Na území města leží mozaika přirozených, pozměněných i umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. Nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří a v dalších zvláště chráněných územích i lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti v okrajových částech města. Ekosystémy, specifické pro postindustriální krajinu, se vyskytují na starých odvalech v místech s bývalou důlní a průmyslovou činností.

Další informace

Zeleň

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Vyplývá to z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a výpočtů Českého rozhlasu (data z 2010).

Zeleň

Podíl parkové zeleně na rozloze města (2010).

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města (2010).

Zeleň

Rozloha veřejně přístupné zeleně (2015).

Rozloha příměstských lesů (2015).

Rozloha zeleně na 1 obyvatele (2015).

Natura 2000

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší).

Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický rybník, Děhylovský potok – Štěpán, Poodří).

Zvláště chráněná území

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.

Památné stromy

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.

Projekty

 • Ekologická likvidace plevele
 • Smíšené trvalkové záhony
 • Sadové úpravy v centru
 • Zeleň Za Lunou
 • Zeleň Savarin
 • Park U Boříka
 • Cingrův sad
 • Park Za biskupstvím
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Výukový areál Bělský les
 • Za hlasy českých zvířat do Zoo Ostrava
 • Výsadba zeleně v Bělském lese
 • Revitalizace městské zeleně
 • Komenského sady
Místo
Ostrava
Previous Next

Ekologická likvidace plevele

Při údržbě chodníků, cest nebo veřejných ploch se setkáváme s plevelem prorůstajícím dlažebními kostkami nebo obrubníky. Rostliny bývají odolné a nelze se jich zbavit tzv. „škarpirkováním“ neboli vytrhnutím. Novinkou je ekologické řešení problému, likvidace pomocí horké vody. Společnost Technické služby, a. s. Slezská Ostrava byla první v Moravskoslezském kraji, která se rozhodla přístroj na ekologickou likvidaci plevele zakoupit a ekologickou cestou bez použití chemikálií likvidovat plevel.

 

Smíšené trvalkové záhony

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření je estetizace veřejných ploch pomocí extenzivně pěstovaných trvalek, bez nutnosti intenzivní péče. Předpokládaná životnost těchto nových výsadeb se předpokládá na 7 – 10 let. Během této doby se nepočítá s doplňováním uhynulých květin, ale s postupným rozrůstáním druhů trvalek, které jsou na daném stanovišti nejúspěšnější.

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
www
Previous Next

Sadové úpravy v centru

Centrum města zkrášlí nová výsadba 86 ks okrasných stromů, 2.500 keřů a 2.000 okrasných travin, 9.200 trvalek a 17.400 cibulovin. Realizace projektu „Sadové úpravy v centru“ se týká Černé louky, Trojhalí a Nové Karolíny.

Místo
Zábřeh nad Odrou
Adresa
Kosmonautů
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Zeleň Za Lunou

Předmětem projektu, jehož cílem je celková regenerace území mezi ulicemi Patricie Lumumby a Kosmonautů za kinem Luna (zvýšení poměru zatravněných a osázených ploch), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací (vč. in-line dráhy), terénní modelace a doplnění mobiliáře.

Termín: 2018 / 2019

Náklady: 13 mil. Kč

Místo
Hrabůvka
Adresa
dr. Martínka
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Zeleň Savarin

Předmětem projektu, jehož cílem je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné sídelní zeleně ve vnitrobloku a u vstupů do domů v panelovém sídlišti (ul. Dr. Martínka), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací, terénní modelace, doplnění venkovního mobiliáře.

Termín realizace: 2018 / 2019

Náklady: 13,8 mil. Kč

Místo
Nová Ves u Ostravy
Adresa
U Boříka
Ostrava-Nová Ves
www
Previous Next

Park U Boříka

V rámci projektu „Revitalizace 3 vybraných parků a parkově upravených ploch na území 2 městských obvodů“ bude realizována úprava zeleně v Parku U Boříka, který se nachází v městském obvodu Nová Ves.

Cílem realizace projektu je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné zeleně (výsadba stromů, základní obnova travnatých, trvalkových a keřových ploch, údržba stávající zeleně, včetně oprav a doplnění komunikací, drobných staveb a venkovního mobiliáře).

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
Cingrova
Ostrava
www
Previous Next

Cingrův sad

V rámci projektu „Revitalizace 3 vybraných parků a parkově upravených ploch na území 2 městských obvodů“ bude realizována úprava zeleně v Cingrůvě sadu o rozloze 18.000 m2, který se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Cílem realizace projektu je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné zeleně (výsadba stromů, základní obnova travnatých, trvalkových a keřových ploch, údržba stávající zeleně, včetně oprav a doplnění komunikací, drobných staveb a venkovního mobiliáře).

 

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
Střelniční
Ostrava
www
Previous Next

Park Za biskupstvím

V rámci projektu „Revitalizace 3 vybraných parků a parkově upravených ploch na území 2 městských obvodů“ bude realizován Park Za biskupstvím o rozloze 3.000 m2, který se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Cílem realizace projektu je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné zeleně (výsadba stromů, základní obnova travnatých, trvalkových a keřových ploch, údržba stávající zeleně, včetně oprav a doplnění komunikací, drobných staveb a venkovního mobiliáře).

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Previous Next

Pustkovecké údolí

Záměrem projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ je zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy za téměř 25 milionů korun, za něž bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka a rozšíření možností rekreačního vyžití. Součástí bude mj. vodní hřiště, vyhlídky, místo pro pikniky, kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami, broukoviště a instalace ptačích budek. Podmínkou je odbahnění stávajícího rybníka, ošetření a výsadba nových dřevin. Projekt bude financován z rozpočtu města a EUSF, realizace by měla být zahájena v roce 2019.

