Pro získání objektivní informace zadal DIAMO, s. p. zpracování „Hodnocení zdravotních rizik“ z expozic PM2.5, PM1o a benzo(a)pyrenu (další expozice nebyly identifikovány) pro obyvatele rezidenčních oblastí přilehlých k odvalu Heřmanice ve vztahu k jeho provozu (zahrnuje sanační činnosti provozované DIAMO, s. p. i vlastní vliv termicky aktivního odvalu). Hodnocení zdravotních rizik bylo zpracováno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a vychází z aktuální „Rozptylové studie“ zpracované v listopadu 2019. Z výsledků je patrné, že vlastní imisní příspěvky prachových částic PM2,5 a PM10 z provozu odvalu nepřekračují doporučené hodnoty WHO ani limity dané českou legislativou a představují 1,3% {PM2,5), resp. 7,9% (PM10) úrovně imisního pozadí. V případě benzo{a)pyrenu je příspěvek nevýznamný (nejistoty vyčíslení emisí a modelu jsou vyšší než vlastní hodnota příspěvku) a proto je jeho hodnocení založeno na úrovni imisního pozadí.

Průměrné roční expoziční hodnoty:

PM2.5 PM1o Benzo(a)pyren
Imisní pozadí 29,8 38,2 4,4
Příspěvek provozu odvalu 0,4 3,0
Celkem 30,2 41,2 4,4
μg/m3 μg/m3 ng/m3

Přestože celkové expozice, tvořené součtem imisního pozadí a imisními příspěvky z provozu odvalu, mohou limity dané českou legislativou překročit, ze závěrů hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že „provozem na úložném místě těžebního odpadu- odvalu Heřmanice dochází k tak malému navýšení expozic, které je v praxi stěží postižitelné“.

 


DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Původní článek k tématu si můžete přečíst zde.

Celá zpráva ke stažení ve formátu pdf zde.