Ostrava je historicky průmyslové město, proto zlepšení celkového vzhledu města napomáhá rozvoj zelených ploch, který zvyšuje rekreační potenciál a snižuje negativní vlivy znečištění ovzduší a hluku. Význam zelených ploch v poslední době roste v souvislosti s nezbytnou adaptací na změny klimatu díky schopnostem transpirace, stínění, pohlcování CO2. V reakci na změnu klimatu byla zpracována Adaptační strategie a navrhovaná opatření se týkají rovněž využití území, včetně rozvoje zelené infrastruktury, např. vytvářením nových zelených ploch, či propojením stávajících.

Tematické články

| 20. listopadu 2023

Proměna náměstí Vítězslava Nováka je u konce

Číst ...
| 11. září 2023

Otevření multifunkční nadčasové sportovně relaxační plochy v areálu KouParku v Ostravě – Radvanicích

Číst ...
| 12. května 2023

V srdci Mariánských Hor vznikne „zelená“ ulice přátelská pro chodce a cyklisty

Číst ...
| 7. března 2023

Ostrava dokončila úpravy Masné ulice

Číst ...
| 16. ledna 2023

Nábřeží pod novými budovami fakult na Černé louce má za sebou první etapu revitalizace

Číst ...
| 15. srpna 2022

V ostravské ZOO jsou dvě nové stavby s atraktivními výběhy nejen pro makaky a gibony

Číst ...
| 16. června 2022

Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

Číst ...
| 6. června 2022

V Ostravě-Nové Vsi vznikne nový park „U Boříka“

Číst ...

Projekty

 • Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“
 • REPLACE – Zeleň místo betonu
  Ostravský projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih
 • Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Likvidace vrtů Nová Ves
 • Analýza rizik v areálu TROJEK
 • Rekonstrukce městských jatek
 • Smíšené trvalkové záhony
 • Trojhalí Karolina
 • Sanace okolí hradu
 • Revitalizace řeky Ostravice

Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

Nová čtvrť pro 12 tisíc lidí s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou pohodlně propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. Tak zní dlouhodobý záměr s brownfieldem, kterému se v místě říká Pod Žofinkou, podle historické huti, ve které se zde před mnoha lety vyrábělo železo. Město Ostrava společně s vlastníkem brownfieldu společností pod Žofinkou s.r.o. představili veřejnosti koncepční urbanistickou studii na využití tohoto strategického území zpracovanou sdružením 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar.

A nejen to. Představen byl záměr rozvoje širšího zájmového území včetně samotné Černé louky a Dolní oblasti Vítkovice.

„Brownfield „Pod Žofinkou“ na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektarů a patří mezi strategické rozvojové zóny města, zařazené do našeho strategického plánu Fajnova. Celé zájmové území pak necelých 100 hektarů. Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci a zahájíme návazné přípravné práce,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí pak řekou Ostravicí, zároveň se v současné době jedná o uzavřený areál, tedy fakticky bariéru v území, pěšky je tak možné území obejít pouze kolem nádraží Ostrava – Střed, autem pak přes ulici Místeckou. Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. Scénář minimální definuje minimální rozsah, při kterém se vyplatí do území investovat. Maximální scénář naopak stanoví limitní kapacity území a města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 7600 trvale bydlících. V praxi si lze rozdílnost scénářů představit v hustotě zástavby a výšce nově vznikajících objektů.

Scénáře vychází z navrhované urbanistické koncepce, cílem je multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. Zpracována je dopravní i krajinářská část.

„Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy. Proto jsme se pokusili navrhnout část města, která propojí dva klíčové fenomény Ostravy – centrum a Dolní Vítkovice a podpoří jejich význam. Studie naznačuje možnou strukturu města pro jedenadvacáté století, města s vysokou kvalitou života. Území se může stát architektonickým vyvrcholením nové části centra města. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají,“ řekl profesor Roman Koucký.

