy šetrných k životnímu prostředí. Součástí projektu byla také popularizace dalších projektů místního i celostátního významu, např. Do školy na kole, Do práce na kole, Dýchám pro Ostravu atd. Klíčovým prvkem podpory je přesvědčení, že  občan/obyvatel města  vnímá význam kvalitního životního prostředí a uvědomuje si, že i on může svým přístupem v oblasti dopravy přispět k jeho zlepšení.

Projekt Zdravě po Ostravě je financován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
www
Previous Next

Air Tritia

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší.

Hlavními výstupy jsou:

  1. Prostorová databáze informací o kvalitě ovzduší (meteorologická, imisní a emisní data) na trojmezí Česka, Slovenska a Polska;
  2. Matematický model pro predikci vývoje kvality ovzduší (pravděpodobnost vzniku smogových situací apod.);
  3. Nástroje pro řízení kvality ovzduší, především systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí;
  4. Návrhy strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu TRITIA.

Na partnerství v projektu se podílí města Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství. Hlavním přínosem tohoto projektu je uplatňování přístupu společné spolupráce na řízení kvality ovzduší při tvorbě společného návrhu optimální kombinace opatření s dopadem na zlepšení lidského zdraví obyvatel zapojených regionů. Superpočítačem vytvořený model kvality ovzduší bude v rámci projektu ověřen různými typy měření, které zajistí výzkumné organizace zapojené do projektu VŠB – TUO (CZ), ACCENDO (CZ), Žilinská univerzita (SK), Hlavní hornický institut (PL), Institut meteorologie a vodního hospodářství (PL).

Navrhované postupy a výstupy budou rovněž použitelné kdekoli ve střední Evropě, v oblastech s podobnými problémy.

Aktuální informace o projektu naleznete na stránkách projektu (http://interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html).

Způsob financování:

Projekt je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozpočet projektu: 2 576 623 EUR

Financování ERDF: 2 190 130 EUR

Délka trvání projektu: červen 2017 – květen 2020

Další informace

Vlivy

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění.

V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Měřící stanice

Počet aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě.

Další měření kvality ovzduší pak probíhají v rámci realizace nápravných opatření na lokalitě laguny Ostramo.

Měřící stanice

Počet imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, jejichž provoz je dotován statutárním městem Ostravou.

Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

Fond ovzduší

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město k 31. 12. 2017 vložilo 89,5 mil. Kč.

Air Tritia

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.

Emise TZL

Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise v kategorii REZZO 1.

Zeleň

Počet samosběrných zametacích vozů společnosti Ostravské komunikace, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série kroků, které vedou ke zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Další vozy ve správě Technických služeb městských obvodů.

Zeleň

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu veřejné zeleně dále dokrývá vlastními finančními prostředky.

Zeleň

Počet vysázených stromů/keřů izolační zeleně v letech 2013-2015. Projekty „Izolační zeleně“ plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů nebo frekventovaných komunikací.