Provozované průmyslové podniky

Do této skupiny spadají rozsáhlé areály velkých hutních, strojírenských či chemických komplexů, koksovny, energetické zdroje a řada areálů menších podniků a provozů různého zaměření. Na charakter výroby je pak vázán specifický typ a rozsah kontaminace.

Z hlediska vlivů na okolí jsou v Ostravě problémem především ty areály, které by mohly znečištěním ohrozit podzemní vody a jejich využívání, případně vodní toky.

Nejvýznamnější lokality:     

 • OKK Koksovny, a. s. – Koksovna Svoboda
 • BorsodChem MCHZ, s. r. o.
 • Evraz Vítkovice Steel, a. s. – část bývalého podniku Vítkovické železárny nacházející se v katastrálním území Zábřeh – Hulváky
 • ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Průzkum kontaminace v lokalitách těchto subjektů je vesměs dostatečný pro posouzení její závažnosti a vyplývajících rizik.

Průmyslové areály s ukončeným provozem

Také v těchto lokalitách lze očekávat v řadě případů přinejmenším lokální znečištění horninového prostředí ropnými látkami a velmi často i chlorovanými uhlovodíky (podle charakteru výroby pak také další typ a rozsah kontaminace).

Lokality:

 • areál Deza, a. s. (nyní Lahos, s. r. o.)
 • areál Zachemo, a. s. (nyní Trojek, a. s.)
 • areál bývalých Hrušovských chemických závodů
 • bývalá rafinérie minerálních olejů Ostramo, Vlček a spol., s. r. o.
 • Vítkovice, a. s. – Dolní oblast
 • Údolí Trojice
 • OKK Koksovny, a. s. – Koksovna Jan Šverma

Na území města se nacházejí také dvě desítky areálů již neprovozovaných černouhelných dolů akciové společnosti OKD. Jedná se o lokality s určitým způsobem kontaminovaným horninovým prostředím.
Jediný podnik s částečně zachovalým důlním provozem je jáma Jeremenko.

Odtud jsou čerpány důlní vody dílčí ostravské uhelné pánve, což umožňuje pokračování těžby v karvinské části revíru.

Specifickými lokalitami jsou areály Důl Michal (dříve Petr Cingr), Důl Anselm (dříve Eduard Urx) a Důl Hlubina provozované jako kulturní památky. Ve všech byla ověřována kontaminace horninového prostředí. Znečištění žádné z nich však nepředstavuje pro uživatele této lokality a jejího okolí významné riziko.

Ve městě existuje rovněž množství nevyužívaných nebo omezeně využívaných a chátrajících menších ploch, podniků a objektů. Souhrnné informace o nich nejsou k dispozici, vesměs ani informace o kontaminaci horninového prostředí. Nejsou však indicie, že by migrace kontaminace z některé lokality znamenala pro okolí závažný problém. Vyloučit ovšem nelze znečištění, které by mohlo ohrozit přímé uživatele některých lokalit.

Neopomenutelnou lokalitou, která se donedávna řadila do této kategorie, je areál Karolina. Jeho sanace je již ukončena. Stojí zde obchodní centrum, bytové domy a budovy s kancelářskými prostory.