Kategorie přírodních památek má v Ostravě nejpočetnější zastoupení, kromě větších území Turkova a Heřmanického rybníku mezi ně patří i tři bludné balvany.

Přírodní památkou  přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Turkov

Turkov (vyhlášen v roce 1993) je nejvýznamnější přírodní památka na území města. Je to přírodě blízké území v bezprostřední blízkosti městské zástavby a průmyslových areálů. Přírodní památka Turkov je zbytkem původních lužních porostů typických pro údolní nivu, nacházejících se dříve na soutoku řek Opavy a Odry.

Heřmanický rybník

Přírodní památka Heřmanický rybník byla vyhlášena v roce 2013 kvůli zvýšení stupně ochrany evropsky významné lokality Heřmanický rybník. Je zde chráněn čolek velký.

Bludné balvany

Nejmenšími zvláště chráněnými územími v Ostravě jsou tři přírodní památky – bludné balvany.

Bludné (eratické) balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu (před 250 až 800 tisíci lety). Ostravské bludné balvany, které byly vyhlášeny přírodními památkami, jsou z hornin žulového charakteru a pocházejí ze středního Švédska nebo jižního Finska. Vzhledem k jejich množství jsou často využívány pro pietní a dekorativní účely a je možné je najít i v zahradách rodinných domů. Jako přírodní památky jsou proto pochopitelně vyhlášeny jen některé z nich.

Kunčický bludný balvan

Kunčický bludný balvan byl přírodní památkou vyhlášen v roce 1990. Byl nalezen v roce 1954 při hloubení základů budoucí slévárny. Balvan je nyní umístěn před areálem společnosti ArcelorMittal Ostrava ve Vratimovské ulici. Je to největší nalezený bludný balvan v České republice.

Porubský bludný balvan

Porubský bludný balvan, vyhlášený v roce 1990, byl vyzdvižen v roce 1928 z koryta potoka v Porubě a nyní je umístěn ve Vřesinské ulici. Jde o balvan s absolutně nejdelší osou v České republice.

Rovninské balvany

Přírodní památka Rovninské balvany byla vyhlášena v roce 1964. Tvoří ji skupina menších bludných balvanů, které byly objeveny v roce 1958 při těžbě písku v Hlučíně-Rovninách. Balvany jsou nyní instalovány v areálu výstaviště Černá louka.

 

Další přírodní památky na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

Přírodní památka Václavovice-pískovna nacházející se na pomezí Václavovic a Šenova, byla vyhlášena v roce 2013 kvůli zvýšení stupně ochrany stávající stejnojmenné evropsky významné lokality (významné rozmnožiště čolka velkého). Přírodní památku tvoří několik vodních nádrží v pokročilém stádiu zazemnění vzniklých po těžbě písku obklopených porosty dřevin.

Přírodní památka Mokřad u Rondelu, která z východu zasahuje na území Šenova, byla vyhlášena v roce 2013 kvůli zvýšení stupně ochrany stávající stejnojmenné evropsky významné lokality (významné rozmnožiště čolka velkého). Přírodní památku tvoří území ležící v nivě řeky Lučiny s vodními plochami a mokřadními biotopy.

Přírodní památka Meandry Lučiny (vyhlášena 1991), která svým ochranným pásmem z východu zasahuje na území Šenova, zahrnuje nivu přirozeně meandrujícího toku řeky Lučiny s mokřady a lužními porosty, jež je biotopem celé řady chráněných druhů živočichů.

Bližší vymezení území přírodních památek je k dispozici na Mapovém portálu města.