Ostrava je historicky průmyslové město, proto zlepšení celkového vzhledu města napomáhá rozvoj zelených ploch, který zvyšuje rekreační potenciál a snižuje negativní vlivy znečištění ovzduší a hluku. Význam zelených ploch v poslední době roste v souvislosti s nezbytnou adaptací na změny klimatu díky schopnostem transpirace, stínění, pohlcování CO2. V reakci na změnu klimatu byla zpracována Adaptační strategie a navrhovaná opatření se týkají rovněž využití území, včetně rozvoje zelené infrastruktury, např. vytvářením nových zelených ploch, či propojením stávajících.

Tematické články

| 3. května 2022

Začíná poslední etapa revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě-Radvanicích

Číst ...
| 28. března 2022

Výstupy projektu TA ČR Adaptační výzvy měst

Číst ...
| 10. března 2022

Náměstí náměstí Dr. E. Beneše bude atraktivním komunitním prostranstvím

Číst ...
| 25. ledna 2022

Úprava Havlíčkova nábřeží

Číst ...
| 23. listopadu 2021

REPLACE – Zeleň místo betonu

Číst ...
| 22. července 2021

Zanedbaný prostor před městskou nemocnicí se proměnil v komunitní náměstíčko

Číst ...
| 9. července 2021

Nově upravený veřejný prostor v rohu Prokešova náměstí v centru Ostravy

Číst ...
| 5. května 2021

Farská zahrada je už otevřená pro veřejnost

Číst ...

Projekty

 • REPLACE – Zeleň místo betonu
  Ostravský projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih
 • Revitalizace okolí Ostravice
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Likvidace vrtů Nová Ves
 • Analýza rizik v areálu TROJEK
 • Rekonstrukce městských jatek
 • Smíšené trvalkové záhony
 • Trojhalí Karolina
 • Refill
 • Sanace okolí hradu
 • Revitalizace řeky Ostravice

REPLACE – Zeleň místo betonu

Téměř 22,5 milionů korun z Norských fondů získala Ostrava na projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih. Dotační výzva Bergen, ze které Ostrava získala grant, podporuje výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Realizace projektu umožní Ostravě lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.

 

Co je REPLACE?

Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. K výměně dojde na ploše o rozloze téměř 22 000 m² a bude se týkat nejen betonových ploch, ale také částí městského mobiliáře, jako jsou např. pískoviště, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky nebo zídky. Součástí projektu je také ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina. Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem vznikne na 5 652 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

 

Proč Ostrava-Jih?

Ostrava-Jih patří k největším a nejlidnatějším městským obvodům Ostravy (103 843 obyvatel), zároveň se jedná o nejvíce zastavěný obvod města s nejhůře dostupnou veřejnou zelení a s největším podílem nepropustných ploch. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu zasakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

 

Kolik to bude stát?

Projekt navazuje na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu města Ostravy. Hlavním realizátorem projektu je Statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih. Do projektu se zapojí také Technické služby Ostrava-Jih, které do projektu vnesou své zkušenosti s údržbou zeleně a ponesou odpovědnost za následnou péči.

Rozpočet projektu REPLACE – Zeleň místo betonu činí téměř 25 milionů korun, dotace z Norských fondů představuje 22,5 milionů korun. Samotná realizace projektu bude zahájena zhruba v únoru 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

www.norskefondy.cz
www.sfzp.cz
www.eeagrants.org
www.zdravaova.cz

Revitalizace okolí Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky nebo výstavbou workoutového hřiště.

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru až po Hradní lávku. Na trase bude vybudovaná vyhlídka, workoutové hřiště, vodácké molo a bezbariérové napojení od terasy pomníku M. Sýkory.

Více zde: fajnova.cz

 

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Tř. 17. listipadu - ul. Martinovská
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Místo
Hulváky
Adresa
Novoveská - U Koupaliště
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Místo
Ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves
Předcházející Následující

Likvidace vrtů Nová Ves

Dne 25. 5. 2018 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod.

