V současnosti je v této oblasti nejdůležitější aktivitou, v níž je město zapojeno, Výzva k předkládání návrhů dlouhodobé meziodvětvové spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, v jejímž rámci jsou některé oblasti zaměřeny na využití materiálů a zdrojů, na oběhové hospodářství, technologie rozvíjející Smart Cities a také na inovace, včetně inovací v oblasti životního prostředí. V souvislosti s aktivitami Chytrého města, resp. zapojení města Ostravy do projektu Chytřejší region, je připravována řada projektů, které mají dopad na rozvoj ekoinovací a podporují zelený růst. Město Ostrava je zapojeno do strategického partnerství pro podporu aplikace chytrých technologií v pěti oblastech Strategie rozvoje Chytrého regionu, schváleného vedením Moravskoslezského kraje v červnu tohoto roku. Tuto strategii ocenilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nejvyšším titulem v oblastí smart koncepcí na regionální úrovni v ČR v roce 2017.

Tematické články

| 29. ledna 2024

Už jen do 5. února můžete odevzdat žádosti do Dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru

Číst ...
| 9. listopadu 2023

Černá Ostrava je již mýtus

Číst ...
| 12. května 2023

V srdci Mariánských Hor vznikne „zelená“ ulice přátelská pro chodce a cyklisty

Číst ...
| 12. ledna 2023

Dotace pro vaše lepší bydlení – Nová zelená úsporám Light

Číst ...
| 4. srpna 2022

Zodpovědný přístup Ostravanů zlepšuje životní prostředí

Číst ...
| 11. května 2022

Projekt CLAIRO má po čtyřech letech výzkumu první výsledky

Číst ...
| 28. března 2022

Výstupy projektu TA ČR Adaptační výzvy měst

Číst ...
| 14. února 2022

Ostravici překlene lávka podle návrhu Josefa Pleskota

Číst ...

Projekty

 • POTEnT – Projekt rozvoje moderní městské energetiky, pomůže na cestě k čisté energii
 • Kaiser Aquastar
 • Hydropuls
 • Nanočástice pomáhají
 • Skládkový plyn – využití
 • Ice Pigging
 • Chytré měření spotřeby vody
 • Tlumení hluku při provozu tramvají

POTEnT – Projekt rozvoje moderní městské energetiky, pomůže na cestě k čisté energii

Město je členem konsorcia řešitelů mezinárodního projektu POTEnT

POTEnT je projekt zaměřený na posílení úlohy místních orgánů v přechodu na čistou energii. Projekt POTEnT byl realizován ve své první fázi do července 2022 a poté bude následovat 12měsíční monitorování výsledků. Projekt je spolufinancován programem Interreg Europe, což je program, který pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a nabízet lepší politiku tím, že vytváří prostředí a poskytuje příležitosti pro vzájemné sdílení řešení, čímž je zajištěno, že vládní investice, inovace a úsilí v jejich provádění budou mít integrovaný a udržitelný dopad na místní obyvatele a dané oblasti.

Cílem projektu POTEnT: „Public Organisations Transform Energy Transition“, spolufinancovaného v rámci mezinárodního programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe je podpořit rozvoj opatření a mechanismů pro rychlejší snižování emisí uhlíku prostřednictvím kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány nebo subjekty.


Po třech letech mezinárodní spolupráce končí k 31. 7. 2022 první fáze evropského projektu „POTEnT – Public Organisation Transform Energy Transition“, tedy Veřejné organizace součástí změny energetického přechodu.

Intenzivní práce na projektu probíhala od srpna roku 2019 a po úspěšném překonání výzev, které přinesla pandemie COVID19, jež sice zpozdila některé aktivity, většinou se však odehrály v on-line prostředí, se na konci června sešlo všech 9 partnerů v Parmě, aby se podělili o osvědčené postupy svých Regionálních akčních plánůVýsledky projektu budou partneři sledovat po dobu následujících 12 měsícůaby mohli vyhodnotit dopad meziregionálních vzdělávacích aktivit, a budou tyto prezentovány na závěrečné konferenci POTEnT, která se uskuteční v květnu 2023.

Po celou dobu trvání projektu koordinoval ALOEN (místní agentura pro energetiku a klima v jižní Bretani) 9 partnerů z 9 evropských zemí s cílem naučit se, jak dosáhnout většího snížení emisí uhlíku využitím potenciálu přímých a místních akcí občanů a komunit. Díky celkovému rozpočtu ve výši přibližně 2 milionů eur se v rámci projektu podařilo prostřednictvím nadnárodní spolupráce shromáždit více než 40 příkladů dobré praxe, uskutečnit více než 20 studijních návštěv a vypracovat osm Regionálních akčních plánů s cílem zlepšit stávající politické nástroje. V případě statutárního města Ostrava šlo o analýzu a aktualizaci strategického dokumentu Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který na svém zasedání schválilo zastupitelstvo města 16. 2. 2022.

