V Ostravě došlo v minulosti k významnému snížení hluku z průmyslových provozů, který byl ve městě s průmyslovým charakterem významný. V současnosti je v Ostravě největším zdrojem hluku, podobně jako ve všech velkých městech v ČR, doprava. Vzhledem k vysokým intenzitám automobilové dopravy dochází u většiny zástavby, situované v okolí hlavních silničních komunikací města, k překračování hygienických limitů hluku.

Tematické články

| 31. července 2018

Třída 17. listopadu bude méně hlučná

Read ...
| 30. ledna 2018

Řeku aut do centra zastaví parkoviště

Read ...
| 11. října 2017

Kolejový absorbér

Read ...
| 3. října 2017

Nový absorbér snižuje hlučnost tramvají

Read ...

Projekty

  • Zelená osa Vítkovic
  • Rekonstrukce Nádražní ulice
  • Tlumení hluku při provozu tramvají
Place
Vítkovice
Address
Ruská
Ostrava-Vítkovice
Previous Next

Zelená osa Vítkovic

Projekt Zelená osa Vítkovic byl motivován snížením hluku a prašnosti na hlavní komunikační tepně průmyslového městského obvodu Vítkovice a obsahoval ozelenění a další aktivity snižující hluk a znečištění ovzduší na ulici Ruská.

Place
Nádražní ulice
Address
Nádražní
Ostrava
Previous Next

Rekonstrukce Nádražní ulice

Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa

V rámci realizace projektu „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa“ byla aplikována řada protihlukových opatření. Samotná rekonstrukce byla jednou z největších investic města, realizovaných během posledních dvou let. Celkové náklady dosáhly 171,5 mil. Kč. Část nákladů byla hrazena ze strukturálních fondů EU. Jedním z klíčových prvků rekonstrukce bylo odhlučnění tramvajové trati, které zásadně snížilo hluk a vibrace, vznikající při provozu tramvají. Součástí rekonstrukce je i doplnění prostoru městskou zelení.

V rámci této stavby byly řešena rekonstrukce inženýrských sítí (veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace), rekonstrukce tramvajové trati, rekonstrukce komunikace a chodníků a součástí stavby byla také rekonstrukce plynovodů.

Place
Ostrava
Website
Previous Next

Tlumení hluku při provozu tramvají

Ostrava použije na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v automobilech Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Díky vlastnostem základního syntetického materiálu STERED® může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků, případně sukulentních rostlin (rozchodníků), nebo může povrch být opatřen umělým trávníkem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.

Informace

Legislativa

V roce 2012 přijata Protihluková vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Strategické dokumenty

Pro snížení hladiny hluku byl zpracován Akční hlukový plán algomerace Ostrava, který řeší především kritická místa s nejvyšším překročením mezních hodnot.

Zdroje hluku

Hlavními zdroji hluku jsou doprava, průmyslové provozy a ostatní zdroje.

Hluk z průmyslových provozů

Oproti minulosti došlo k významnému snížení hluku z průmyslových provozů (ukončení činnosti velmi hlučných závodů, modernizace provozů).

Dopravní hluk

Statutární město Ostrava realizuje projekty na snižování hluku z dopravy (Rekonstrukce Nádražní ulice, projekt Kolejových absorbérů atd.).

Zeleň

Počet vysazených keřů/stromů izolační zeleně v letech 2013 – 2015. Projekty „Izolační zeleně“ přispívají ke snížení hlučnosti.