Na území města leží mozaika přirozených, pozměněných i umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. Nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří a v dalších zvláště chráněných územích i lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti v okrajových částech města. Ekosystémy, specifické pro postindustriální krajinu, se vyskytují na starých odvalech v místech s bývalou důlní a průmyslovou činností.

Další informace

Zeleň

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Vyplývá to z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a výpočtů Českého rozhlasu (data z 2010).

Zeleň

Podíl parkové zeleně na rozloze města (2010).

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města (2010).

Zeleň

Rozloha veřejně přístupné zeleně (2015).

Rozloha příměstských lesů (2015).

Rozloha zeleně na 1 obyvatele (2015).

Natura 2000

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší).

Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický rybník, Děhylovský potok – Štěpán, Poodří).

Zvláště chráněná území

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.

Památné stromy

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.

Projekty

 • Trvalkové výsadby
 • Zeleň za Karolinou
 • Ozelenění Sokolské třídy
 • Revitalizace okolí řeky Ostravice
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Prokešovo náměstí
 • Park u Zámku Zábřeh
 • Zeleň za poliklinikou Hrabůvka
 • Smetanův sad
 • Park U Boříka
 • Cingrův sad
 • Park Za biskupstvím
 • Ekologická likvidace plevele
 • Smíšené trvalkové záhony
 • Sadové úpravy v centru
 • Zeleň Za Lunou
 • Zeleň Savarin
 • Výukový areál Bělský les
 • Za hlasy českých zvířat do Zoo Ostrava
 • Výsadba zeleně v Bělském lese
 • Revitalizace městské zeleně
 • Komenského sady

Trvalkové výsadby

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i cibuloviny. V současné chvíli probíhá veřejná zakázka na zhotovitele pro realizaci zakázky. Jedná se o tyto místa.

 • Moravská Ostrava a Přívoz: Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
  Slezská Ostrava, Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
 • Mariánské Hory a Hulváky: Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminál, Sídliště Vršovců.
 • Ostrava Jih: Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
 • Vítkovice: Křižovatka ulic Ruská a Závodní
 • Poruba: Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
 • Svinov: Ulice Bílovecká – kruhový objezd
 • Stará Bělá: ul. Junácká

Zeleň za Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnuje výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále budou vysazeny keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Ozelenění Sokolské třídy

Z dendrologického průzkumu v okolí Sokolské třídy vyplývá, že celkový stav aleje je ve velmi špatném stavu a nevyhne se postupnému kácení. Velké zasíťování v podzemí a nadzemní troleje  dopravního podniku omezují výsadbu a obnovu robustními stromy. Na základě všech zjištění jsme přistoupili k různým variantám vhodného ozelenění. Výsadby stromů jsou navrženy mimo zelený pás za chodníkem. Pokud to prostor dovolil vysadíme sakury – Prunus x yedoensis. Jedná se o dlouhověkou sakuru s přirozeným habitem bez roubování na kmínku. Oživíme tak aspoň částečně linku ulice o kvetoucí prvek. Dále použijeme keř na kmínku muchovník – Amelanchier arborea’Robin Hill‘. Jedná se drobnější keř stromového tvaru. Kvete bílými květy před olistěním a na podzim ohnivě červeně barví. Dále oživíme ulici ve dvou úsecích o extenzivní trvalkové pásy. Jeden u ulice Horové v místě, kde jsou zastávky, druhý u Hornické polikliniky. Před rozšířené zelené pásy před bytovými domy navrhujeme pás strojově vysázených cibulovin a pod stromy doplňujeme pásy volně sázených cibulovin po 5ti kusech. Barevně jsou záhony pojaty dle ročních období. Na jaře půjde o kombinaci jasně žluté, bílé a červené v podobě narcisů, tulipánů a krokusů. Jasné jarní barvy přejdou do žlutých kosatců a modrého lnu doplněné o bílý šáter. Toto olistění dodá dynamiku i době přechodné, kdy kvetení časných květin pomalu končí a nové se ještě hojně nerozvinulo. Letní a pozdní letní efekt budou tvořit krásnoočka a třapatky v různých odstínech od bílé až po jasně purpurovou doplněné jasně modrým lnem. Vše bude zahalovat šáter a kohoutek s marulkou. Na podzim je navržena nízká modrá astra do 30ti cm. Všechny záhony doplní traviny a molínie na podzim ohnivě zlatě barví a vydrží až do prvního většího sněhu.

