Členění půd

Půda je jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Zemědělská půda – respektive zemědělsky využívaná půda – je část povrchu země, která je využívána v zemědělství či pastevectví. Jedná se tedy o ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, chmelnice, vinice, ovocné sady a také půdu, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Zemědělská půda je většinou charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy zvané ornice. Z ekonomického pohledu jsou v České republice půdy rozděleny podle jejich kvality do bonitovaných půdně-ekologických jednotek.

Členění půd v Ostravě

V Ostravě, s ohledem na průmyslový charakter území, převažuje půda nezemědělská, která je zastoupena cca 68 % (lesy 12 %, trvalé travní plochy 6 %, vodní plochy 4 % a zastavěné a ostatní plochy 46 %). Z celkové rozlohy města Ostravy pak tvoří zemědělská půda (orná půda, zahrady a sady) tvoří přibližně 32 % (asi 3 % rozlohy zemědělské půdy Moravskoslezského kraje.

Podíl zemědělské půdy zabrané pro výstavbu rodinných domů tvoří na území města v celkovém množství trvale odňaté půdy menšinu, přestože jsou tyto zábory nejčastější. Většinou byla zabrána kvůli výstavbě obchodních areálů a průmyslové či dopravní výstavbě.

 

Tabulka členění půd podle druhu v Ostravě (ha)

1993 2000 2010 2015 2016 2017
Orná půda 5 543,00 5 438,20 5 143,40 5 072,38 5 064,99 5 053,51
Zahrada 1 752,30 1 767,90 1 746,70 1 745,89 1 744,31 1 744,03
Ovocný sad 58,10 56,60 53,40 54,59 54,54 54,21
Trvalý travní porost 1 327,80 1 386,30 1 385,70 1 380,10 1 379,23 1 377,79
Lesní pozemek 2 285,90 2 333,40 2 467,40 2 476,18 2 476,08 2 476,00
Vodní plocha 973,80 953,70 955,30 949,67 947,40 947,15
Zastavěná plocha a nádvoří 2 277,00 2 096,00 2 007,40 1 914,65 1 864,07 1 874,23
Ostatní plocha 7181,4 7 391,00 7 662,50 7 829,67 7 892,35 7 896,01
Zdroj informací: Český statistický úřad

Velkou část rozlohy tvoří veřejná zeleň a péče o ni je svěřena městským obvodům. V rámci údržby veřejné zeleně je pokosená tráva a další biologicky využitelný materiál dále využíván k výrobě zeminových substrátů. Tento způsob nakládání s rostlinným materiálem, který je také významnou složkou komunálních odpadů významně ovlivňuje míru využití odpadů v Ostravě.

V rámci revitalizace nevyužívaných pozemků dochází k převádění ostatních ploch například na les. Na obrázku je příklad revitalizace bývalých kasáren na Výukové centrum Bělský les.

K ozelenění části pozemků zařazených do kategorie ostatní plocha dochází také v rámci realizace trvalkových záhonů podél komunikací.

V rámci finanční podpory města a městských organizací vznikají nové projekty zapojení veřejnosti. V roce 2018 vznikl Přírodní park Hrabová nebo Komunitní zahrada Tržnice.

Přírodní park Hrabová

Ve veřejné části Komunitního parku Tržnice na černé louce vzniká šnekovitý okrasný záhon.

Tradičním způsobem využití území pro urban agriculture jsou tzv. zahradkářské kolonie, které mají 2 hlavní cíle: rekreace a vlastní pěstování potravin. Přestože část těchto kolonií vznikla v minulosti živelně, jsou dnes součástí zeleného organismu města.