Ostrava se ve spolupráci s MSR , univerzitou VŠB-TU Ostrava a městem Třinec podílela na přípravě koncepce tzv. Smart Moravian-Silesian region, v níž  je první z pěti priorit zaměřená na dopravu, konkrétně na , inteligentní systémy a řízení dopravy, infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, monitoring a vyhodnocování dopravních toků, atraktivní hromadnou dopravu a udržitelnou mobilitu. Koncepce byla přijata v červnu 2017 a klíčové projekty  budou realizovány do roku 2023.

Na rozvoj udržitelné mobility je zaměřena také priorita C (Zdravé město) Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017- 2023 (s výhledem do roku 2030), konkrétně Strategický cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací.

Měřitelné ukazatele úspěchu plnění Strategického plánu v oblasti mobility:

 1. ukazatel úspěchu v roce 2030:

Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy:

 • min. 60 % bezemisních vozidel (nyní 54 %); min. 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (nyní 17 %), celkově tedy 95% bezemisních nebo nízkoemisních vozidel (nyní 71%).
 • kamerové systémy v min. 50 % vozidel (nyní 12 %)
 • min. 90 % bezbariérových vozidel (nyní 67 %)
 1. ukazatel úspěchu v roce 2030 – Nárůst počtu vytvořených P+R parkovacích míst – očekávaný cílový stav:

V Ostravě je plánována v současné době výstavba čtyř dalších P+R parkovišť (u nákupního centra Globus v Porubě, lokalita Černý potok v Přívoze, v blízkosti Místecké ulice u Dolní oblasti Vítkovice

a parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava). Na těchto P+R parkovištích je plánována výstavba

500 parkovacích míst do roku 2030, z toho výstavbu alespoň 200 parkovacích míst do roku 2023.

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava (SUMP), který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála měst v ČR. Tento ambiciózní plán obsahuje následující opatření, která sníží vlivy dopravy na životní prostředí.

 1. Zlepšení mobility a dostupnosti
 2. Zvýšení bezpečnosti
 3. Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí
 4. Zvýšení efektivity dopravního systému a optimalizace jeho využití

Měřitelné cíle Strategického plánu:

 • Udržení podílu hromadné dopravy na dělbě přepravní práce na úrovni blízké úrovni roku 2014 (ztrojnásobení podílu cyklistické dopravy v Ostravě na dělbě přepravní práce do roku 2025)

 

 • Snížení počtu úmrtí v dopravě do roku 2050 na hodnoty blízké nule, redukce počtu úmrtí na polovinu do roku 2020 (vzhledem k roku 2010)
 • Bezbariérový přístup do veřejných budov, na veřejná prostranství, do vozidel hromadné dopravy, na hlavních pěších trasách a na zastávky hromadné dopravy v intravilánu do roku 2025

 

 • Dopravní podnik Ostrava skončí do roku 2020 s provozem dieselových autobusů. Současná flotila 105 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) bude doplněna elektrobusy a trolejbusy s alternativním pohonem na baterie (tzv. parciální trolejbusy).

K mimořádným plánovaným projektům Ostravy patří lanová dráha propojující centrum města s nejfrekventovaněji navštěvovanými turistickými atraktivitami (až 1,3 mil. návštěvníků ročně). Výsledky studie proveditelnosti ukázaly, že projekt je životaschopný a může postoupit do další fáze. Lanovka nebude vzhledem k nákladům součástí MHD, ale bude na ni napojena. Projekt byl rozdělen do 3 samostatných úseků, přičemž hlavní trasa, tedy propojení 2 nejnavštěvovanějších oblastí: technická památka Dolní oblast Vítkovice (3. nejnavštěvovanější turistický cíl v ČR) se ZOO, by měla spojit tyto cíle do 11,5 minut jízdy. Město v současné době hledá investora a zvažuje nejvhodnější formu PPP (public private partnership). Kromě snížení IAD v centru města by lanovka navázala na ostravskou historii, kdy obyvatelům nad hlavami jezdívaly vozíky uhelné lanové dráhy jako každodenní kolorit průmyslové éry.

Ostrava je také aktivním členem poradní skupiny pro Partnership Urban Mobility, vedené MMR ČR a městem Karlsruhe. V prosinci 2017 naváže na mezinárodní setkání tohoto partnerství v ČR a při této příležitosti Ostrava uspořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na udržitelnou mobilitu, včetně aktivního zapojení obyvatel (citychangers).

Od roku 2018 my měli mít obyvatelé i návštěvníci města mít možnost využívat městská jízdní kola v rámci veřejného systému „bikesharingu“. Město chce takto rozšířit počet aktivních cyklistů, zlepšit „modal split“ ve prospěch cyklistické dopravy a celkově podpořit šetrnou dopravu ve městě. Využití bikesharingu je plánováno v širší oblasti centra, jako další aktivita jeho oživení. Pro zvýšení atraktivity bude bikesharing mj. nabízet (během dne opakovaně) po dobu několika desítek minut půjčovné zdarma. Aktuálně je dokončována příprava cca 40 odstavných míst pro téměř 300 kol. Hustá síť odstavných míst má pokrýt klíčové dopravní uzly, velké kancelářské komplexy, úřady a spojit je  s historickým jádrem města a dalšími významnými turistickými body zájmu). Na základě zkušeností bude zváženo rozšíření do dalších částí města.