Přeskočit na obsah
Na území města leží mozaika přirozených, pozměněných i umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. Nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří a v dalších zvláště chráněných územích i lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti v okrajových částech města. Ekosystémy, specifické pro postindustriální krajinu, se vyskytují na starých odvalech v místech s bývalou důlní a průmyslovou činností.

Tematické články

| 17. července 2024

V Zoo Ostrava se líhnou mláďata plameňáků

Číst ...
| 10. července 2024

V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

Číst ...
| 4. července 2024

Vytvářet remízky nebo stromořadí na orné půdě je nově jednodušší

Číst ...
| 1. července 2024

Prázdniny v Zoo Ostrava: Prodloužená otvírací doba a rozšíření komentovaných setkání

Číst ...
| 28. června 2024

Zoo Ostrava bude posílat 5 Kč ze vstupu na ochranu přírody! Město schválilo navýšení příspěvku.

Číst ...
| 27. června 2024

Ostravští školáci jsou nejlepší v pozorování přírody v republice, v Evropě jsou čtvrtí

Číst ...
| 24. června 2024

Listy kaštanů budou i nadále chráněny

Číst ...
| 3. června 2024

Nový park v nejlidnatější části města nabízí také vodní biotop

Číst ...

Projekty

 • Instalace ptačích budek ve městě
 • Eko magazín
 • Park U Boříka
 • Květnaté louky v Radvanicích a Bartovicích
 • Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
 • Úpravy náměstí Družby
 • Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů
 • Trvalkové výsadby
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Dokončená úprava Prokešova náměstí
 • Zeleň za poliklinikou Hrabůvka
Místo
napříč Ostravou v jednotlivých městských obvodech Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava a dalších.
Předcházející Následující

Instalace ptačích budek ve městě

Nebývale teplé počasí a probouzející se příroda iniciovaly v posledním únorovém týdnu i instalaci dalších ptačích budek ve městě. Ostrava od roku 2021 zajistila instalaci celkem 251 kusů ptačích budek, tzv. sýkorníků, aby podpořila možnost hnízdění ptáků a pomohla navýšit celkovou populaci ptactva ve městě.

Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů napříč městem, zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak v parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, které jako přirozené úkryty poskytují zároveň možnost potravy ptáků. Dosavadní náklady projektu Ptačí budky pro Ostravu byly vynaloženy v celkové výši 335 tisíc korun bez DPH (jde o náklady za celou dobu projektu od roku 2021) a obsáhly výrobu, instalaci, kontrolu i čištění budek.

Všechny budky jsou na konci roku, zpravidla v listopadu, čištěny a připraveny na další hnízdící období. Díky tomuto procesu získáváme také informace o obsazení budek, která se za poslední tři roky pohybuje okolo úctyhodných 69 procent. Nejčastějšími obyvateli těchto ptačích příbytků jsou sýkory koňadry, sýkory modřinky a pěnkavy obecné. Za zmínku stojí i zajištění celého projektu Ptačích budek pro Ostravu. Jednotlivé budky, instalované městem, mají svá identifikační čísla a jsou zaneseny i do mapové aplikace města. V terénu je tak snadno dohledáme, zjistíme, zda budka byla poškozena či zcizena a můžeme zajistit výrobu budky nové a její umístění do téže lokality, kde už si na ni drobní zpěvní ptáci zvykli. Což byla letošní situace, kdy jsme v únoru nahradili budky na pěti takových místech a doplnili počet budek na finální počet 251 kusů,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Budky podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrobila městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Pořízení budek předcházel v roce 2019 výzkumný projekt zabývající se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě. Výsledky projektu pak pomohly například s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných lokalit pro jejich umístění. V roce 2021 a 2022 zajistilo město instalaci každý rok sto budek, vloni bylo pořízeno dalších 50 těchto ptačích příbytků. Budky jsou rozmístěny napříč Ostravou v jednotlivých městských obvodech Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava a dalších.

Projekt Budky pro Ostravu má také svou zajímavost v podobě budky, umožňující on-line přenos viz http://www.lesniskolaostrava.cz/sykornik-on-line. Jde o sýkorník se zabudovanou kamerou, který umožňuje sledování hnízdění. Budka je umístěna v areálu Lesní školy v Bělském lese. Další budky rozmisťují i některé městské obvody, různé organizace i školy. Významný počet budek instaluje i Zoo Ostrava. Určitou měrou přispívá také aktivní veřejnost, které není ptactvo lhostejné, což dokazuje i nárůst krmítek ve městě.

