V Ostravě došlo v minulosti k významnému snížení hluku z průmyslových provozů, který byl ve městě s průmyslovým charakterem významný. V současnosti je v Ostravě největším zdrojem hluku, podobně jako ve všech velkých městech v ČR, doprava. Vzhledem k vysokým intenzitám automobilové dopravy dochází u většiny zástavby, situované v okolí hlavních silničních komunikací města, k překračování hygienických limitů hluku.

Tematické články

| 1. února 2024

Zastupitelstvo města vydalo novelizaci obecné závazné vyhlášky o nočním klidu

Číst ...
| 18. května 2023

Protihluková vyhláška chrání veřejný pořádek v Ostravě

Číst ...
| 29. června 2022

Trať v Opavské ulici bude nejmodernějším tramvajovým úsekem v Ostravě

Číst ...
| 18. listopadu 2020

Modernizované tramvajové tratě budou zelené

Číst ...
| 3. dubna 2020

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Číst ...
| 31. července 2018

Třída 17. listopadu bude méně hlučná

Číst ...
| 30. ledna 2018

Řeku aut do centra zastaví parkoviště

Číst ...
| 11. října 2017

Kolejový absorbér

Číst ...

Projekty

  • Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy
  • Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
  • Tlumení hluku při provozu tramvají
Místo
Statutární město Ostrava
Předcházející Následující

Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Znečištění ovzduší je ve městě Ostrava způsobeno kombinací vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. Jednou formou z opatření v oblasti dopravy, které by potenciálně mohlo snížit znečištění ovzduší ve městě je zavedení trvalého opatření, tzv. nízkoemisních zón.

 

V roce 2019 byla zpracována Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO“ ke stažení ZDE.  Ze závěru studie vyplynulo, že omezení provozu vozidel při smogových situacích nepovede ke snížení úrovně znečištění ovzduší na území města.

Následně byl vedením města vysloven souhlas se zahájením přípravy vydání trvalého zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na celé území města Ostravy. Proto byly zpracovány dokumenty “Úprava modelu dopravy IAD“ a „Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel“.

Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel ke stažení ZDE 

Úprava modelu dopravy IAD, kterou zpracovaly Ostravské komunikace, a.s., zhodnotila několik variant řešení omezení vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun, které byly následně analyzovány a porovnávány jak se stávajícím stavem, tak mezi sebou. Varianty byly zpracovány postupně dle rozsahu dopravního omezení nákladních vozidel od nejpřísnějšího po nejmírnější (varianty A-E).

Úprava modelu dopravy IAD ke stažení ZDE 

Na základě navržených variant byly společností UDIMO spol. s r.o. zpracovány rozptylové modely, které vyhodnotily imisní zátěž vyvolanou dopravou ve výše uvedených variantách. Rozptylové modely byly zpracovány proto, aby bylo možné posoudit, jak se tato opatření pro regulaci dopravy promítnou do celkové kvality ovzduší ve městě, o kolik procent poklesne stávající dopravou vyvolaná imisní zátěž, zda přinese významný, či méně významný pokles hladiny škodlivin v ovzduší.

Vzhledem k náročnosti zajištění omezení dopravy včetně vydávání výjimek a k faktu, že omezení by vyvolalo další zvýšení emisí z dopravy v místech, kde mají emise z dopravy již v současné době vysoký vliv na imisní situaci, nebylo doporučeno realizaci restrikce nákladní dopravy nad 6 t nad již existující stav na stávající základní komunikační síti. Rozšíření restrikce nákladní dopravy by bylo možné realizovat až po dostavbě základní komunikační sítě.

Vhodnějším opatřením ke snížení imisní situace se jeví přechod k elektromobilitě. Výsledky jsou zřejmé z posouzení výhledu pro rok 2045, který počítá s obměnou vozového parku a snížení emisních faktorů vozidel.