V následujícím, monitorovacím, období, do 31. 7. 2023, bude statutární město Ostrava pracovat na realizaci opatření a monitorování dopadů meziregionálních vzdělávacích aktivit, a to především skrze naplňování Regionálního akčního plánukterý rada města schválila na své schůzi 21. 6. 2022 a následně byl podepsán primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA.

Dokument se zabývá dvěmi opatřeními. První, „Energetický management a zavedení nástrojů inteligentní energie“, je akce směřující k zavedení základních nástrojů energetického managementu na úrovni města Ostravy, a to jak organizačních, tak i technických. Primárně se jedná o úpravu procesů ve městě zřízením odborné pracovní skupiny zabývající se aktivním energetickým managementem. Plánovaná akce předpokládá také zavedení softwarové platformy v rámci organizační struktury města, která zajistí sběr, archivaci a sloučení dat pro vyhodnoceníHlavním cílem opatření je mít k dispozici informační základnu a odborné nástroje umožňující strategické plánování energetických projektů, jakož i průběžné monitorování a demonstraci úspěšně aplikovaných opatření ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy města za účelem splnění cílů SECAP.

Regionální akční plán je k dispozici ZDE.


Mezi hlavní projektové aktivity patří:

 • analýza strategií partnerů, v případě Ostravy se jedná o Akční plán udržitelné energetiky, účelem je doplnění o osvědčené postupy z partnerských měst,
 • řešení a rozpracování možnosti zřízení veřejného subjektu nebo organizační struktury pro poskytování energetických služeb tzv. ESCO a případně hledání nástrojů pro jejich další rozvoj a zlepšování vč. zvyšování jejich podílů na trhu;
 • podpora a plánování investic do nízkouhlíkových projektů a identifikovat možnosti posílení místní rozhodovací pravomoci a komunity.

Čeho chtěla Ostrava v rámci řešení projektu „POTEnT“ dosáhnout?

 1. Zlepšení systému energetického managementu města pro služby přicházející v příštím desetiletí.
 2. Zvýšit vliv místních orgánů na místní trh s energií a splnit cíle SECAP při snižování produkce skleníkových emisí.
 3. Zřídit novou organizační strukturu nebo mechanismus pro podporu strategického využití vlastních zdrojů energie v případech, kdy trh nebo právní rámec není schopen zajistit racionální a efektivní využívání energie.
 4. Systematické využívání a integrace / demonstrace / pilotování obnovitelných zdrojů, nástroje řízení reakce na poptávku, sekundární zdroje energie nebo systémy nosičů energie a jejich integrace do městské energetiky.
 5. Zahájit diskusi o potenciálních a rozvojových nástrojích pro podporu „komunitní energetiky“, PPP projektů nebo nových modelů spolupráce mezi městem a soukromým (veřejně-regionálním) sektorem.

Kaiser Aquastar

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pořídila speciální vozidlo Kaiser Aquastar umí nejen vyčistit kanály, ale recyklací použité vody šetří náklady na provoz i životní prostředí.

OVAK a.s. disponuje profesionálními komunálními kombinovanými tlakosacími kanalizačními vozidly s recyklací od špičkového výrobce, Lichtenštejnské společnosti KAISER AG. Nejnovější vozidlem je Aquastar III, na podvozku MAN TGS 35.480 8×6 BB. Jeho technickými přednostmi jsou zejména výkony jeho vysokotlakého čerpadla a vodookružného vakuového čerpadla (vývěvy) KWP 4000i, délka tlakových hadic 40 m a v neposlední řadě jeho propracovaný jednostupňový systém recyklace „RotoMax“, který umožňuje celodenní nasazení vozidla při čištění bez nutnosti přerušit práci pro nedostatek vody a systémem zpětného oplachu recyklačního síta.