Eko magazín

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami.

Únorový díl – Co ovlivňuje v Ostravě kvalitu ovzduší ke shlédnutí ZDE

Březnový díl – Odpadová výuka a produkce odpadů ke shlédnutí ZDE

Dubnový díl – Kanalizace není odpadkový koš ani skládka ke shlédnutí ZDE

Květnový díl – Zoo Ostrav pečuje o ohrožené druhy a biodiverzitu ZDE

Červnový díl – V záchranné stanici nabízejí pomoc i prohlídky ZDE 

 

 

Místo
Nová Ves u Ostravy
Adresa
U Boříka
Ostrava-Nová Ves
Předcházející Následující

Park U Boříka

Ostravský obvod Nová Ves získal nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vzniklo přeměnou rekreační zelené plochy. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočkala komfortního využití pro volnočasové aktivity.

Koncepčně je park rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Je to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které slouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství vznikla parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce.

V centrální klidové části parku vznikl ovál pro korzování a sportovní vyžití. V jeho vnitřním prostoru je umístěna větší osluněná plocha („hřiště“) pro neformální rekreační aktivity. Tato část prostoru je rozčleněna zelení, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zvedá na vyvýšenou komunikaci, je nejvíce klidovou částí parku. Na druhé straně parku vznikla aktivní zóna.

Součástí úprav je také nový mobiliář. V parku jsou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou. Do svahu vedle kiosku je nainstalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní je využitelný i pro sáňkování. V parku je také doplněno nové veřejné osvětlení a WC. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku.

V rámci trasování komunikací a umisťování objektů byly zohledněny stávající dřeviny, které jsou v maximální míře zachovány. Pouze v několika málo případech bylo nutné jejich odstranění či přesazení. Současná zeleň je bude doplněna novými druhy stromů a keřů tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně.

Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO, a to na základě uzavřeného memoranda. Spolupráce spočívala v poskytnutí finanční součinnosti při realizaci řady projektů.

Autory návrhu jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio Vysloužil Architekti. Náklady na vybudování celého nového parku byly 17,2 milionu korun. Park byl dokončen na jaře 2023.

 

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2018 – záměr
 • 2019 – příprava projektu
 • 2022 – realizace
 • 2023 – dokončení projektu

 

Vizualizace

Dokončený projekt

 

Místo
Radvanice a Bartovice
Předcházející Následující

Květnaté louky v Radvanicích a Bartovicích

Městský obvod Radvanice a Bartovice v letošním roce zahájil realizaci výzkumného a pilotního projektu „Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na dvanácti lokalitách – v obvodu Radvanice a Bartovice“

Tato metoda výsadby květnatých luk v technologii postupného dosévání osiva, dosud nebyla použita na území statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je zajistit dosažení dlouholetého efektu květnatých luk z přímého výsevu, který je rozložen do čtyř realizačních let. Pro výsadbu je navrženo 3 731 m2 pro výsevy letničkových a víceletých směsí a pro květnaté louky 464 m2 . Bylo vybráno šest lokalit v Radvanicích a šest lokalit v Bartovicích.

Některé lokality zasahují rovněž do registrovaných významných krajinných prvků (VKP), a to č. 65 – Alej podél ul. Bartovická, č. 44 – Alej na ul. Pod Bažantnicí a dále do VKP – přírodní údolní niva řeky Lučiny, Další louka pak vznikne třeba u ozdravného centra Ještěrka nebo v blízkosti autobusové točny Na Důlňáku.

Pro výsev byly navrženy směsi osiva LOUKA PRO MOTÝLY, CHRONO, MIEL, POLOSTÍN, SEC, TENOR a EXTREM. Vhodné období pro výsev je konec dubna – květen.

 • V 1. roce (2022) bylo provedeno klasické založení. Po celou vegetaci bude probíhat monitoring porostu. Jeho kvetení, hustota, podíl zaplevelení. Na konci roku se založený výsev pouze poseče a ponechá na lokalitě.
 • Ve 2. roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 50% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a jeho ponechání do dalšího roku.
 • Ve 3. roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 40% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a jeho ponechání do dalšího roku.
 • Ve 4.roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 30% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a její ponechání do dalšího roku.

