Je všeobecně známo, že z termicky aktivního důlního odvalu Heřmanice, který tzv. „hoří“ cca 20 let jsou při termochemických pochodech probíhajících za nedostatku kyslíku emitovány zdravotně významné škodliviny. Navíc z produktů hoření se uvolňují také pachové látky, jejichž výskyt vnímá část obyvatel Heřmanic jako obtěžující a snižující pohodu bydlení. Pachová hranice pro řadu chemických látek je i několik řádů nižší, než jsou detekční limity analytických přístrojů. Z tohoto důvodu je často pachová identifikace subjektivně pozitivnější, než skutečně naměřené koncentrace.

V souvislosti se spekulacemi o vlivu odvalu Heřmanice i prováděné sanace termických aktivit na okolí a zdraví lidí byl proveden v srpnu letošního roku 24 hodinový monitoring kvality ovzduší. Zadavatelem měření škodlivin v pracovním prostředí a v rezidenční zástavbě v blízkosti odvalu byl DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti (sanaci) na odvalu Heřmanice. Měření a vyhodnocení prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Centrum hygienických laboratoří (dále jen „ZÚ“).

Podle sdělení ZÚ „Naměřené koncentrace nepřekročily zákonné limity, případně průměrné hodnoty v Ostravě. Pouze v případě benzo(a)pyrenu byl limit překročen, hodnoty však byly srovnatelné nebo nižší než na dvou stanicích v Radvanicích a připisují se bezvětří, které bývá obvykle příčinou zvýšených koncentrací sledovaných škodlivin.“

Jak uvedl ředitel DIAMO, státní podnik: „Rozhodli jsme se dosavadní monitoring ještě zintenzivnit. Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita.“


24hodinový monitoring kvality ovzduší v Ostravě-Heřmanicích

Měření a vyhodnocení provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Centrum hygienických laboratoří v období 15. – 16. 8. 2019 od 9.00 hodin do 9.00 hodin na vybraném místě v Ostravě-Heřmanicích

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU

Benzo(a)pyren – hlavní zástupce PAU

Lokalita Heřmanice MS Radvanice MS Radvanice OZO MS Mar. Hory Roční limit dle z. č. 201/2012
Benzo(a)pyren (ng/m3) 2,3 4,1 1,8 0,15 1 ng/m3

 

Těkavé organické látky VOC

Benzen – hlavní představitel VOC

Lokalita Heřmanice MS Radvanice MS Radvanice OZO MS Mar. Hory Roční limit dle z. č. 201/2012
Benzen (µg/m3) 1,3 1,4 1,7 1,5 5 µg/m3

 

Prach velikosti PM10

Lokalita Heřmanice MS Radvanice MS Radvanice OZO MS Mar. Hory Denní limit dle z. č. 201/2012
PM10  (µg/m3) 25 15 18 23 50 (µg/m3)

 

Oxid uhelnatý CO

Lokalita Heřmanice MS Radvanice MS Radvanice OZO MS Mar. Hory Denní limit dle z. č. 201/2012
CO (µg/m3) <200 342,4 Neměřeno <200 10 000 (µg/m3)

 

Oxid siřičitý SO2

Lokalita Heřmanice MS Radvanice MS Radvanice OZO MS Mar. Hory Denní limit dle z. č. 201/2012
SO2 (µg/m3) <11 8 6 7 125 (µg/m3)

Meteorologie

Jak vyplývá z naměřených meteorologických parametrů, rychlost větru v den měření byla velmi nízká, označována jako bezvětří. Takový stav má nepříznivý vliv na rozptyl látek v ovzduší a velmi často je příčinou zvýšených koncentrací sledovaných škodlivin.


Vysvětlivky zkratek:

MS- měřící stanice

ng – nanogramy

µ – mikrogramy


Informace o výsledcích měření poskytl státní podnik DIAMO