Výstupem projektu budou protokoly k jednotlivým zlikvidovaným vrtům. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2018.

Cílem projektu je odstranění monitorovacích hydrogeologických vrtů, které jsou dlouhodobě nefunkční, poškozené a pro monitoring tudíž nepoužitelné. Konečným cílem likvidace je po odstranění výstroje vrtu utěsnění průchodnosti vrtného stvolu proti průniku srážkové vody a úprava terénu do stavu odpovídajícím okolí v dané lokalitě před vybudováním vrtu.

Jedná se převážně o poškozené, zčásti, nebo úplně ucpané vrty, nezabezpečené, otevřené často zaplněné různými odpadky, vrty poškozené se zlomenou pažnicí, suché, se dnem po částečném zasypání vrtu nad hladinou podzemní vody. Do vrtů s nezabezpečeným, otevřeným ústím jsou naházeny nejrůznějších odpadky a vrty tak mohou potenciálně ohrozit kvalitu podzemní vody, protože se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje, nebo v jeho bezprostředním zázemí.

 

Místo
Ostrava - areál TROJEK
Předcházející Následující

Analýza rizik v areálu TROJEK

Dne 4. 10. 2017 byla zahájena realizace „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.4 – „Dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží“.

Výstupem projektu bude analýza rizika. Projekt bude dokončen v červenci 2018.

Předmětem daného projektu je vypracování analýzy rizika starých ekologických zátěží ve vzájemné vazbě mezi jednotlivými lokalitami a ověření aktuálního stupně a rozsahu doposud neřešené kontaminace horninového prostředí v zájmové lokalitě průmyslového areálu TROJEK a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

 Cílem projektu analýzy rizik je:

 1. zhodnocení ekologických rizik, tj. realistických i potenciálních vlivů na okolní prostředí se zřetelem na bezprostředně přiléhající lokality lagun Ostramo a rafinérie Ostramo,
 2. zhodnocení zdravotních rizik, tj. důsledků kontaminace horninového prostředí na zdraví člověka pohybujícího se na lokalitě a v jejím okolí v dosahu vlivu,
 3. vyhodnocení možností a vzájemných vazeb opatření směřujících k eliminaci znečištění a/nebo rizik vyplývajících z přítomnosti starých ekologických zátěží v zájmové oblasti.

Místo
Městská jatka
Adresa
Porážkova
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Rekonstrukce městských jatek

Jatka stojí na ulici s odpovídajícím názvem Porážkova od roku 1881. Až do poloviny 60. let 20. století sloužila svému účelu, pak v nich ještě do začátku 90. let fungovaly nejrůznější dílny.

V první půli 90. let koupila areál od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz společnost Bauhaus, ale slibovaná rekonstrukce se nikdy neuskutečnila. Zpět od Bauhausu získalo město budovu po náročných jednáních za 80 milionů korun teprve v roce 2016. Jatka jsou chráněnou kulturní památkou.

Historická budova jatek bude přebudována na unikátní prostor pro Galerii PLATO. V 1. polovině roku 2017 se uskutečnila architektonická soutěž na jejich rekonstrukci.

Rada města dne 12. 12. 2017 schválila veřejnou zakázku na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Vybraným projektantem je polské architektonické studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, jehož návrh se v architektonické soutěži umístil na třetím místě. Smlouva mezi městem a KWK Promes může být podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH. Realizační cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun.

Nabídku do zadávacího řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu letošního roku podala společnost Petr Hájek Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické soutěže, a výše jmenované polské studio, jejíž návrh byl oceněn jako třetí. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise vybrala společnost architekta Petra Hájka, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jenže tato společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 10. ledna 2018.


Zdroj informací: Tisková zpráva statutárního města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jatka-dokonci-polsky-architekt).