Hlavním přínosem nových květinových záhonů luk z přímého výsevu je podpoření biodiverzity urbanizovaného prostředí. Neméně významným přínosem se jeví i oživení a zvýšení vizuální atraktivity vegetačních ploch na vybraných místech v urbanizovaném prostředí – kolem komunikací a ve veřejném prostoru.

 

 

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

 

Revitalizací levého břehu řeky Ostravice (Moravská Ostrava) – tzv. Havlíčkova nábřeží vznikl nový veřejný prostor. Došlo zároveň k jeho estetizaci vybudováním další visuté terasy/vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace.

Současný projekt byl rozdělen do dvou úseků, kdy práce na nich nezávisle na sobě prováděly dvě různé společnosti.

 • Úsek Na Hradbách – Kostelní
 • Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

Oběma úpravám Havlíčkova nábřeží předcházela rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přeložky kanalizačního sběrače v lokalitě od ulice Na Hradbách po Kostelní.

Úsek Na Hradbách – Kostelní

Úpravy úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava provedla společnost K2 stavební Moravia. Úpravy zde začaly v květnu 2021 a byly dokončeny na konci téhož roku.

V tomto úseku byl postaven nový chodník, zrekonstruována cyklistická stezka podél řeky s rozdělením tras pro cyklisty a pro pěší a vysázena nová zeleň. Opravila se také opěrná zeď na straně sjezdu z ulice 28. října, a také místní komunikace včetně optimalizace parkovacích míst.

Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

V případě úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o.  Rekonstrukci tohoto úseku prováděla společnost Firesta-Fišer. Rovněž zde práce začaly v květnu 2021 a dokončeny byly ke konci roku 2021.

V této části došlo k vystavění nové visuté galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace. Místo bylo doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin.

Visutou galerii o celkové zastavěné ploše 260 m² tvoří železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikla na stávající opěrné zdi, která se navýšila. Na pochůzí části galerie je kamenná dlažba. Místy povrch doplnily skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které jsou podsvíceny reflektory. Upravilo se 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

Historie a budoucnost revitalizace nábřeží

Stávající revitalizace levého břehu Ostravice je součástí širší proměny, kterou v minulosti provázely úpravy na obou březích. První z projektů, jež přispěl k estetizaci Havlíčkova nábřeží, začal již v letech 2012/2013, kdy nábřeží ozvláštnily DVĚ VISUTÉ VYHLÍDKOVÉ GALERIE. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční. V dalších letech následovaly úpravy na pravém břehu (slezská strana) spočívající v obnově a instalaci zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (vystavění nové terasy k posezení a vyhlídce).

Úpravy Havlíčkova nábřeží pak navazují a doplňují projekt výstavby UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE. Následují tedy fáze, během nichž dojde k revitalizaci prostoru před kampusem směrem k řece (Levobřežní) a následně k propojení Havlíčkova nábřeží a Levobřežní (tzn. od Hradní lávky k tramvajovému mostu).

Úpravy náměstí Družby

Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Projektem vznikne klidová zóna s mobiliářem a novou zelení, veřejnými toaletami a pítkem. Díky revitalizaci, která bude mít několik etap, tak vznikne atraktivní a bezpečný veřejný prostor.

„Je to lokalita, která si zaslouží zatraktivnit. Do zpracování návrhu proměny byla zapojena i veřejnost, některé návrhy a podněty občanů byly do projektu zapracovány. Proměna je rozdělena do několika etap, dvě z nich – úpravu předprostoru před obchodním centrem Bohemia a úpravu parku máme už nějakou dobu připravené k realizaci. Celá akce ale závisela na tom, zda se na ní bude finančně podílet i město Ostrava. A to se podařilo domluvit. Díky tomu může už v dubnu začít první etapa, která se bude týkat přímo parku,“ uvedla místostarostka Poruby Petra Brodová.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2019 – záměr
 • 2020 – příprava
 • 2022 – realizace
 • 2025 – dokončení projektu

Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko. Počítá se také se zklidněním Sokolovské ulice, úpravou parkovacích kapacit pro místní i návštěvníky obchodního centra Bohemia a výstavbou cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, VII. a VIII. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne). Proměnou projde i zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst. Chystá se také výsadba cibulovin, chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník.