„Scénáře jsou navrženy tak, aby umožnily maximální flexibilitu v přístupu a čase s ohledem na měnící se socioekonomické, ale i technologické podmínky, nové tendence v organizaci práce a formách bydlení, rostoucí význam vzdělání, ale také nutnou změnu přístupu k enviromentálním otázkám a mobilitě obyvatel a mnoha dalším oblastem. Město by mělo hledat všechny dostupné nástroje a přístupy, které zmíněnou flexibilitu v potřebné míře umožní. Je také důležité, aby rozvojové plány a z nich plynoucí prostorová a kapacitní řešení, nebyla restriktivní, ale naopak byla zdravě a dostatečně ambiciózní, aby trvale vytvářela dostatečný převis potenciálů a příležitostí a nikoliv deficity a nedostatek,“ uvedl spoluautor studie Tomáš Ctibor.

„Pro město jako celek je na návrhu skutečně stěžejní jeho základní struktura. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území, než je nyní zpracováno v rámci lokality Pod Žofinkou. Následujícím krokem města proto bude prověření návrhu v celém dotčeném území, především v zastavěné části města, od Černé louky, které aktuálně zpracovává MAPPA, po Trojhalí a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

O tom, jak široké území koncept ovlivňuje, hovořil na debatě Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA. Z pohledu celého města je klíčové propojení centra Moravské Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice skrze lokality, které jsou v různém stavu realizace. Pokud se Ostrava má v těchto místech rozvíjet, potřebuje, aby byly propojeny a sjednoceny městskou třídou, která území pomyslně otevře a vtiskne mu novou identitu. V budoucnu by v území mohlo bydlet až 24 000 lidí.

Jednou z důležitých částí je území Černé louky, kde se už nyní podnikají kroky k tomu, aby zde mohl vzniknout park u řeky Ostravice s prstencem nových budov. Ateliér MAPPA začal pro Černou louku zpracovávat územní studii, její koncept bude veřejnosti představen v létě, dokončení se odhaduje do konce roku.

Protože záměr významně ovlivňuje i samotné území Dolní oblasti Vítkovice, bylo nutné redefinovat také budoucí rozvoj této jedinečné lokality.

Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic a hlavní vlastník společnosti Vítkovice, a.s. se domnívá, že si Ostrava takovouto proměnu zaslouží. „S architektem Josefem Pleskotem jsme při úvahách o rozvoji Dolních Vítkovic už před několika lety dospěli k závěru, že by se Ostrava měla osmělit vybudovat širší centrum a že ideální by pro to bylo území podél řeky Ostravice. Nabízí se cestou k Dolním Vítkovicím a tok řeky je pro člověka naprosto přirozené místo k osídlení. Kolem řek se města rozrůstají po staletí,“ uvedl.

Architekt Josef Pleskot na akci představil další plány rozvoje Dolní oblasti Vítkovice, které se odehrají na ploše zhruba 20 hektarů. Řekl: „Území vymezené ulicemi prodloužená Ruská a prodloužená Vítkovická a železničním koridorem od východu tvoří plochu zaobleného trojúhelníku. Jeho severojižní strana je dlouhá více než 600 metrů. Naprosto jedinečné a specifické území přímo sousedící s národní kulturní památkou DOV si zaslouží, aby bylo vyřešeno nejen originálně, ale i s předpoklady dokonale energeticky udržitelného města těsně spjatého s kvalitním přírodním parterem v duchu MĚSTO-PARK. Parkové město může nabídnout až 1600 rozmanitých bytů pro více než 4000 obyvatel, a také mnoho čtverečních metrů pro služby a občanskou vybavenost.“

Celé rozvojové území může vytvořit růstovou zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století, a vytvořit fungující a uživatelsky komfortní kompaktní urbánní strukturu i s navazujícími lokalitami. V území se nachází výrazná příležitost založit Ostravu 21.století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho „znovuzrození“. V takto vystavené strategii mluvíme nikoli o krátkodobém horizontu příštích pěti let, ale o dlouhodobé vizi a perspektivě Ostravy, která ambiciózně nastavuje maximálně možný scénář svého rozvoje a motivuje k jeho naplnění.

