Vývoj produkce směsného komunálního odpadu vykazuje dlouhodobě klesající trend, podíl využitelných odpadů naopak dlouhodobě roste. V roce 2017 vyprodukovali obyvatelé města 112.570 t komunálního odpadu, o 9.609 tun více než v roce 2016. V procentuálním vyjádření činí nárůst 9,3 %. Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2016 ale pokleslo na 51.977 tun, což je o 1.309 tun (2,5 %) méně.

Tematické články

| 1. listopadu 2018

Sběrné dvory zkracují provozní dobu

Číst ...
| 15. října 2018

Vědci z VŠB zkoumají možnosti snižování znečištění ovzduší

Číst ...
| 17. září 2018

V sobotu se otevřou brány OZO Ostrava pro veřejnost

Číst ...
| 12. října 2018

Pozvánka na říjnovou besedu s vědci na téma Mnoho tváří odpadu

Číst ...
| 24. září 2018

V Porubě přibudou další podzemní kontejnery na odpad

Číst ...
| 11. září 2018

Ostravané se zapojili do sběru starého elektrozařízení

Číst ...
| 30. srpna 2018

Obyvatelé Bartovic budou pohodlněji třídit odpad

Číst ...
| 9. srpna 2018

Na podzim otevře Komunitní park Tržnice na Černé louce

Číst ...

Projekty

  • Single-stream
  • Sanace haldy Heřmanice
  • Sanace lagun Ostramo
  • Skládkový plyn – využití
Místo
Radvanice a Bartovice
Adresa
Maryčky Magdonové, Újezdní, U Statku
Ostrava
www
Previous Next

Single-stream

Single-stream – pilotní projekt OZO Ostrava v třídění odpadů z domácností

Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO přistaví přímo k rodinným domům v Bartovicích a malé části Radvanic speciální popelnici na tříděný odpad. Dosud byly větší kontejnery na tříděný odpad umístěny na několika místech a lidé k nim museli chodit.

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny (cca 75 %). Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdonové a Újezdní po ulici U Statku včetně posledních domů v Bémově ulici.

Cílem projektu je ověření možnosti zvýšení množství separovaných složek odpadu.

Místo
Ostrava
Previous Next

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Sanace lagun Ostramo

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a které leží v blízkosti rezidenční zóny, již byla v minulosti zlikvidována, kompletní řešení, zahrnující vytěžení zbývajících 100 tisíc tun ropných látek a 400 tisíc tun kontaminované zeminy bude probíhat v následujícím období. Cílem je vyčistit území takovým způsobem, aby v území mohlo být využito pro další funkce ve městě. Příkladem pro následné využití může být i vyřešení prostoru území Karoliny.

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně zveřejňovaných a aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Skládkový plyn – využití

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného komunálního odpadu je systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny a je zvažováno jeho využití pro pohon svozových vozidel. Bioplyn se vyrábí také v rámci provozu ústřední čistírny odpadních vod, kdy je získaný bioplyn využíván k výrobě elektrické energie.

Další informace

Komunální odpady

Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2017.

Komunální odpady

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2017, jeho množství dlouhodobě klesá.

Komunální odpady

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Celkové množství odpadů za rok 2017, které byly materiálově či energeticky využity.

Černé skládky

Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.

Využitelné odpady

Počet ostravských domácností, které v roce 2012 obdržely zdarma sety tří barevných tašek k odnášení vytříděného odpadu.

Využitelné odpady

V roce 2016 bylo 18 vybraných kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označeno štítky s piktogramem a nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění odpadů slabozrakým a nevidomým.

Odpad ze zeleně

Meziroční nárůst množství biologicky rozložitelných odpadů.

Odpad ze zeleně

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.