Stavební práce v rámci I. etapy byly zahájeny v dubnu 2021 a dokončeny v listopadu 2021. V první etapě byly upraveny zpevněné plochy a zeleň, park byl doplněn o nový mobiliář i osvětlení. V parku je i nový pobytový trávník s automatickým zavlažováním a záhony s cibulovinami, travinami a trvalkami. Je zde také umístěna i jedna chytrá lavička s možností napájení a připojením na wifi, občané mohou rovněž využít i pítko.

V současnosti se realizuje II. etapa, která se týká předprostoru obchodního centra Bohemia. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2021 a hotovo by mělo být ke konci roku 2022.

Autorem investičního záměru je ATELIER 38 s.r.o., projektovou dokumentaci zpracovalo STUDIO-D Opava s.r.o.. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací I. etapy vyhrála firma MVEX stavby s.r.o.. Celkové náklady projektu jsou 51,6 milionů korun.

Více o projektu naleznete na stránce FAJNOVA PORUBA.

Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů

Vědci Ostravské univerzity zjednoduší lidem orientaci v druzích rovnokřídlého hmyzu, obojživelníků a plazů. Po dvou letech příprav spustí hned dvě nové aplikace pro chytré telefony, kterými naváží na úspěch staršího Lovce vážek. Toho si do svých mobilních telefonů stáhlo již více než 1500 lidí. Milovníci přírody mají díky vědcům Ostravské univerzity v kapse unikátní interaktivní encyklopedii pro rozlišení druhů a zároveň jim pomáhají se sběrem dat pro jejich výzkum.

Úspěšný vývojářský tým Ostravské univerzity Biorecords, který tvoří převážně doktorandi, chtěl princip fungování aplikace využít také pro další živočišné druhy. I díky zapojení biologů, matematiků, informatiků a ochránců přírody tak vytvořili dvě nové aplikace – Lovec rovnokřídlých CZ, Lovec obojživelníků a plazů CZ. Znovu tak lidem bude pro mapování živočišných druhů stačit chytrý telefon nebo tablet s vestavěným fotoaparátem. Po vážkách si tak milovníci přírody mohou zblízka posvítit na kobylky a další zástupce rovnokřídlého hmyzu nebo na žáby či hady a další zástupce obojživelníků a plazů.

„Vývoj obou aplikací trval zhruba dva roky. Princip jejich fungování jsme příliš neměnili. Vše tak znovu stojí na pečlivě připravených databázích a identifikačním algoritmu, který dokáže určit příslušný druh. Doufáme, že lidem zjednoduší orientaci v živočišné říši a nám se zase podaří získat cenné pomocníky pro sběr dat o výskytu různých druhů,“ říká za vývojářský tým Mgr. Stanislav Ožana, podle kterého jsou podobné aplikace jasným důkazem toho, že propojení vědců s veřejností (tzv. občanská věda) může fungovat.

Vývojáři Biorecords navíc počítají také s větším propojením všech aplikací. „Pokud si lidé nainstalují do chytrého zařízení všechny aplikace, budou prakticky pracovat s jedním rozhraním a plynule mezi nimi přepínat. Podobně jako v minulosti rozhodně s vývojem nekončíme a počítáme také s dalšími aktualizacemi, které budou reagovat třeba i na podněty od uživatelů,“ připojuje Ožana.

V rámci Přírodovědecké fakulty OU by v návaznosti na již existující aplikace měly vzniknout také speciální vzdělávací workshopy pro studenty základních a středních škol. V plánu je také větší propojení s organizacemi, které mapují stav krajiny a biodiverzitu.

Vývojáři z Biorecords teď finišují s přípravou bezplatné aplikace pro chytrá zařízení na platformě Android, kterou nejprve lidem nabídnou v testovací verzi. Do konce června pak počítají se spuštěním ostrého provozu. V budoucnu vývojáři chtějí nabídnout verzi také uživatelům, kteří využívají iOS. Podobně jako Lovec vážek CZ budou navíc nové aplikace přístupné přes webové rozhraní.

Místo
MOaP, MHaH, Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba, Stará Bělá, Svinov a Slezská Ostrava
Předcházející Následující

Trvalkové výsadby

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě zkrášlila frekventovaná místa ve městě

Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě nahradily smíšené trvalkové záhony. Jedná se o sedmnáct lokalit v osmi městských obvodech. Na celkové ploše téměř šesti tisíc metrů čtverečních město nechalo vysadit trvalky, traviny a cibuloviny. Takto vysazené plochy by měly být celoročně reprezentativní, v čase se měnící, atraktivní. Jedná se o trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou.