Smíšené trvalkové záhony

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření je estetizace veřejných ploch pomocí extenzivně pěstovaných trvalek, bez nutnosti intenzivní péče. Předpokládaná životnost těchto nových výsadeb se předpokládá na 7 – 10 let. Během této doby se nepočítá s doplňováním uhynulých květin, ale s postupným rozrůstáním druhů trvalek, které jsou na daném stanovišti nejúspěšnější.

Místo
Karolina
Adresa
Trojhalí
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Trojhalí Karolina

Objekty bývalé elektrocentrály a energetické ústředny se prošly jedinečnou proměnou. Léta opuštěné a přitom historicky nesmírně cenné byly oživeny. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny, v dnešní době sem přichází návštěvníci za sportem, kulturou a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas. Architektonické řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice.

Bývalé Dvojhalí energetické ústředny je nově využíváno jako koncertní a výstavní prostor, tržnice nebo třeba hřiště, mohou zde probíhat divadelní představení, festivalové megakoncerty, veřejné bruslení nebo pravidelné akce jako dětské, hasičské nebo vojenské dny, trhy.

Termín realizace/ukončení         09/2012 – 6/2014

Refill

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Cílem je vytvořit takové podmínky, tak aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitele objektu, tak i nájemce a aby se odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Služba dočasného užívání tak přispěje k celkovému urbánnímu rozvoji města Ostravy.

Termín realizace: 05/2016 – 05/2018

Místo
Slezskoostravský hrad
Adresa
Podzámčí
Ostrava-Slezská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Sanace okolí hradu

V rámci projektu „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu“ bylo řešeno území postižené důlní činností se nachází na sever od Slezskoostravského hradu, mezi ulicemi Frýdecká a Podzámčí. Sanací navážek se zamezilo vnikání povrchové vody do kontaminovaného podloží a průsakům kontaminovaných vod do řeky Ostravice a Lučiny. Tím se zabezpečil technický stav pozemků u okolí hradu v souladu s požadavky obyvatel města, kteří budou tuto lokalitu využívat k oddychu, sportovně-rekreačním aktivitám a kulturnímu vyžití. Dále došlo k vybudování nových pěších komunikací, parkoviště a terénních úprav v okolí Slezskoostravského hradu, které okolí hradu ještě více zatraktivnily pro návštěvníky.

Termín realizace/ukončení         2013/2015

Revitalizace řeky Ostravice

Revitalizace řeky Ostravice probíhala v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale celé životní prostředí je značně ovlivněno důlní činností z druhé poloviny 19. a celého 20. století. Koryto Ostravice bylo zaneseno sedimenty v průměrné výšce půl metru. Revitalizace této řeky spočívala v odtěžení sedimentů a odvedení vypouštěných vod z průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. Součástí projektu byly i kompenzační opatření pro živočichy žijící v řece Ostravici a jejím přilehlém okolí.

Termín realizace/ukončení         2012/2014

Informace

Brownfields

Počet brownfields na území města. Slovo brownfields pochází z angličtiny a doslova znamená „hnědá pole“. Lze jej definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím užíváním, zejména průmyslovou výrobou či těžbou.

Brownfields

Rozloha brownfields na území města.

Podíl rozlohy brownfields na celkové rozloze města.

Dolní oblast Vítkovice

Industriální komplex a světově unikátní areál situovaný v centru města. Nyní vzdělávací, společenské a kulturní centrum nadregionálního významu.

Rozloha celého území.

Rozloha využívané plochy.

Dolní oblast Vítkovice

Počet návštěvníků v roce 2019 (včetně Landek Parku).

Pozice v rámci TOP 5 nejnavštěvovanějších míst v České republice.

Zóna Hrušov

Oblast zóny má charakter „sociálního brownfieldu“. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků.

 

Zóna Hrušov

V listopadu 2019 začal investor – společnost Contera s revitalizací brownfieldu Hrušov.

Nová Karolína

Rozloha území.

Nová Karolína

Nová městská čtvrť, která se nachází v samém centru města.

Nová Karolína

Počet bytových jednotek v rezidenčních prostorách.

Zábavní a sportovní zařízení.