Místo
Ostrava
Adresa
Více míst
Předcházející Následující

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hlukové situace v dotčeném okolí 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy. Hluková studie posuzuje soulad projektovaného řešení záměru (celkový provoz na dotčených komunikacích, tj. provoz tramvají i automobilů) s požadavky aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ představuje realizaci nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě. Hlavním cílem realizace záměru je částečná náhrada autobusové dopravy (spalovací motory) za tramvajovou dopravu (elektrický pohon). Plánovaný záměr je rozdělený do dvou etap výstavby 1 a 2. Předmětem posouzení v rámci předkládané hlukové studie je pouze etapa 1. projektu.

V rámci posuzované 1. etapy projektu se plánovaná tramvajová trať odpojuje ze stávající sítě v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a dále vede ulicí 17. listopadu. V místech křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, vede trasa severně až po okružní křižovatku s ulicí Průběžnou. Dále vede tramvajová trasa vlevo (západně) po ul. Průběžná, kde je zakončena obratištěm v prostoru mezi OC Globus a ulicemi Opavská a Průběžná. V podrobnějším návrhu bylo toto tramvajové obratiště mírně upraveno, aby plně vyhovovalo navrhované variantě tramvajové tratě s návazností na navrhované autobusové linky. V ulicích 17. listopadu a Průběžná, je trať navržena na zvýšeném tramvajovém tělese v ose komunikace. Součástí záměru je tedy celková rekonstrukce a rozšíření vozovky v ul. 17. listopadu a Průběžná.

2. etapa projektu představuje realizací nové tramvajové tratě vedenou od stávající tramvajové tratě na ul. Martinovské, po ul. Bedřicha Nikodéma a ukončenou připojením na trasu 1. etapy projektu na ul. 17. listopadu.

Celková délka tratě etapy 1. je 3,23 km (vč. obratiště), návrhová rychlost je tramvají je 50 km/h. Na trase je navrženo několik průběžných zastávek (Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a dále koncová zastávka (Opavská) v místě obratiště.

Vybudováním nové tramvajové tratě dojde k celkové změně dopravní situace v celém území (resp. ke změně chování motoristů i obyvatel). Protože do řešeného území koncepčně zapadá další významná plánovaná stavba a to stavba tzv. Severního spoje (dopravní propojení ul. Mariánskohorské a dálnice D1 s Porubou) hodnotí hluková studie situaci v řešeném území včetně této stavby.

Kompletní studie a další materiály jsou pro stažení ZDE

 

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA BYLO ODLOŽENO

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odkládá na neurčito pokračování veřejného projednání záměru o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba, které bylo naplánováno na  čtvrtek 8. 4. 2021 on-line formou.

Pokračování veřejného projednání záměru se odkládá z důvodu podání námitky podjatosti dotčenou veřejností spolkem Prosíme, přemýšlejme, z. s., kterou nejdříve musí posoudit Ministerstvo životního prostředí jako nadřízený správní orgán krajského úřadu, a teprve následně může pokračovat posuzování vlivů záměru na životní prostředí.

Další informace k záměru projektu naleznete na stránkách Moravskoslezské kraje www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí → Posuzování vlivů – EIA, SEA → Seznam posuzovaných aktivit EIA → Přehled záměrů v ČR → Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (zde). Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2105.

Tlumení hluku při provozu tramvají

Ostrava používá na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v automobilech Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Díky vlastnostem základního syntetického materiálu STERED® může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků, případně sukulentních rostlin (rozchodníků), nebo může povrch být opatřen umělým trávníkem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.

Informace

Legislativa

V roce 2012 přijata Protihluková vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Strategické dokumenty

Pro snížení hladiny hluku byl zpracován Akční hlukový plán algomerace Ostrava, který řeší především kritická místa s nejvyšším překročením mezních hodnot.

Zdroje hluku

Hlavními zdroji hluku jsou doprava, průmyslové provozy a ostatní zdroje.

Hluk z průmyslových provozů

Oproti minulosti došlo k významnému snížení hluku z průmyslových provozů (ukončení činnosti velmi hlučných závodů, modernizace provozů).

Dopravní hluk

Statutární město Ostrava realizuje projekty na snižování hluku z dopravy (Rekonstrukce Nádražní ulice, projekt Kolejových absorbérů atd.).

Zeleň

Počet vysazených keřů/stromů izolační zeleně v nedávné době. Projekty „Izolační zeleně“ přispívají ke snížení hlučnosti.