Navržený sortiment rostlin vychází ze základních principů pro zakládání extenzivních trvalkových výsadeb s využitím vhodně zvolené kombinace solitérních, skupinových, pokryvných a vtroušených trvalek, travin a cibulovin, které jsou nenáročné na údržbu a dobře zvládají sucho. Cílem je vytvořit harmonický celek založený na barevnosti, pestré struktuře a textuře kombinovaných rostlin s atraktivním olistěním, habitem a květem, a to ve všech ročních obdobích.

Přínosem smíšených trvalkových výsadeb v intravilánu města je také podpora biodiverzity, hospodaření s vodou, zachytávání prachu, vysoká odolnost vůči suchu a extrémních teplotním výkyvům a v neposlední řadě nižší nároky na intenzitu údržby, nežli je tomu u klasických záhonů. Trvalková směs rostlin o výšce od 10 do 50 centimetrů zaručí dostatečnou dopravní přehlednost a zároveň umožní vnímat kompozici jak z blízce projíždějících automobilů, tak ze vzdálenějších míst okolních chodníků. Na vybraných lokalitách výsadbu doplňují solitérní kameny a art prvky. Pro celkovou estetizaci prostoru nechalo město z lokalit odstranit nefunkční a nevzhledné zábradlí a další rušivé objekty.

 

 • Moravská Ostrava a Přívoz: Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
 • Slezská Ostrava: Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
 • Mariánské Hory a Hulváky: Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminál, Sídliště Vršovců.
 • Ostrava Jih: Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
 • Vítkovice: Křižovatka ulic Ruská a Závodní
 • Poruba: Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
 • Svinov: Ulice Bílovecká – kruhový objezd
 • Stará Bělá: ul. Junácká

 

Trvalkové záhony byly realizovány i v dalších lokalitách města, pro rychlou orientaci je zde přehledná mapa založených smíšených trvalkových výsadeb.

 

Vizualizace z projektu

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Tř. 17. listipadu - ul. Martinovská
Ostrava
Předcházející Následující

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 6,5 milionů korun. Dokumentace pro územní a stavební řízení je zpracována a v listopadu 2020 bylo vydáno bylo společné povolení pro realizaci. Krajský úřad vydané společné rozhodnutí v červenci 2021 zrušil a věc vrátil zpět k novému projednání. Projekt bude v roce 2022 přepracován a s ohledem na skutečnost, že výsledky hydrogeologického průzkumu odhalily malou vydatnost vod v podloží, bude upraveno technické řešení zpevnění břehů Pustkoveckého potoka a z projektu bude vypuštěno vodní hřiště. Projekt bude znovu žádat o vydání stavebního povolení a realizace se tak posouvá do roku 2023. Úprava projektu sníží počet kácených dřevin přičemž velkorysá výsadba nových stromů, keřů a květin zůstane zachována. Celkové náklady projektu jsou 29,5 milionů korun.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2016 – záměr
 • 2020 – příprava
 • 2023 – realizace
 • 2023 – dokončení projektu
Místo
Hulváky
Adresa
Novoveská - U Koupaliště
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

V rámci projektu se uvažovalo také o přemostění ulic Plzeňská a 28.října, které jsou silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. by měla být vybudována lávka pro pěší a cyklisty.

Na začátku roku 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Realizace projektu by měla začít v roce 2023, dokončení je plánováno na rok 2025. Projekt zpracovalo Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s. Celkové náklady projektu jsou 181,3 milionů korun.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2017 – záměr
 • 2018 – příprava
 • 2023 – realizace
 • 2025 – dokončení projektu
Místo
Náměstí před Radnicí města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Dokončená úprava Prokešova náměstí

V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně.

Toto místo se dočkalo zeleně, květin a přibyly také nové prvky mobiliáře a lavičky k posezení. Rozsáhlá dlážděná plocha se zmenšila a sjednotila s prostorem před budovou Nové Radnice. Rozsáhlé vydlážděné prostranství se zmenšilo na úkor zelené plochy, která se rozrostla o 80 m². Přibyly tři vzrostlé svítele latnaté, vyvýšený trvalkový záhon olemovaný cortenovým plechem, nový trávník a několik dalších záhonů. Upravena je zeleň i u blízkého památníku.