 

Revitalizace okolí řeky Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky nebo výstavbou workoutového hřiště.

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru. Více informací získáte procházkou po trase, kde na Vás budou čekat níže zobrazené cedule. Dvě na začátku a 11 ks po trase revitalizace. Cedule vrtkavost počasí ustojí, vandaly však nikoliv.

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Místo
Hulváky
Adresa
Previous Next

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Prokešovo náměstí

Parková úprava na Prokešově náměstí

Více zeleně, kytek a laviček se dočká i prostor kolem oblíbené kavárny u Černého stromu. Zmenšena bude také rozsáhlá dlážděná plocha, ale přívětivě, aby sjednotila daný prostor s prostorem před radnicí.

Místo
Park u Zámku Zábřeh
Adresa
U Zámku
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Park u Zámku Zábřeh

Pořádání oslav svatováclavských dnů si zaslouží kulturnější prostředí a proto také dojde k vytvoření sezení, kultivaci zeleně, vysazení záhonů a keřů. Chodníky pro chodce budou vytvořeny dle vyšlapaných cestiček současných a chybět nebude ani vodní prvek.

Zeleň za poliklinikou Hrabůvka

Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Hrabůvce dojde také ke kultivaci prostoru, avšak ve shodě s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Budou usměrněny trasy chodců, ale i prostor, kde se nachází hřiště. Mělo by vzniknout místo, pro posezení a relaxaci s vodním prvkem. Respektována bude povětšinou současná zeleň a rozmanitost, vysazeny budou trvalkové záhony i keře.

Smetanův sad

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení, ale i v blízkosti bytové zástavby. Měl by tedy začít sloužit, jako místo pro potkávání studentů, ale také například i pro maminky s dětmi.  Park dostane novou podobu. Vytvořena bude atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro, vzrostlé stromy nebudou pokáceny.  Zmenší se asfaltová plocha a nahradí ji eko-povrch.

Místo
Nová Ves u Ostravy
Adresa
U Boříka
Ostrava-Nová Ves
www
Previous Next

Park U Boříka

Koncept urbanistického řešení a řešení veřejného prostoru spočívá v potvrzení a posílení stávajících vazeb v území (pěších a cyklistických tahů), doplnění nového ohniska v místě spojení rozdělených částí obce (kiosek a větší zpevněná plocha) a zpřístupnění nevyužívaných částí území. V rámci zeleně je záměrem využití stávajících dřevin a jejich doplnění tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně. Následně je navrženo přidání pomyslné vrstvy vybavení, zvyšujícího užitnou hodnotu parku – veřejné osvětlení, mobiliář, sportovní prvky. V konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka a s odkazem na historii také podpoření jejího významu v obci. Návrh podporuje záměr realizace pěší a cyklistické trasy směrem k vodárně ve stopě původní významné cesty. V klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití především děti. Dále se počítá s hřištěm pro neformální rekreační aktivity. Ve vnitřním prostoru oválu je navržena větší osluněná plocha – „hřiště“ pro neformální rekreační aktivity a část prostoru je více členěna, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zdvihá do násypu nájezdu na vyvýšenou komunikaci, by měla být nejvíce klidovou částí parku. Opakem této klidové části má být aktivní zóna. Diagonální spojnice mezi podchodem a sportovním areálem v ulici U Boříka, oddělující aktivní a klidovou zónu, byla vytvarována podél oválu a rovněž s ohledem na rozmístění stávajících dřevin. Další chodníky v aktivní zóně vycházejí z uvažovaného provozu a návaznosti parkových funkcí na okolí. V západním trávníku (tzv. přírodní amfiteátr) je uvažováno s místem pro občasné letní kino a střední plocha bude určena pro aktivní trávení volného času za pomocí instalovaného drobného sportovního vybavení, doplněného dětskou prolézačkou a ohništěm. V rámci úprav zde bude zapojen tunel pod mostem v ulici U Boříka, v němž má vzniknout tzv. workoutové hřiště. Do svahu vedle kiosku bude instalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný i pro sáňkování. Při trasování komunikací a umisťování objektů byly především zohledněny stávající dřeviny, pouze v několika málo případech bude nutné jejich přesazení. Přesazení je odůvodněno faktem, že se jedná o mladé náhradní výsadby a trasování komunikací je v daném místě vůči ostatním stromům nejméně kolizní. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku, který má být v souladu s velikostí a možnostmi obce, s důrazem na jednoduché, jednoznačné řešení parkových úprav a pokud možno jejich jednoduchou údržbu. Mobiliář je tedy prostý a robustní, s nadčasovou estetikou.

