Vzhledem k tomu, že Ostrava je historicky průmyslové město, napomáhá rozvoj zelených ploch zlepšení celkového vzhledu města (rekultivace brownfields), zvyšuje rekreační potenciál v hranicích města a snižuje negativní vlivy znečištění ovzduší a hluku (izolační zeleň). Význam zelených ploch narůstá zejména v souvislosti s nezbytnou adaptací na změny klimatu – transpirace, stínění, pohlcování CO2. Zelené plochy také přispívají ke zvyšování biodiverzity. Na stávající i budoucí změny reaguje územní plán prostřednictvím aktualizací. Územní plán i jeho aktualizace jsou založeny na demografické i ekonomické prognóze. V souvislosti s nezbytností reakce na změnu klimatu byla zpracována Adaptační strategie, jejíž opatření se týkají také využití území, včetně rozvoje zelené infrastruktury, např. vytvářením nových zelených ploch (dle priorit založených na zranitelnosti území), či propojením stávajících.

Další informace

Brownfields

Počet brownfields na území města (2010). Slovo brownfields pochází z angličtiny a doslova znamená „hnědá pole“. Lze jej definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím užíváním, zejména průmyslovou výrobou či těžbou.

Brownfields

Rozloha brownfields na území města (2010).

Podíl rozlohy brownfields na celkové rozloze města (2010).

Mezi tři největší patří Dolní oblast Vítkovice, Nová Karolina a zóna Hrušov.

Dolní oblast Vítkovice

Industriální komplex a světově unikátní areál situovaný v centru města. Nyní vzdělávací, společenské a kulturní centrum nadregionálního významu.

Rozloha celého území.

Rozloha využívané plochy.

Dolní oblast Vítkovice

Počet návštěvníků v roce 2016 (včetně Landek Parku).

Pozice v rámci TOP 5 nejnavštěvovanějších míst v České republice.

Zóna Hrušov

Oblast zóny má charakter „sociálního brownfieldu“. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků.

 

Zóna Hrušov

Veškeré pozemky již ve vlastnictví města.

Město hledá developerskou společnost, která zónu připraví a následně bude rozvíjet.

 

Nová Karolína

Rozloha území.

Rozloha zastavěného území.

Rozloha území, kde probíhá výstavba.

Nová Karolína

Nová městská čtvrť, která se nachází v samém centru města.

Nová Karolína

Počet bytových jednotek v rezidenčních prostorách.

Zábavní a sportovní zařízení.

Projekty

 • Likvidace vrtů Nová Ves
 • Analýza rizik v areálu TROJEK
 • Rekonstrukce městských jatek
 • Smíšené trvalkové záhony
 • Revitalizace okolí Ostravice
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Trojhalí Karolina
 • Refill
 • Sanace okolí hradu
 • Revitalizace řeky Ostravice
 • Brownfield Bělský les
 • Výukový areál Bělský les
 • Sanace haldy Heřmanice
 • Sanace lagun Ostramo
Místo
Ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves
Previous Next

Likvidace vrtů Nová Ves

Dne 25. 5. 2018 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod.

Výstupem projektu budou protokoly k jednotlivým zlikvidovaným vrtům. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2018.

Cílem projektu je odstranění monitorovacích hydrogeologických vrtů, které jsou dlouhodobě nefunkční, poškozené a pro monitoring tudíž nepoužitelné. Konečným cílem likvidace je po odstranění výstroje vrtu utěsnění průchodnosti vrtného stvolu proti průniku srážkové vody a úprava terénu do stavu odpovídajícím okolí v dané lokalitě před vybudováním vrtu.

Jedná se převážně o poškozené, zčásti, nebo úplně ucpané vrty, nezabezpečené, otevřené často zaplněné různými odpadky, vrty poškozené se zlomenou pažnicí, suché, se dnem po částečném zasypání vrtu nad hladinou podzemní vody. Do vrtů s nezabezpečeným, otevřeným ústím jsou naházeny nejrůznějších odpadky a vrty tak mohou potenciálně ohrozit kvalitu podzemní vody, protože se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje, nebo v jeho bezprostředním zázemí.

 

Místo
Ostrava - areál TROJEK
Previous Next

Analýza rizik v areálu TROJEK

Dne 4. 10. 2017 byla zahájena realizace „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.4 – „Dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží“.

Výstupem projektu bude analýza rizika. Projekt bude dokončen v červenci 2018.