Práce na základních projektových podkladech pro definici zástavby v celém území a změnu územního plánu zaberou zhruba 1,5 roku. První faktické realizace k propojení území by mohly být realizovány do 5 let. Brownfield Pod Žofinkou prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.

 

REPLACE – Zeleň místo betonu

Projekt REPLACE je dalším z projektů, kterým město Ostrava přispívá k adaptaci městského prostoru na klimatickou změnu. Zmínit lze celou řadu dalších aktivit jako je modernizace a ozeleňování tramvajových tratí, zavádění vozidel s alternativním pohonem (elektro, CNG) pro účely Magistrátu města Ostravy, městské policie a městských obvodů, vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily, pořízení vozů hromadné dopravy na alternativní pohon (plyn, CNG) a bezemisních vodíkových autobusů i vybudování první veřejné vodíkové plnicí stanice. Podporována je cyklodoprava, a to jak v podobě tvorby nových cyklistických stezek, tak také v provozu sdílených kol (bikesharing). V neposlední řadě vzniká množství revitalizovaných parků a jiných zelených ploch budovaných v harmonii s přírodou, včetně květinových záhonů napříč městem.

Co je REPLACE?

Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. K výměně dojde na ploše o rozloze téměř 22 000 m² a bude se týkat nejen betonových ploch, ale také částí městského mobiliáře, jako jsou např. pískoviště, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky nebo zídky. Součástí projektu je také ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina. Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem vznikne na 5 652 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

Proč Ostrava-Jih?

Ostrava-Jih patří k největším a nejlidnatějším městským obvodům Ostravy (103 843 obyvatel), zároveň se jedná o nejvíce zastavěný obvod města s nejhůře dostupnou veřejnou zelení a s největším podílem nepropustných ploch. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu zasakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

Kolik to bude stát?

Projekt navazuje na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu města Ostravy. Hlavním realizátorem projektu je Statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih. Do projektu se zapojí také Technické služby Ostrava-Jih, které do projektu vnesou své zkušenosti s údržbou zeleně a ponesou odpovědnost za následnou péči.

Rozpočet projektu REPLACE – Zeleň místo betonu činí téměř 25 milionů korun, dotace z Norských fondů představuje 22,5 milionů korun. Samotná realizace projektu bude zahájena zhruba v únoru 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

 

 

Ozelenění terminálu Dubina

Projekt cílí na odstranění nefunkčních, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a navýšení zeleně na 330 místech v území patřícímu k nejvíce ohroženým klimatickou změnou. Odstranění se týká nejen betonových ploch, ale také zastaralých konstrukcí dříve užívaných ke klepání koberců, sušáků na prádlo, laviček, pískovišť nebo zídek. Místo nich vzniknou zatravněné ostrůvky, které budou lepší jak po ekologické stránce – vsakování dešťových vod, snížení prašnosti, biologická rozmanitost etc., tak po stránce sociální, tedy vytvoří se veřejný prostor, kde budou lidé moci trávit svůj volný čas.

Hlavním realizátorem projektu REPLACE je Statutární město Ostrava společně s městským obvodem Ostrava-Jih. Ostrava na projekt získala 19 milionů korun z Norských fondů, konkrétně z dotační výzvy Bergen. Celkový rozpočet projektu činí 21 milionů korun. Samotná realizace byla zahájena v květnu 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

 

www.norskefondy.cz
www.sfzp.cz
www.eeagrants.org
www.zdravaova.cz

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

 

Revitalizací levého břehu řeky Ostravice (Moravská Ostrava) – tzv. Havlíčkova nábřeží vznikl nový veřejný prostor. Došlo zároveň k jeho estetizaci vybudováním další visuté terasy/vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace.

