Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými a podnebnými podmínkami).

Další informace

Vlivy

Stav ovzduší v Ostravě je ovlivněn nejen zdroji znečištění (průmysl, doprava, lokální topeniště), fyzicko-geografickými podmínkami území, ale dominantně zejména meteorologickými podmínkami (proudění vzduchu a jeho směr, rychlost větru a teplotní poměry).

Měřící stanice

Počet aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě.

Další měření kvality ovzduší pak probíhají v rámci realizace nápravných opatření na lokalitě laguny Ostramo.

Produkce TZL

Snížení emisí tuhých znečisťujících látek (REZZO 1 = průmysl) v okrese Ostrava v letech 1980-2010. Průmysl je nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím stav ovzduší. Oproti minulosti se situace zásadně zlepšila.

Produkce TZL

Snížení emisí tuhých znečisťujících látek (REZZO 1-3, tj. průmysl, střední stacionární zdroje a topeniště) v Ostravě v letech 1994-2010. Oproti minulosti opět zásadní zlepšení stavu.

Produkce TZL

Snížení produkce tuhých znečišťujících látek společnosti ArcelorMittal v letech 1978-2015, díky investicím do modernizace a ekologizace huti.

Koncentrace PM

Snížení průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM10 v Ostravě v letech 2005-2016.

Zeleň

Počet samosběrných zametacích vozů společnosti Ostravské komunikace, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série kroků, které vedou ke zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Další vozy ve správě Technických služeb městských obvodů.

Zeleň

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu veřejné zeleně dále dokrývá vlastními finančními prostředky.

Zeleň

Počet vysázených stromů/keřů izolační zeleně v letech 2013-2015. Projekty „Izolační zeleně“ plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů nebo frekventovaných komunikací.

Projekty

 • Bikesharing
 • Nízkoemisní zóny
 • Využití biomasy v Zoo Ostrava
 • Nanočástice pomáhají
 • Air Silesia
 • Ekologizace vozového parku
 • Zdravě po Ostravě
 • Air Tritia
Místo
Ostrava
Adresa
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Bikesharing

Dlouho připravovaný systém sdílení jízdních kol, který je součástí Strategického plánu rozvoje města FajnOVA, bude v Ostravě fungovat od 1. května. Stanice s koly budou umístěny na celkem 39 místech v širším centru města. V první vlně bude k dispozici 180 kol městského typu s nízkým nástupem, protišlapnou brzdou a praktickým košíkem na drobná zavazadla. Službu bude v Ostravě poskytovat společnost Rekola Bikesharing, a město za ni nebude nic platit.

Podmínky použití na www.rekola.cz.

Více informací zde.

Místo
Ostrava
Previous Next

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: http://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Místo
Zoo Ostrava
Adresa
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava

V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci výstavby dendrologického komplexu. Areál Zoo je rozsáhlý a je tedy permanentním zdrojem dřevní hmoty. Zoo je vybavena technickými prostředky na zpracování dřevní hmoty a manipulací s ní (Štěpkovač, nakladač, traktor).

 

Nanočástice pomáhají

Nanočástice ochranářem životního prostředí

Jsou milionkrát menší než jeden milimetr, ale pokud se rozloží do plochy, mohou dosáhnout obrovských rozměrů.  Řeč je o nanočásticích, super malinkých krystalech, jejichž svět postupně odkrýváme díky nejnovějším technologiím. Postupně zjišťujeme, jaký obrovský potenciál vlastně mají, přestože o nich ještě všechno nevíme.

Miniaturních krystalků rozložených do plochy a jejich specifických vlastností se dá například využívat i k ochraně životního prostředí. Jak? Nejlepší bude uvést si příklad. Představme si katalyzátor plynů z výfuků automobilů. Po jeho vnitřním obvodu se v tenké vrstvě nanese speciální prášek. Vzniklý povlak dokáže ničit škodlivé látky, produkované při spalování benzínu. Ty se totiž při střetu s tímto povrchem zdeformují a rozloží se na jednoduché plyny – vodík, dusík. Ale ani nanočástice nefungují jako perpetuum mobile, potřebují pro svoji činnost zdroj energie. Například světlo. Díky němu se pak stávají aktivnějšími „lapači škodlivin“ a podstatně rychleji je i rozkládají.  Dosáhnout vyšší aktivity nanočástic prostřednictvím světla se snaží mladí vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava.  Jejich výzkum se specializuje na přípravu tzv. polovodičových nanočástic (např. oxid titaničitý, oxid zinečnatý), které s pomocí slunečního světla dokážou rozkládat jedovaté a špatně odbouratelné látky. Doktorandi z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství se v rámci svých vědeckých prací konkrétně snaží o optimalizaci vlastností nanočástic. Přemýšlí, jak uměle vyrobit vodík a jak by se dala vyvolat umělá fotosyntéza, anebo bádají nad novými technologiemi přípravy prášků z nanočástic. Jsou to návody na výrobu originální směsi různých solí kovů a louhu, kterých už objevily dvě desítky.  To vše s jediným cílem. Pomáhat člověku a chránit svět, ve kterém žijeme. Takto zpracované nanočástice umí například přeměnit skleníkové plyny na neškodné látky, které naleznou další uplatnění v průmyslu. Pomohou nám z vody odstraňovat nečistoty z ropných havárií. Jako nátěry v nemocničních pokojích zamezují vzniku plísní a likvidují bakterie. Mohou se používat i pro výrobu filtrů v komínech, při čištění odpadních vod.  Nanočástice se tak stávají významnými pomocníky při ochraně životního prostředí a zvýšení kvality života lidí.