Předmětem daného projektu je vypracování analýzy rizika starých ekologických zátěží ve vzájemné vazbě mezi jednotlivými lokalitami a ověření aktuálního stupně a rozsahu doposud neřešené kontaminace horninového prostředí v zájmové lokalitě průmyslového areálu TROJEK a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

 Cílem projektu analýzy rizik je:

 1. zhodnocení ekologických rizik, tj. realistických i potenciálních vlivů na okolní prostředí se zřetelem na bezprostředně přiléhající lokality lagun Ostramo a rafinérie Ostramo,
 2. zhodnocení zdravotních rizik, tj. důsledků kontaminace horninového prostředí na zdraví člověka pohybujícího se na lokalitě a v jejím okolí v dosahu vlivu,
 3. vyhodnocení možností a vzájemných vazeb opatření směřujících k eliminaci znečištění a/nebo rizik vyplývajících z přítomnosti starých ekologických zátěží v zájmové oblasti.

Místo
Městská jatka
Adresa
Porážkova
Ostrava-Moravská Ostrava
Previous Next

Rekonstrukce městských jatek

Jatka stojí na ulici s odpovídajícím názvem Porážkova od roku 1881. Až do poloviny 60. let 20. století sloužila svému účelu, pak v nich ještě do začátku 90. let fungovaly nejrůznější dílny.

V první půli 90. let koupila areál od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz společnost Bauhaus, ale slibovaná rekonstrukce se nikdy neuskutečnila. Zpět od Bauhausu získalo město budovu po náročných jednáních za 80 milionů korun teprve v roce 2016. Jatka jsou chráněnou kulturní památkou.

Historická budova jatek bude přebudována na unikátní prostor pro Galerii PLATO. V 1. polovině roku 2017 se uskutečnila architektonická soutěž na jejich rekonstrukci.

Rada města dne 12. 12. 2017 schválila veřejnou zakázku na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Vybraným projektantem je polské architektonické studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, jehož návrh se v architektonické soutěži umístil na třetím místě. Smlouva mezi městem a KWK Promes může být podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH. Realizační cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun.

Nabídku do zadávacího řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu letošního roku podala společnost Petr Hájek Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické soutěže, a výše jmenované polské studio, jejíž návrh byl oceněn jako třetí. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise vybrala společnost architekta Petra Hájka, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jenže tato společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 10. ledna 2018.


Zdroj informací: Tisková zpráva statutárního města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jatka-dokonci-polsky-architekt).

Smíšené trvalkové záhony

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření je estetizace veřejných ploch pomocí extenzivně pěstovaných trvalek, bez nutnosti intenzivní péče. Předpokládaná životnost těchto nových výsadeb se předpokládá na 7 – 10 let. Během této doby se nepočítá s doplňováním uhynulých květin, ale s postupným rozrůstáním druhů trvalek, které jsou na daném stanovišti nejúspěšnější.

Místo
Ostravice
Adresa
Previous Next

Revitalizace okolí Ostravice

Projekt  na urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města „Revitalizace okolí řeky Ostravice“ zahrnuje:

 • bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky, včetně navazujících ploch,
 • revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí,
 • pěší trasy na centru přilehlém břehu v souběhu se stávající cyklostezkou,
 • výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách a
 • v rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky a výstavbou workoutového hřiště.
Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Previous Next

Pustkovecké údolí

Záměrem projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ je zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy za téměř 25 milionů korun, za něž bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka a rozšíření možností rekreačního vyžití. Součástí bude mj. vodní hřiště, vyhlídky, místo pro pikniky, kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami, broukoviště a instalace ptačích budek. Podmínkou je odbahnění stávajícího rybníka, ošetření a výsadba nových dřevin. Projekt bude financován z rozpočtu města a EUSF, realizace by měla být zahájena v roce 2019.

Místo
Hulváky
Adresa
Previous Next

Lesopark Benátky

Projekt „Lesopark Benátky a okolí“ řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. V současné době je pro projekt zpracován investiční záměr a chystá se další stupeň projektové dokumentace. Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití. Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé. Revitalizace rybníků spolu s obnovenými rybářskými kiosky a občerstvením vrací do území dřívější kulturně rekreační funkci. Otevřený sportovní areál Policie ČR spolu s novým volnočasovým centrem a malým BMX parkem a kynologické centrum představují edukativní a rehabilitační zázemí. Benátky mají dobrou dostupnost MHD. Navržené rybníky nejsou jen rekreační, ale budou plnit také retenční funkci, neboť území je destabilizováno zvýšenou hladinou spodní vody.