Současný projekt byl rozdělen do dvou úseků, kdy práce na nich nezávisle na sobě prováděly dvě různé společnosti.

 • Úsek Na Hradbách – Kostelní
 • Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

Oběma úpravám Havlíčkova nábřeží předcházela rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přeložky kanalizačního sběrače v lokalitě od ulice Na Hradbách po Kostelní.

Úsek Na Hradbách – Kostelní

Úpravy úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava provedla společnost K2 stavební Moravia. Úpravy zde začaly v květnu 2021 a byly dokončeny na konci téhož roku.

V tomto úseku byl postaven nový chodník, zrekonstruována cyklistická stezka podél řeky s rozdělením tras pro cyklisty a pro pěší a vysázena nová zeleň. Opravila se také opěrná zeď na straně sjezdu z ulice 28. října, a také místní komunikace včetně optimalizace parkovacích míst.

Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

V případě úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o.  Rekonstrukci tohoto úseku prováděla společnost Firesta-Fišer. Rovněž zde práce začaly v květnu 2021 a dokončeny byly ke konci roku 2021.

V této části došlo k vystavění nové visuté galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace. Místo bylo doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin.

Visutou galerii o celkové zastavěné ploše 260 m² tvoří železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikla na stávající opěrné zdi, která se navýšila. Na pochůzí části galerie je kamenná dlažba. Místy povrch doplnily skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které jsou podsvíceny reflektory. Upravilo se 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

Historie a budoucnost revitalizace nábřeží

Stávající revitalizace levého břehu Ostravice je součástí širší proměny, kterou v minulosti provázely úpravy na obou březích. První z projektů, jež přispěl k estetizaci Havlíčkova nábřeží, začal již v letech 2012/2013, kdy nábřeží ozvláštnily DVĚ VISUTÉ VYHLÍDKOVÉ GALERIE. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční. V dalších letech následovaly úpravy na pravém břehu (slezská strana) spočívající v obnově a instalaci zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (vystavění nové terasy k posezení a vyhlídce).

Úpravy Havlíčkova nábřeží pak navazují a doplňují projekt výstavby UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE. Následují tedy fáze, během nichž dojde k revitalizaci prostoru před kampusem směrem k řece (Levobřežní) a následně k propojení Havlíčkova nábřeží a Levobřežní (tzn. od Hradní lávky k tramvajovému mostu).

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Tř. 17. listipadu - ul. Martinovská
Ostrava
Předcházející Následující

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 6,5 milionů korun. Dokumentace pro územní a stavební řízení je zpracována a v listopadu 2020 bylo vydáno bylo společné povolení pro realizaci. Krajský úřad vydané společné rozhodnutí v červenci 2021 zrušil a věc vrátil zpět k novému projednání. Projekt bude v roce 2022 přepracován a s ohledem na skutečnost, že výsledky hydrogeologického průzkumu odhalily malou vydatnost vod v podloží, bude upraveno technické řešení zpevnění břehů Pustkoveckého potoka a z projektu bude vypuštěno vodní hřiště. Projekt bude znovu žádat o vydání stavebního povolení a realizace se tak posouvá do roku 2023. Úprava projektu sníží počet kácených dřevin přičemž velkorysá výsadba nových stromů, keřů a květin zůstane zachována. Celkové náklady projektu jsou 29,5 milionů korun.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2016 – záměr
 • 2020 – příprava
 • 2023 – realizace
 • 2023 – dokončení projektu
Místo
Hulváky
Adresa
Novoveská - U Koupaliště
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

V rámci projektu se uvažovalo také o přemostění ulic Plzeňská a 28.října, které jsou silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. by měla být vybudována lávka pro pěší a cyklisty.

Na začátku roku 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Realizace projektu by měla začít v roce 2023, dokončení je plánováno na rok 2025. Projekt zpracovalo Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s. Celkové náklady projektu jsou 181,3 milionů korun.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2017 – záměr
 • 2018 – příprava
 • 2023 – realizace
 • 2025 – dokončení projektu
Místo
Ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves
Předcházející Následující

Likvidace vrtů Nová Ves

Dne 25. 5. 2018 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod.