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
Cingrova
Ostrava
www
Previous Next

Cingrův sad

Cingrův sad má velmi specifické umístění. Leží na spojnici mezi centrem a parkem Milady Horákové, na níž navazují sídliště Šalamoun a na severu Fifejdy II. Vzhledem k výše uvedenému je prostor pojat jako park s možností volného výběhu psů, kteří zde nebudou rušit ostatní obyvatele města. I přes úpravy se místo ke své poloze nestane oázou klidu. Díky tomu, zde nebude docházet ke střetu dospělých a dětí se psy. Bude vytvořen chodník o šířce 1,6m až 2m, který prostor rozdělí na část s volnou plochou a na východní část s prvky pro agility. Mobiliář bude odolný vůči poškození, z betonu a kovu, v jednoduchém designu. Atraktivitu betonovému mobiliáři dodá výrazné probarvení do červena nebo do modra. Park bude opatřen drobnými prvky k sezení pro majitele psů. Agility prvky budou přizpůsobeny, jak pro větší, tak i menší plemena psů. Největší důraz bude kladen na novou zeleň, která na tak velké ploše bez omezení chybí. Velmi důležitá je funkce izolační a klimatická. Plocha má 16 526m2 a proto výsadbami může v centru velmi ovlivnit zachycení škodlivin z komunikací a vzduchu. Díky stromům a keřům dojde k ochlazování povrchu a zadržení vody v území, která se bude vypařovat v horkých dnech.

 

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
Střelniční
Ostrava
www
Previous Next

Park Za biskupstvím

Zahradou procházelo v minulosti městské opevnění (jeho zbytky jsou dosud patrné přímo v zahradě) a stála zde půlkruhovitá bašta (dnes její pozůstatky uvnitř budovy TV Noe). V místě vyústění Střelniční ulice (asi v prostoru dnešního parkoviště) se nacházela fortna (branka pro pěší).

Po obvodu pozemku je navrženo oplocení, obsahující uzamykatelné vstupní branky. Oplocení bude zčásti průhledné z tyčových prvků, zděné, anebo bude tvořit stěny ze zeleně. Zahrada bude rozdělena na dvě části s odlišným charakterem. Část výše bude více osluněná s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm. Plocha níže položená bude stylizovaný sad a bude zde přirozeně více stínu. Spojujícím prvkem obou úrovní bude terasa, umístěná pod platanem, plnící funkci ochrany jeho kořenového systému a zároveň nabízející další možnosti k využití zahrady. Platforma bude navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které budou rekonstruovány a osazeny zábradlím. V rámci oprav je navrženo také zrestaurování výtvarného reliéfu. Zpevněné plochy jsou navrženy mlatové a umožňují promenádu i pouhý rychlý průchod zahradou za účelem zkrácení cesty. Zahrada bude doplněna mobiliářem, zahrnujícím lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Do prostoru dětského hřiště je navrženo pítko. V horní – severní části je navržen solitérní listnatý strom zelkova. Centrální plochu bude tvořit pobytový trávník typu sport, který snáší nízké sekání a pohyb uživatelů. Ve spodní části je navržen rastr okrasných ovocných jabloní (Malus ’Evereste‘). Kvetou v jarním období velkými vonnými bílými květy a později vytváří cca 3cm velké jasně červené jablíčka, které drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptáky.