Partnerem projektu Zlepši si techniku je statutární město Ostrava.

Místo
Příhraniční regiony ČR, SR, PL
www
Previous Next

Air Silesia

Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia, který je unikátní rozsahem zpracovaných informací, ale i tím, že byly informace v přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou. Níže jsou stručně uvedeny vybraná nejvýznamnější zjištění, kteréá mají vliv na znečištění ovzduší v Ostravě:

 • výsledky analýz vzorků odebraných v průběhu projektu ukazují na vyšší koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu na polské straně oblasti
 • plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se nachází přibližně mezi českopolskou hranicí a okolím Rybnika (PL); znečištěním pocházejícím z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky
 • větry vanou častěji z Česka do Polska; polské zdroje však produkují více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do Česka při převážně zhoršených rozptylových podmínkách a proto je vliv českých zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný.

V rámci projektu Air Silesia vznikla publikace Atlas ostravského ovzduší.

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Ekologizace vozového parku

Obnova vozového parku úřadu a příspěvkových organizací města Ostravy

V oblasti provozování nízkoemisních vozidel plánuje Ostrava v rámci obnovy vozového parku magistrátu města a jeho příspěvkových organizací pořízení 24 nízkoemisních vozidel, z nichž 18 bude poháněno stlačeným zemním plynem (CNG), 17 z nich bude sloužit Městké Policii, a díle 6 elektromobilů, které budou využívány úřady městských částí.

Zdravě po Ostravě

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD (zejména elektrické trakce), cyklo a pěší dopravy se stala populární Internetová stránka „Zdravě po Ostravě“, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu a je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel Ostravy o formách dopravy šetrných k životnímu prostředí. Součástí projektu byla také popularizace dalších projektů místního i celostátního významu, např. Do školy na kole, Do práce na kole, Dýchám pro Ostravu atd. Klíčovým prvkem podpory je přesvědčení, že  občan/obyvatel města  vnímá význam kvalitního životního prostředí a uvědomuje si, že i on může svým přístupem v oblasti dopravy přispět k jeho zlepšení.

Projekt Zdravě po Ostravě je financován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
www
Previous Next

Air Tritia

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší.

Hlavními výstupy jsou:

 1. Prostorová databáze informací o kvalitě ovzduší (meteorologická, imisní a emisní data) na trojmezí Česka, Slovenska a Polska;
 2. Matematický model pro predikci vývoje kvality ovzduší (pravděpodobnost vzniku smogových situací apod.);
 3. Nástroje pro řízení kvality ovzduší, především systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí;
 4. Návrhy strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu TRITIA.

Na partnerství v projektu se podílí města Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství. Hlavním přínosem tohoto projektu je uplatňování přístupu společné spolupráce na řízení kvality ovzduší při tvorbě společného návrhu optimální kombinace opatření s dopadem na zlepšení lidského zdraví obyvatel zapojených regionů. Superpočítačem vytvořený model kvality ovzduší bude v rámci projektu ověřen různými typy měření, které zajistí výzkumné organizace zapojené do projektu VŠB – TUO (CZ), ACCENDO (CZ), Žilinská univerzita (SK), Hlavní hornický institut (PL), Institut meteorologie a vodního hospodářství (PL).

Navrhované postupy a výstupy budou rovněž použitelné kdekoli ve střední Evropě, v oblastech s podobnými problémy.

Aktuální informace o projektu naleznete na stránkách projektu (http://interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html).

Způsob financování:

Projekt je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozpočet projektu: 2 576 623 EUR

Financování ERDF: 2 190 130 EUR

Délka trvání projektu: červen 2017 – květen 2020

Tematické články

| 29. srpna 2018

Letos vyjede za čerstvým vzduchem opět více dětí

Číst ...
| 20. srpna 2018

Od září stačí mít revizi kotle na tuhá paliva pouze každé 3 roky

Číst ...
| 15. května 2018

Rekordní suma na ozdravné pobyty

Číst ...
| 13. dubna 2018

Den zdravého ovzduší v Ostravě-Porubě

Číst ...