Výstupem projektu budou protokoly k jednotlivým zlikvidovaným vrtům. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2018.

Cílem projektu je odstranění monitorovacích hydrogeologických vrtů, které jsou dlouhodobě nefunkční, poškozené a pro monitoring tudíž nepoužitelné. Konečným cílem likvidace je po odstranění výstroje vrtu utěsnění průchodnosti vrtného stvolu proti průniku srážkové vody a úprava terénu do stavu odpovídajícím okolí v dané lokalitě před vybudováním vrtu.

Jedná se převážně o poškozené, zčásti, nebo úplně ucpané vrty, nezabezpečené, otevřené často zaplněné různými odpadky, vrty poškozené se zlomenou pažnicí, suché, se dnem po částečném zasypání vrtu nad hladinou podzemní vody. Do vrtů s nezabezpečeným, otevřeným ústím jsou naházeny nejrůznějších odpadky a vrty tak mohou potenciálně ohrozit kvalitu podzemní vody, protože se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje, nebo v jeho bezprostředním zázemí.

 

Místo
Ostrava - areál TROJEK
Předcházející Následující

Analýza rizik v areálu TROJEK

Dne 4. 10. 2017 byla zahájena realizace „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.4 – „Dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží“.

Výstupem projektu bude analýza rizika. Projekt bude dokončen v červenci 2018.

Předmětem daného projektu je vypracování analýzy rizika starých ekologických zátěží ve vzájemné vazbě mezi jednotlivými lokalitami a ověření aktuálního stupně a rozsahu doposud neřešené kontaminace horninového prostředí v zájmové lokalitě průmyslového areálu TROJEK a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

 Cílem projektu analýzy rizik je:

 1. zhodnocení ekologických rizik, tj. realistických i potenciálních vlivů na okolní prostředí se zřetelem na bezprostředně přiléhající lokality lagun Ostramo a rafinérie Ostramo,
 2. zhodnocení zdravotních rizik, tj. důsledků kontaminace horninového prostředí na zdraví člověka pohybujícího se na lokalitě a v jejím okolí v dosahu vlivu,
 3. vyhodnocení možností a vzájemných vazeb opatření směřujících k eliminaci znečištění a/nebo rizik vyplývajících z přítomnosti starých ekologických zátěží v zájmové oblasti.

Místo
Městská jatka
Adresa
Porážkova
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Rekonstrukce městských jatek

Jatka stojí na ulici s odpovídajícím názvem Porážkova od roku 1881. Až do poloviny 60. let 20. století sloužila svému účelu, pak v nich ještě do začátku 90. let fungovaly nejrůznější dílny.

V první půli 90. let koupila areál od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz společnost Bauhaus, ale slibovaná rekonstrukce se nikdy neuskutečnila. Zpět od Bauhausu získalo město budovu po náročných jednáních za 80 milionů korun teprve v roce 2016. Jatka jsou chráněnou kulturní památkou.

Historická budova jatek bude přebudována na unikátní prostor pro Galerii PLATO. V 1. polovině roku 2017 se uskutečnila architektonická soutěž na jejich rekonstrukci.

Rada města dne 12. 12. 2017 schválila veřejnou zakázku na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Vybraným projektantem je polské architektonické studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, jehož návrh se v architektonické soutěži umístil na třetím místě. Smlouva mezi městem a KWK Promes může být podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH. Realizační cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun.

Nabídku do zadávacího řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu letošního roku podala společnost Petr Hájek Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické soutěže, a výše jmenované polské studio, jejíž návrh byl oceněn jako třetí. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise vybrala společnost architekta Petra Hájka, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jenže tato společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 10. ledna 2018.


Zdroj informací: Tisková zpráva statutárního města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jatka-dokonci-polsky-architekt).