Do úprav bylo zahrnuto také nové veřejné osvětlení, stojan na kola, moderní, designové odpadkové koše a lavičky s podsvětlením ledkovými svítidly. Dva vzrostlé převislé buky ve stávající zatravněné ploše zůstaly zachovány, došlo pouze k odstranění přerostlých keřů. Upraveno bylo také okolí památníku odsouzených k nuceným pracím v době totality. U kavárny vznikla volná odpočinková plocha s trvalým sezením pod nově vysazenými stromy. Místo pro zásobování i provozní prostor pro zahrádku blízké kavárny zůstalo zachováno.

„Umístěním posezení a výsadbou stromů jsme chtěli dát najevo, že se jedná o prostor pro lidi, ne pro zaparkování aut návštěvníků kavárny a obchodů, jak tomu bylo doposud,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Rekonstrukci a revitalizaci části Prokešova náměstí podle projektu architektonické kanceláře Ivana Tachezyho prováděla od loňského podzimu do začátku letošního června společnost Jankostav. Součástí zakázky je i následná péče o revitalizovanou zeleň po dobu tří let. Úpravy navázaly na předchozí rekonstrukci kanalizace, jejíž původně betonové potrubí už bylo ve špatném technickém stavu. Nyní je přespádováno a napojeno na nový kanalizační sběrač.

Celková cena díla je přibližně 8 milionu korun včetně DPH. Projekt byl ukončen v květnu 2021.

 

 

 

Vizualizace:

Místo
Poliklinika Hrabůvka
Adresa
Klegova
Ostrava-Jih
Předcházející Následující

Zeleň za poliklinikou Hrabůvka

Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce dojde ke úpravám prostoru, který má být kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Do území budou zapracovány chodníky, respektující stávající trasy chodců. Revitalizace se týká také plochy hřiště. V řešeném území by mělo vzniknout místo, pro posezení a relaxaci doplněné vodním prvkem. Návrh má respektovat stávající zeleň, která má být v maximální míře zachována. Rozmanitost území bude doplněna trvalkovými záhony i keři.

Nová klidová zóna s jezírkem vznikne mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště u Severínu a nově vybudovaným dětským hřištěm. Prostor bude doplněn trvalkami, lučními porosty a novým mobiliářem. Biotop jezírka bude realizován tak, aby přístupová hloubka ze všech stran byla co nejmenší, a tím byla bezpečná pro náhodný vstup do vody. Vodní hladina jezírka bude navazovat na dřevěné plato s bílými betonovými stupni v organických tvarech. Za těmito stupni bude provedena modelace terénu s výsadbou vzrostlé zeleně jako krycí vegetační izolace od přilehlé, stávající budovy. Na druhé straně biotopu bude nad hladinou procházet dřevěný, modelově vlnitý chodník, který bude směrově navazovat na půl-kruhové odpočinkové místo. Samočistící schopnost biotopu bude zajišťovat kromě čističky i vegetační pobřežní pásmo rostlin.

Odpočívadlo s dřevěnou dlažbou bude lemovat betonová sedací zídka včetně modelací terénu a izolační zeleně. Plochy nově vzniklého parteru v blízkosti biotopu budou osázeny trvalkami a nízkými kvetoucími keři. Strukturu prostoru budou dotvářet nové výsadby vzrostlých keřů a stromů. Celý prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením a doplněn novými chodníky.

V roce 2018 proběhlo veřejné projednání, na kterém se řešilo umístění jezírka. V současnosti se zpracovávají další stupně projektové dokumentace. Projekt bude dokončen v roce 2023.

Harmonogram realizace projektu: 

 • 2018 – záměr a veřejné projednání, na kterém se řešilo umístění jezírka
 • 2021 – příprava
 • 2022 – realizace
 • 2023 – dokončení projektu

Informace

Zeleň

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Údaj byl stanoven z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Zeleň

Podíl parkové zeleně na rozloze města.

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.

Zeleň

Výměra lesů na území města.

2 474 ha

Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně.

1 103,87 ha

Výměra zeleně na pozemcích, které jsou ve správě města a městských obvodů.

1 882 ha

Natura 2000

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší).

Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický rybník, Děhylovský potok – Štěpán, Poodří).

Zvláště chráněná území

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

 

Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.

Památné stromy

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.