Místo
Karolina
Adresa
Trojhalí
Ostrava-Moravská Ostrava
Previous Next

Trojhalí Karolina

Objekty bývalé elektrocentrály a energetické ústředny se prošly jedinečnou proměnou. Léta opuštěné a přitom historicky nesmírně cenné byly oživeny. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny, v dnešní době sem přichází návštěvníci za sportem, kulturou a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas. Architektonické řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice.

Bývalé Dvojhalí energetické ústředny je nově využíváno jako koncertní a výstavní prostor, tržnice nebo třeba hřiště, mohou zde probíhat divadelní představení, festivalové megakoncerty, veřejné bruslení nebo pravidelné akce jako dětské, hasičské nebo vojenské dny, trhy.

Termín realizace/ukončení         09/2012 – 6/2014

Refill

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Cílem je vytvořit takové podmínky, tak aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitele objektu, tak i nájemce a aby se odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Služba dočasného užívání tak přispěje k celkovému urbánnímu rozvoji města Ostravy.

Termín realizace: 05/2016 – 05/2018

Místo
Slezskoostravský hrad
Adresa
Podzámčí
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Sanace okolí hradu

V rámci projektu „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu“ bylo řešeno území postižené důlní činností se nachází na sever od Slezskoostravského hradu, mezi ulicemi Frýdecká a Podzámčí. Sanací navážek se zamezilo vnikání povrchové vody do kontaminovaného podloží a průsakům kontaminovaných vod do řeky Ostravice a Lučiny. Tím se zabezpečil technický stav pozemků u okolí hradu v souladu s požadavky obyvatel města, kteří budou tuto lokalitu využívat k oddychu, sportovně-rekreačním aktivitám a kulturnímu vyžití. Dále došlo k vybudování nových pěších komunikací, parkoviště a terénních úprav v okolí Slezskoostravského hradu, které okolí hradu ještě více zatraktivnily pro návštěvníky.

Termín realizace/ukončení         2013/2015

Místo
Ostravice
Adresa
www
Previous Next

Revitalizace řeky Ostravice

Revitalizace řeky Ostravice probíhala v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale celé životní prostředí je značně ovlivněno důlní činností z druhé poloviny 19. a celého 20. století. Koryto Ostravice bylo zaneseno sedimenty v průměrné výšce půl metru. Revitalizace této řeky spočívala v odtěžení sedimentů a odvedení vypouštěných vod z průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. Součástí projektu byly i kompenzační opatření pro živočichy žijící v řece Ostravici a jejím přilehlém okolí.

Termín realizace/ukončení         2012/2014

Místo
Bělský les
Adresa
A. Brože
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Brownfield Bělský les

Oblíbené relaxační místo prošlo velkými proměnami. Nejdříve byly odstraněny všechny technické prvky v areálu bývalých kasáren, tedy především asfaltové a betonové komunikace a zbylé základové konstrukce.

V srpnu 2014 byly zahájeny práce pro výsadbu cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 10 ha.

Ukončení 9 – 12/2013

Místo
Bělský les
Adresa
A. Brože
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Výukový areál Bělský les

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les – Výukové centrum“ navazoval na dva předchozí a v minulosti již zrealizované projekty, kterými jsou „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“, ve kterých došlo k odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les.

Předmětem stavby bylo vybudování nových naučných stezek, na které je navázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

 

Místo
Ostrava
Previous Next

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Sanace lagun Ostramo

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a které leží v blízkosti rezidenční zóny, již byla v minulosti zlikvidována, kompletní řešení, zahrnující vytěžení zbývajících 100 tisíc tun ropných látek a 400 tisíc tun kontaminované zeminy bude probíhat v následujícím období. Cílem je vyčistit území takovým způsobem, aby v území mohlo být využito pro další funkce ve městě. Příkladem pro následné využití může být i vyřešení prostoru území Karoliny.

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně zveřejňovaných a aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Tematické články

| 19. června 2018

Čeká areál bývalé výtopny koksovny Jan Šverma nové využití?

Číst ...
| 12. června 2018

Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný

Číst ...
| 7. května 2018

Hlasujte v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje

Číst ...
| 16. dubna 2018

Dnes začíná rekonstrukce piazzetty

Číst ...