Místo
Ostrava
Previous Next

Ekologická likvidace plevele

Při údržbě chodníků, cest nebo veřejných ploch se setkáváme s plevelem prorůstajícím dlažebními kostkami nebo obrubníky. Rostliny bývají odolné a nelze se jich zbavit tzv. „škarpirkováním“ neboli vytrhnutím. Novinkou je ekologické řešení problému, likvidace pomocí horké vody. Společnost Technické služby, a. s. Slezská Ostrava byla první v Moravskoslezském kraji, která se rozhodla přístroj na ekologickou likvidaci plevele zakoupit a ekologickou cestou bez použití chemikálií likvidovat plevel.

 

Smíšené trvalkové záhony

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření je estetizace veřejných ploch pomocí extenzivně pěstovaných trvalek, bez nutnosti intenzivní péče. Předpokládaná životnost těchto nových výsadeb se předpokládá na 7 – 10 let. Během této doby se nepočítá s doplňováním uhynulých květin, ale s postupným rozrůstáním druhů trvalek, které jsou na daném stanovišti nejúspěšnější.

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
www
Previous Next

Sadové úpravy v centru

Centrum města zkrášlí nová výsadba 86 ks okrasných stromů, 2.500 keřů a 2.000 okrasných travin, 9.200 trvalek a 17.400 cibulovin. Realizace projektu „Sadové úpravy v centru“ se týká Černé louky, Trojhalí a Nové Karolíny.

Místo
Zábřeh nad Odrou
Adresa
Kosmonautů
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Zeleň Za Lunou

Předmětem projektu, jehož cílem je celková regenerace území mezi ulicemi Patricie Lumumby a Kosmonautů za kinem Luna (zvýšení poměru zatravněných a osázených ploch), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací (vč. in-line dráhy), terénní modelace a doplnění mobiliáře.

Termín: 2018 / 2019

Náklady: 13 mil. Kč

Místo
Hrabůvka
Adresa
dr. Martínka
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Zeleň Savarin

Předmětem projektu, jehož cílem je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné sídelní zeleně ve vnitrobloku a u vstupů do domů v panelovém sídlišti (ul. Dr. Martínka), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací, terénní modelace, doplnění venkovního mobiliáře.

Termín realizace: 2018 / 2019

Náklady: 13,8 mil. Kč

Místo
Bělský les
Adresa
A. Brože
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Výukový areál Bělský les

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les – Výukové centrum“ navazoval na dva předchozí a v minulosti již zrealizované projekty, kterými jsou „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“, ve kterých došlo k odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les.

Předmětem stavby bylo vybudování nových naučných stezek, na které je navázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

 

Místo
Zoo Ostrava
Adresa
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Za hlasy českých zvířat do Zoo Ostrava

Zachovalý přírodní charakter areálu ostravské zoologické zahrady je útočištěm mnoha druhů volně žijících živočichů, z nichž řada patří k vzácným a ohroženým druhům. Některé z nich lze v zoo často pozorovat, některé spíše „jen“ slyšet, ale vzhledem k typickému hlasovému projevu dobře určit. Díky podpoře grantového programu Radegast lidem byl v Zoo Ostrava vybudován nový interaktivně-edukativní koutek prezentující hlasy 20 vybraných zástupců české fauny. Malí i velcí návštěvníci se mohou seznámit s hlasy čtyř druhů žab a 16 druhů ptáků, které tak může bystrý posluchač zaslechnout přímo v areálu zoo.