Smíšené trvalkové záhony

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření je estetizace veřejných ploch pomocí extenzivně pěstovaných trvalek, bez nutnosti intenzivní péče. Předpokládaná životnost těchto nových výsadeb se předpokládá na 7 – 10 let. Během této doby se nepočítá s doplňováním uhynulých květin, ale s postupným rozrůstáním druhů trvalek, které jsou na daném stanovišti nejúspěšnější.

Místo
Karolina
Adresa
Trojhalí
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Trojhalí Karolina

Objekty bývalé elektrocentrály a energetické ústředny se prošly jedinečnou proměnou. Léta opuštěné a přitom historicky nesmírně cenné byly oživeny. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny, v dnešní době sem přichází návštěvníci za sportem, kulturou a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas. Architektonické řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice.

Bývalé Dvojhalí energetické ústředny je nově využíváno jako koncertní a výstavní prostor, tržnice nebo třeba hřiště, mohou zde probíhat divadelní představení, festivalové megakoncerty, veřejné bruslení nebo pravidelné akce jako dětské, hasičské nebo vojenské dny, trhy.

Termín realizace/ukončení         09/2012 – 6/2014

Místo
Slezskoostravský hrad
Adresa
Podzámčí
Ostrava-Slezská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Sanace okolí hradu

V rámci projektu „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu“ bylo řešeno území postižené důlní činností se nachází na sever od Slezskoostravského hradu, mezi ulicemi Frýdecká a Podzámčí. Sanací navážek se zamezilo vnikání povrchové vody do kontaminovaného podloží a průsakům kontaminovaných vod do řeky Ostravice a Lučiny. Tím se zabezpečil technický stav pozemků u okolí hradu v souladu s požadavky obyvatel města, kteří budou tuto lokalitu využívat k oddychu, sportovně-rekreačním aktivitám a kulturnímu vyžití. Dále došlo k vybudování nových pěších komunikací, parkoviště a terénních úprav v okolí Slezskoostravského hradu, které okolí hradu ještě více zatraktivnily pro návštěvníky.

Termín realizace/ukončení         2013/2015

Revitalizace řeky Ostravice

Revitalizace řeky Ostravice probíhala v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale celé životní prostředí je značně ovlivněno důlní činností z druhé poloviny 19. a celého 20. století. Koryto Ostravice bylo zaneseno sedimenty v průměrné výšce půl metru. Revitalizace této řeky spočívala v odtěžení sedimentů a odvedení vypouštěných vod z průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. Součástí projektu byly i kompenzační opatření pro živočichy žijící v řece Ostravici a jejím přilehlém okolí.

Termín realizace/ukončení         2012/2014

Informace

Brownfields

Počet brownfields na území města. Slovo brownfields pochází z angličtiny a doslova znamená „hnědá pole“. Lze jej definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím užíváním, zejména průmyslovou výrobou či těžbou.

Brownfields

Rozloha brownfields na území města.

Podíl rozlohy brownfields na celkové rozloze města.

Dolní oblast Vítkovice

Industriální komplex a světově unikátní areál situovaný v centru města. Nyní vzdělávací, společenské a kulturní centrum nadregionálního významu.

Rozloha celého území.

Rozloha využívané plochy.

Dolní oblast Vítkovice

Počet návštěvníků v roce 2019 (včetně Landek Parku).

Pozice v rámci TOP 5 nejnavštěvovanějších míst v České republice.

Zóna Hrušov

Oblast zóny má charakter „sociálního brownfieldu“. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků.

 

Zóna Hrušov

V listopadu 2019 začal investor – společnost Contera s revitalizací brownfieldu Hrušov.

Nová Karolína

Rozloha území.

Nová Karolína

Nová městská čtvrť, která se nachází v samém centru města.

Nová Karolína

Počet bytových jednotek v rezidenčních prostorách.

Zábavní a sportovní zařízení.