V Ostravě došlo v minulosti k významnému snížení hluku z průmyslových provozů, který byl ve městě s průmyslovým charakterem významný. V současnosti je v Ostravě největším zdrojem hluku, podobně jako ve všech velkých městech v ČR, doprava. Vzhledem k vysokým intenzitám automobilové dopravy dochází u většiny zástavby, situované v okolí hlavních silničních komunikací města, k překračování hygienických limitů hluku.

Tematické články

| 18. listopadu 2020

Modernizované tramvajové tratě budou zelené

Číst ...
| 3. dubna 2020

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Číst ...
| 31. července 2018

Třída 17. listopadu bude méně hlučná

Číst ...
| 30. ledna 2018

Řeku aut do centra zastaví parkoviště

Číst ...

Projekty

  • Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
  • Zelená osa Vítkovic
  • Rekonstrukce Nádražní ulice
  • Tlumení hluku při provozu tramvají
Místo
Ostrava
Adresa
Více míst
Předcházející Následující

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hlukové situace v dotčeném okolí 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy. Hluková studie posuzuje soulad projektovaného řešení záměru (celkový provoz na dotčených komunikacích, tj. provoz tramvají i automobilů) s požadavky aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ představuje realizaci nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě. Hlavním cílem realizace záměru je částečná náhrada autobusové dopravy (spalovací motory) za tramvajovou dopravu (elektrický pohon). Plánovaný záměr je rozdělený do dvou etap výstavby 1 a 2. Předmětem posouzení v rámci předkládané hlukové studie je pouze etapa 1. projektu.

V rámci posuzované 1. etapy projektu se plánovaná tramvajová trať odpojuje ze stávající sítě v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a dále vede ulicí 17. listopadu. V místech křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, vede trasa severně až po okružní křižovatku s ulicí Průběžnou. Dále vede tramvajová trasa vlevo (západně) po ul. Průběžná, kde je zakončena obratištěm v prostoru mezi OC Globus a ulicemi Opavská a Průběžná. V podrobnějším návrhu bylo toto tramvajové obratiště mírně upraveno, aby plně vyhovovalo navrhované variantě tramvajové tratě s návazností na navrhované autobusové linky. V ulicích 17. listopadu a Průběžná, je trať navržena na zvýšeném tramvajovém tělese v ose komunikace. Součástí záměru je tedy celková rekonstrukce a rozšíření vozovky v ul. 17. listopadu a Průběžná.

2. etapa projektu představuje realizací nové tramvajové tratě vedenou od stávající tramvajové tratě na ul. Martinovské, po ul. Bedřicha Nikodéma a ukončenou připojením na trasu 1. etapy projektu na ul. 17. listopadu.

Celková délka tratě etapy 1. je 3,23 km (vč. obratiště), návrhová rychlost je tramvají je 50 km/h. Na trase je navrženo několik průběžných zastávek (Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a dále koncová zastávka (Opavská) v místě obratiště.

Vybudováním nové tramvajové tratě dojde k celkové změně dopravní situace v celém území (resp. ke změně chování motoristů i obyvatel). Protože do řešeného území koncepčně zapadá další významná plánovaná stavba a to stavba tzv. Severního spoje (dopravní propojení ul. Mariánskohorské a dálnice D1 s Porubou) hodnotí hluková studie situaci v řešeném území včetně této stavby.

 

Kompletní studie a další materiály jsou pro stažení ZDE

 

Místo
Vítkovice
Adresa
Ruská
Ostrava-Vítkovice
Předcházející Následující

Zelená osa Vítkovic

Projekt Zelená osa Vítkovic byl motivován snížením hluku a prašnosti na hlavní komunikační tepně průmyslového městského obvodu Vítkovice a obsahoval ozelenění a další aktivity snižující hluk a znečištění ovzduší na ulici Ruská.

Místo
Nádražní ulice
Adresa
Nádražní
Ostrava
Předcházející Následující

Rekonstrukce Nádražní ulice

Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa

V rámci realizace projektu „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa“ byla aplikována řada protihlukových opatření. Samotná rekonstrukce byla jednou z největších investic města, realizovaných během posledních dvou let. Celkové náklady dosáhly 171,5 mil. Kč. Část nákladů byla hrazena ze strukturálních fondů EU. Jedním z klíčových prvků rekonstrukce bylo odhlučnění tramvajové trati, které zásadně snížilo hluk a vibrace, vznikající při provozu tramvají. Součástí rekonstrukce je i doplnění prostoru městskou zelení.

V rámci této stavby byly řešena rekonstrukce inženýrských sítí (veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace), rekonstrukce tramvajové trati, rekonstrukce komunikace a chodníků a součástí stavby byla také rekonstrukce plynovodů.

Tlumení hluku při provozu tramvají

Ostrava použije na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v automobilech Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Díky vlastnostem základního syntetického materiálu STERED® může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků, případně sukulentních rostlin (rozchodníků), nebo může povrch být opatřen umělým trávníkem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.

Informace

Legislativa

V roce 2012 přijata Protihluková vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Strategické dokumenty

Pro snížení hladiny hluku byl zpracován Akční hlukový plán algomerace Ostrava, který řeší především kritická místa s nejvyšším překročením mezních hodnot.

Zdroje hluku

Hlavními zdroji hluku jsou doprava, průmyslové provozy a ostatní zdroje.

Hluk z průmyslových provozů

Oproti minulosti došlo k významnému snížení hluku z průmyslových provozů (ukončení činnosti velmi hlučných závodů, modernizace provozů).

Dopravní hluk

Statutární město Ostrava realizuje projekty na snižování hluku z dopravy (Rekonstrukce Nádražní ulice, projekt Kolejových absorbérů atd.).

Zeleň

Počet vysazených keřů/stromů izolační zeleně v nedávné době. Projekty „Izolační zeleně“ přispívají ke snížení hlučnosti.