Koutek je tvořen zvukovým panelem s hlasy našich zvířat doplněný o informační cedulky k jednotlivým druhům. Jedná se o druhy, které se vyskytují v přírodě ČR a žijí volně rovněž v areálu zoo. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o ohrožených druzích české fauny a naučit zájemce rozeznávat je zábavnou a interaktivní formou podle hlasových projevů, které jsou v terénu často jedinou možností identifikace. Většina prezentovaných druhů, tj. vybraných obojživelníků a ptáků, se v areálu zoo volně vyskytuje a v určitém období i dost zřetelně ozývá, takže lidé mají možnost tyto druhy na základě zvukových nahrávek snadno poznat a určit. Věříme, že větší znalost o zvířatech přivede lidi i ke zvýšenému zájmu o ně, resp. o jejich ochranu.

Posláním moderních zoologických zahrad je přispět k zachování biologické rozmanitosti nejen chovem ohrožených druhů živočichů v lidské péči, ale také zapojováním do ochrany přímo v místě výskytu daných druhů (tzv. projekty in situ), stejně jako výzkumné aktivity. Neméně důležitou úlohou je i vzdělávání a osvěta v otázkách ochrany přírody a také environmentálně šetrného chování.

Osvěta široké veřejnosti je v areálu zoo realizována mimo jiné i prostřednictvím řady informačních panelů a interaktivních koutků. Mají za cíl zprostředkovat poznání malým i velkým návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou, např. seznámit se se zvířecími vlastnostmi, naučit se větší vnímavosti ke svému okolí nebo se na chvilku přímo vžít do nějakého zvířete. Vedle prezentace exotické fauny (resp. zvířat chovaných v Zoo Ostrava) se v poslední době tyto výstupy zaměřují právě na poznání české fauny a flory a ochranu místní biodiverzity. Na řadě míst v areálu zoo najdou návštěvníci inspiraci, jak se jednoduše do ochrany okolního prostředí může zapojit každý z nás – ať už prostřednictvím informačních koutků (Motýlí louka, Včelí stezka, Broukoviště ad.), nebo speciálních akcí a aktivit v zoo, jako je např. vyvěšování a kontrola (nejen) ptačích budek, budování jezírek pro obojživelníky apod.

Výsadba zeleně v Bělském lese

Poté co byla část lesa po areálu bývalých kasáren vyčištěna (projekt Regenerace brownfieldu Bělský les), následovala a výsadba zeleně, tj. cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 9,9 ha.

Termín realizace/ukončení         8 – 12/2014

Revitalizace městské zeleně

V průběhu první poloviny června 2015 došlo k dokončení realizace projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na 7 vybraných parkových lokalitách v městských obvodech: Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest v lesích Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les.

V průběhu realizace došlo k ošetření 1318 ks stromů, nově dodáno a vysázeno bylo 902 ks stromů, a byla provedena probírka a vyčištění 5 998 m2 nárostů a obnova 39 196 m2 trávníků.

Termín realizace/ukončení         01-06/2015

Komenského sady

Komenského sady jsou centrální městský park v srdci Ostravy a jeden z nejrozsáhlejších městských parků v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Pro větší spokojenost návštěvníků se zdvojnásobila zelená plocha, přibyly nové lavičky i odpadkové koše. Park je stále lepším místem pro volný čas i sport, pro procházky s kočárky, tančící maminky, jogíny či běžce.

Termín realizace/ukončení         04/2012 – 10/2013

Tematické články

| 7. září 2018

V Ostravě bude pěstovat zeleninu robot

Číst ...
| 4. září 2018

Zítra je mezinárodní noc pro netopýry

Číst ...
| 30. srpna 2018

Opěrná zeď nad ostravskými Bazaly rozkvete

Číst ...
| 21. srpna 2018

Sobota bude v ostravské ZOO věnována antilopě Derbyho

Číst ...