Členění půd

Půda je jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Zemědělská půda – respektive zemědělsky využívaná půda – je část povrchu země, která je využívána v zemědělství či pastevectví. Jedná se tedy o ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, chmelnice, vinice, ovocné sady a také půdu, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Zemědělská půda je většinou charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy zvané ornice. Z ekonomického pohledu jsou v České republice půdy rozděleny podle jejich kvality do bonitovaných půdně-ekologických jednotek.

V Ostravě, s ohledem na průmyslový charakter území, převažuje půda nezemědělská, která je zastoupena cca 68 % (lesy 12 %, trvalé travní plochy 6 %, vodní plochy 4 % a zastavěné a ostatní plochy 46 %). Z celkové rozlohy města Ostravy pak tvoří zemědělská půda (orná půda, zahrady a sady) tvoří přibližně 32 % (asi 3 % rozlohy zemědělské půdy Moravskoslezského kraje.

Podíl zemědělské půdy zabrané pro výstavbu rodinných domů tvoří na území města v celkovém množství trvale odňaté půdy menšinu, přestože jsou tyto zábory nejčastější. Většinou byla zabrána kvůli výstavbě obchodních areálů a průmyslové či dopravní výstavbě.

Tabulka členění půd podle druhu

1993 2000 2010 2015
Orná půda 5543,00 5438,20 5143,40 5072,38
Zahrada 1752,30 1767,90 1746,70 1745,89
Ovocný sad 58,10 56,60 53,40 54,59
Trvalý travní porost 1327,80 1386,30 1385,70 1380,10
Lesní pozemek 2285,90 2333,40 2467,40 2476,18
Vodní plocha 973,80 953,70 955,30 949,67
Zastavěná plocha a nádvoří 2277,00 2096,00 2007,40 1914,65
Ostatní plocha 7181,4 7391,00 7662,50 7 829,67

Tradičním způsobem využití území pro urban agriculture jsou tzv. zahradkářské kolonie, které mají 2 hlavní cíle: rekreace a vlastní pěstování potravin. Přestože část těchto kolonií vznikla v minulosti živelně, jsou dnes součástí zeleného organismu města.

V současnosti se rozvíjejí další moderní formy městského komunitní hospodaření (např. zahrada Tržnice v centru Ostravě www.facebook.com/kztrznice), zásobování města potravinami rozšiřuje také aktuální populární produkce „bio či organických produktů“, která se projevuje i organizací farmářských trhů s prodejem těchto potravin na území města.