Místo
Hulváky
Adresa
Previous Next

Lesopark Benátky

Projekt „Lesopark Benátky a okolí“ řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. V současné době je pro projekt zpracován investiční záměr a chystá se další stupeň projektové dokumentace. Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití. Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé. Revitalizace rybníků spolu s obnovenými rybářskými kiosky a občerstvením vrací do území dřívější kulturně rekreační funkci. Otevřený sportovní areál Policie ČR spolu s novým volnočasovým centrem a malým BMX parkem a kynologické centrum představují edukativní a rehabilitační zázemí. Benátky mají dobrou dostupnost MHD. Navržené rybníky nejsou jen rekreační, ale budou plnit také retenční funkci, neboť území je destabilizováno zvýšenou hladinou spodní vody.

Místo
Bělský les
Adresa
A. Brože
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Výukový areál Bělský les

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les – Výukové centrum“ navazoval na dva předchozí a v minulosti již zrealizované projekty, kterými jsou „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“, ve kterých došlo k odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les.

Předmětem stavby bylo vybudování nových naučných stezek, na které je navázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

 

Místo
Zoo Ostrava
Adresa
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Za hlasy českých zvířat do Zoo Ostrava

Zachovalý přírodní charakter areálu ostravské zoologické zahrady je útočištěm mnoha druhů volně žijících živočichů, z nichž řada patří k vzácným a ohroženým druhům. Některé z nich lze v zoo často pozorovat, některé spíše „jen“ slyšet, ale vzhledem k typickému hlasovému projevu dobře určit. Díky podpoře grantového programu Radegast lidem byl v Zoo Ostrava vybudován nový interaktivně-edukativní koutek prezentující hlasy 20 vybraných zástupců české fauny. Malí i velcí návštěvníci se mohou seznámit s hlasy čtyř druhů žab a 16 druhů ptáků, které tak může bystrý posluchač zaslechnout přímo v areálu zoo.

Koutek je tvořen zvukovým panelem s hlasy našich zvířat doplněný o informační cedulky k jednotlivým druhům. Jedná se o druhy, které se vyskytují v přírodě ČR a žijí volně rovněž v areálu zoo. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o ohrožených druzích české fauny a naučit zájemce rozeznávat je zábavnou a interaktivní formou podle hlasových projevů, které jsou v terénu často jedinou možností identifikace. Většina prezentovaných druhů, tj. vybraných obojživelníků a ptáků, se v areálu zoo volně vyskytuje a v určitém období i dost zřetelně ozývá, takže lidé mají možnost tyto druhy na základě zvukových nahrávek snadno poznat a určit. Věříme, že větší znalost o zvířatech přivede lidi i ke zvýšenému zájmu o ně, resp. o jejich ochranu.

Posláním moderních zoologických zahrad je přispět k zachování biologické rozmanitosti nejen chovem ohrožených druhů živočichů v lidské péči, ale také zapojováním do ochrany přímo v místě výskytu daných druhů (tzv. projekty in situ), stejně jako výzkumné aktivity. Neméně důležitou úlohou je i vzdělávání a osvěta v otázkách ochrany přírody a také environmentálně šetrného chování.

Osvěta široké veřejnosti je v areálu zoo realizována mimo jiné i prostřednictvím řady informačních panelů a interaktivních koutků. Mají za cíl zprostředkovat poznání malým i velkým návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou, např. seznámit se se zvířecími vlastnostmi, naučit se větší vnímavosti ke svému okolí nebo se na chvilku přímo vžít do nějakého zvířete. Vedle prezentace exotické fauny (resp. zvířat chovaných v Zoo Ostrava) se v poslední době tyto výstupy zaměřují právě na poznání české fauny a flory a ochranu místní biodiverzity. Na řadě míst v areálu zoo najdou návštěvníci inspiraci, jak se jednoduše do ochrany okolního prostředí může zapojit každý z nás – ať už prostřednictvím informačních koutků (Motýlí louka, Včelí stezka, Broukoviště ad.), nebo speciálních akcí a aktivit v zoo, jako je např. vyvěšování a kontrola (nejen) ptačích budek, budování jezírek pro obojživelníky apod.

Výsadba zeleně v Bělském lese

Poté co byla část lesa po areálu bývalých kasáren vyčištěna (projekt Regenerace brownfieldu Bělský les), následovala a výsadba zeleně, tj. cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 9,9 ha.

Termín realizace/ukončení         8 – 12/2014

Revitalizace městské zeleně

V průběhu první poloviny června 2015 došlo k dokončení realizace projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na 7 vybraných parkových lokalitách v městských obvodech: Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest v lesích Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les.

V průběhu realizace došlo k ošetření 1318 ks stromů, nově dodáno a vysázeno bylo 902 ks stromů, a byla provedena probírka a vyčištění 5 998 m2 nárostů a obnova 39 196 m2 trávníků.

Termín realizace/ukončení         01-06/2015

Komenského sady

Komenského sady jsou centrální městský park v srdci Ostravy a jeden z nejrozsáhlejších městských parků v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Pro větší spokojenost návštěvníků se zdvojnásobila zelená plocha, přibyly nové lavičky i odpadkové koše. Park je stále lepším místem pro volný čas i sport, pro procházky s kočárky, tančící maminky, jogíny či běžce.

Termín realizace/ukončení         04/2012 – 10/2013

Tematické články

| 4. července 2018

Tři tváře safari v ZOO Ostrava

Číst ...
| 29. června 2018

Ostravská ZOO odkrývá přehlížená fakta ilegálního obchodu s divokými zvířaty

Číst ...
| 25. června 2018

Nový rezervační systém večerních komentovaných prohlídek v ZOO

Číst ...
| 25. června 2018

V pátek bude slavnostně otevřen přírodní park Hrabovjanka

Číst ...