Součástí vize města, určující jeho směrování, je „přiblížení města blíže přírodě“ a „nabídka vysoké kvality života pro všechny generace“. Strategie města, která vizi naplňuje, má sedm cílů opřených o sadu indikátorů, přičemž dva cíle rozvíjejí pilíř „Zdravé město“ a jsou úzce provázány se systémem hodnocení měst v rámci EGC, mj. proto, aby proces přípravy žádosti do soutěže European Green Capital mohl být využit pro změnu vyhodnocování dosahovaných cílů v oblasti životního prostředí a hodnocení pokroku města.

Další informace

Pakt starostů a primátorů

Evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a monitoringu a aktivnímu snižování vlastních emisí skleníkových plynů na území, která spravují. Ostrava členem od listopadu 2011.

Smart city/Smart region

Chytré město/chytrý region je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků. Deklarace ke konceptu byla uzavřena v červenci 2015 mezi MŽP, MPO, MSK a městem Ostrava.

Systém environmentálního managementu

Na Magistrátu města Ostravy zřízen v listopadu 2015. Hlavním cílem je zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu.

Strategický plán

Do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostrava na období 2017 – 2023 se v roce 2016 aktivně zapojilo přes 20 tisíc lidí včetně odborníků, osobností a obyvatel Ostravy.

Strategický plán

 

Lidé během roku 2016 dodali přes 47 tisíc vstupů, komentářů a podnětů do pocitových map. Mnohé z nich se týkaly životního prostředí a byly vzaty v potaz při tvorbě plánu.

Zdravé město

Jedna ze tří priorit strategického plánu. Zahrnuje dva strategické cíle, které usilují o kultivaci veřejného prostoru pro život všech generací a přiblížení města přírodě.

Air Tritia

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.

Fond pro děti

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Fond slouží pro organizované ozdravné pobyty dětí, bydlící na území města.

Projekty veřejnosti

Počet projektů revitalizace veřejného prostoru předložených veřejností a schválených k realizaci (2016).

Projekty

 • Místní Agenda 21
 • Veřejný prostor – revitalizace
 • Environmentální management
 • Mezinárodní konference WHO
 • Refill

Místní Agenda 21

Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“ místní Agendy 21 v rámci pravidel Národního svazu Zdravých měst ČR. Dosavadní zapojení jednoho z největších městských obvodů do programu Zdravých měst a MA21 se lze považovat za pilotní test, který předchází zapojení celého statutárního města Ostravy. Tento postup byl zvolen proto, že je známo, že zapojení velkých měst do programu Zdravých měst a MA21 neprobíhá snadno (také Praha je zapojena především prostřednictvím městských částí). Tento postup byl potvrzen jednáním mezi zástupci města a ředitelem Národní sítě zdravých města ČR při příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace.

Tři velké městské obvody Ostrava-Jih, Mariánské hory a Poruba realizují participativní rozpočty, statutární město připravuje v následujících zavedení participativního rozpočtu pro celé statutární město. Řada plánovaných projektů, které jsou důsledkem výše uvedeného řízení města na základě schválené strategie a zapojení veřejnosti a stakeholdrů, jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách Evropského zeleného města.

Místo
Sad Milady Horákové
Adresa
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Veřejný prostor – revitalizace

Projekt Revitalizace veřejného prostoru

Projekt Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě a zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor (viz také kap. č. 4 žádosti EGC. Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy výše uvedeného strategického plánu města a z jednání podpůrné pracovní skupiny k projektu REFILL, v jehož rámci spolupracuje Útvar hlavního architekta města s několika nadacemi, neziskovými organizacemi, architekty, urbanisty, kulturními organizacemi, sociálními geografy a dalšími.

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava
www
Previous Next

Environmentální management

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14000

Environmentální management je reprezentován činnostmi při zavádění standardu řady ISO 14000 pro vybraná pracoviště Magistrátu města Ostravy v přímé návaznosti na implementaci integrovaného managementu města, který bude zahrnovat také uvažovaného zavádění standardu ISO 5000 s výhledem na dosažení certifikace uceleného systému energetického řízení města. V současnosti probíhá také příprava na zavedení systému environmentálního řízení a auditu v rámci úřadu (EMS).

V roce 2016 byl na vybraných pracovištích magistrátu realizován projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4.

Vstupní informováníRada města Ostravy rozhodla v listopadu roku 2015 o zavedení systému environmentálního managementu, certifikovaného dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy.

Na počátku roku bylo schváleno financování realizace projektu „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“, na jehož financování byla získána dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4.

Na základě veřejné zakázky realizuje projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení je zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod.

Fáze realizace projektu:

 • Úvodní přezkoumání současného stavu
 • Vstupní informování realizačního týmu a vedení o principech environmentálního managementu a o požadavcích normy, seznámení s výsledky úvodního přezkoumání
 • Zpracování registru environmentálních aspektů (REA) a registru právních požadavků (RPP)
 • Návrh politiky, environmentálních cílů, programů a indikátorů výkonnosti
 • Zavedení systému environmentálního managementu do praxe
 • Školení interních auditorů o principech environmentálního managementu a o požadavcích normy ISO 14001
 • Provedení interních auditů zavedeného systému a závěrečná kontrola provozuschopnosti a připravenosti systému k certifikaci

Environmentální politika

Rada města dne 29. 11. 2016 schválila přijetí dokumentu „Environmentální politika“.

 

Místo
Dolní oblast Vítkovice
Adresa
Ruská
Ostrava
www
Previous Next

Mezinárodní konference WHO

6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě

V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států WHO a 15 NGOs. Hlavními body jednání byly oblasti kvality ovzduší, změny klimatu, odpadů, vody, či života ve městech a jednáním prolínala dokumentace vazby mezi kvalitou ŽP a zdravím obyvatel a rolí měst a regionů v udržitelném rozvoji, především naplňování mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs). ČR, kromě hostitelské Ostravy a MSR, reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR. Účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti ŽP a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu při jejich ochraně.

Refill

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Cílem je vytvořit takové podmínky, tak aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitele objektu, tak i nájemce a aby se odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Služba dočasného užívání tak přispěje k celkovému urbánnímu rozvoji města Ostravy.

Termín realizace: 05/2016 – 05/2018

Tematické články

| 19. září 2018

Ostravská zoo mění název na: Zoologická zahrada Ostrava a botanický park

Číst ...
| 11. září 2018

Ostravané se zapojili do sběru starého elektrozařízení

Číst ...
| 10. září 2018

Město se připravuje na klimatické změny

Číst ...
| 30. srpna 2018

Opěrná zeď nad ostravskými Bazaly rozkvete

Číst ...