Ostrava se může pochlubit výrazným snížením produkce směsného komunálního odpadu, zejména díky důsledné osvětě a následnému zvýšení separace jednotlivých využitelných složek odpadu. Materiálové a energetické využití odpadu se mezi roky 2010 a 2015 více než zdvojnásobilo. Město aktivně řeší problémy starých průmyslových zátěží s využitím inovačních technologií.

Další informace

Komunální odpady

V roce 2016 vyprodukovali občané města téměř 103 tis. tun komunálního odpadu. Zásadní je zjištění, že produkce směsného komunálního odpadu klesá a zvyšuje se množství vytříděných složek.

Komunální odpady

Nárůst produkce komunálního odpadu v meziročním srovnání o 3 946 t. Zvyšující se množství odpadu je dáno stále propracovanějším systémem sběru odpadů a jejich řádné evidence.

Komunální odpady

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Celkové množství využitelných odpadů za rok 2016, které byly materiálově či energeticky využity.

Využitelné odpady

Množství materiálově využitelných odpadů za rok 2015 ve srovnání s jinými kandidáty na European Green Capital 2019. Ostrava si vede velmi dobře.

Využitelné odpady

Počet ostravských domácností, které v roce 2012 obdržely zdarma sety tří barevných tašek k odnášení vytříděného odpadu.

Využitelné odpady

V roce 2016 bylo 18 vybraných kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označeno štítky s piktogramem a nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění odpadů slabozrakým a nevidomým.

Odpad ze zeleně

Podíl z celkového množství komunální odpadu. V roce 2016 činil odpad ze zeleně 11 316 t. Zpracovává se v kompostárně, která byla nově otevřena v roce 2009.

Odpad ze zeleně

Meziroční nárůst bio popelnic v roce 2016. Od roku 2016 bezplatná služba pro každý trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou na území města.

Projekty

  • Sanace haldy Heřmanice
  • Sanace lagun Ostramo
  • Skládkový plyn – využití
Místo
Ostrava
Previous Next

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Sanace lagun Ostramo

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a které leží v blízkosti rezidenční zóny, již byla v minulosti zlikvidována, kompletní řešení, zahrnující vytěžení zbývajících 100 tisíc tun ropných látek a 400 tisíc tun kontaminované zeminy bude probíhat v následujícím období. Cílem je vyčistit území takovým způsobem, aby v území mohlo být využito pro další funkce ve městě. Příkladem pro následné využití může být i vyřešení prostoru území Karoliny.

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně zveřejňovaných a aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Skládkový plyn – využití

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného komunálního odpadu je systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny a je zvažováno jeho využití pro pohon svozových vozidel. Bioplyn se vyrábí také v rámci provozu ústřední čistírny odpadních vod, kdy je získaný bioplyn využíván k výrobě elektrické energie.

Tematické články

| 17. září 2018

V sobotu se otevřou brány OZO Ostrava pro veřejnost

Číst ...
| 11. září 2018

Ostravané se zapojili do sběru starého elektrozařízení

Číst ...
| 30. srpna 2018

Obyvatelé Bartovic budou pohodlněji třídit odpad

Číst ...
| 9. srpna 2018

Na podzim otevře Komunitní park Tržnice na Černé louce

Číst ...