Díky využití systému recyklace je zajištěno flexibilnější využití vozidla pro čištění kanalizace, při kterém dochází k úsporám technologické vody a pohonných hmot, čímž se snaží společnost přispívat ke zmírnění dopadů a zlepšení životního prostředí v našem regionu. Dále rovněž vzhledem k agresivnějším vlastnostem odpadních vod v našem regionu, je důležité zmínit, že celá nádrž vozidla je vyrobena v nerezovém provedení, což je od roku 2012 u našich vozidel standardní provedení.​​​

Na sklonku roku 2018 byl pořízen malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler. Jedná se o první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice. Vozidlo se svým technickým vybavením přibližuje výše uvedenému vozidlu AQUASTAR III, nicméně jedinečnost tohoto vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. Vozidlo bylo vyrobeno u renomovaného výrobce v Lichnštejnsku a jeho hodnota je více než 9 miliónů korun bez DPH.


Více informací: Ostravské kanály teď čistí vodní hvězda

Hydropuls

Úspěšné čištění studní pitné vody pro Ostravsko

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií v České republice. Metoda Hydropuls, která byla poprvé v České republice použita v Ostravě v roce 2017, umožňuje čištění studní prostřednictvím impulzů vysoce stlačeného vzduchu. V tomto roce bylo na počátku léta v Ostravě, opět poprvé v ČR, vyzkoušeno této metody k intenzifikaci studní a vrtů za pomoci dusíku. Výsledky jednoznačně prokázaly, že vydatnost některých studní se po aplikaci Hydropulsu až ztrojnásobila. V současné době, kdy se velká část Česka potýká s nedostatkem pitné vody, je hledání a používání vhodných technologií k intenzifikaci vodních zdrojů pro dostatek kvalitní pitné vody, nezbytné. Ostrava je v tom příkladem.

Ostrava je zásobována pitnou vodou z podzemních zdrojů v rozmezí 35–40 % a roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody. K čištění studen a vrtů od usazenin byla používána částečně mechanická cesta stírání stěn studen kartáči či gumovými kruhy a chemická cesta za použití speciálně vyvinutých chemikálií. Bohužel, některé typy výstroje studní, zvláště na prameništi Ostrava – Nová Ves, se nedařilo v minulém období zcela úspěšně vyčistit. Proto se hledaly další možnosti pro zlepšení čistícího efektu a poprvé v roce 2017 byla vyzkoušena v čištění některých ostravských zdrojů vody metoda Hydropuls. Její princip je používán od začátku padesátých let minulého století pro různé účely jak v seizmickém průzkumu, tak i při těžbě ropy. Prostřednictvím zařízení, které vytváří opakované velmi krátké tlakové impulzy, dochází k uvolnění jemnozrnných železitých a manganičitých usazenin nejen z povrchu výstroje studny, ale rovněž ve zvodnělých štěrcích v okolí čištěné studny či vrtu. Uvolněné sedimenty se vyplavuji do prostoru, odkud jsou následně odčerpávány na terén či do připravených kontejnerů.

Technologie Hydropuls je nejen velmi účinná, ale z ekologického hlediska zcela nezávadná metoda, protože v souvislosti s jejím používáním nedochází k jakémukoliv zanesení ekologických škodlivých látek jako např. chemikálie a explozivní plyny do podloží.

 

V roce 2017 byla společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ověřena unikátní technologie Hydropuls OVAK a od roku 2018 je tato inovativní metoda využívána pro čištění 7 studní na svých prameništích v Ostravě-Nové Vsi a Ostravě-Dubí.

Základní princip metody spočívající ve vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu nebo při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro použití jako metody pro regenerování studní. Pod vysokým tlakem pulzujících dávek plynu nebo vody přiváděných pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny jsou tlakovou hadicí vytvářeny následky tlakového impulsu. Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen, během krátké spínací doby (milisekundy) uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě plynu nebo vody pod vysokým tlakem. Tím vznikají hydraulické rázové vlny a zároveň je náhlými změnami objemu způsobován kavitační efekt (kavitace). Tzn. při kolapsu „vakuových bublin“ vytváří hydraulickou „vlnu sání“.


Více informací o projektu:

Nanočástice pomáhají

Nanočástice ochranářem životního prostředí

Jsou milionkrát menší než jeden milimetr, ale pokud se rozloží do plochy, mohou dosáhnout obrovských rozměrů.  Řeč je o nanočásticích, super malinkých krystalech, jejichž svět postupně odkrýváme díky nejnovějším technologiím. Postupně zjišťujeme, jaký obrovský potenciál vlastně mají, přestože o nich ještě všechno nevíme.

Miniaturních krystalků rozložených do plochy a jejich specifických vlastností se dá například využívat i k ochraně životního prostředí. Jak? Nejlepší bude uvést si příklad. Představme si katalyzátor plynů z výfuků automobilů. Po jeho vnitřním obvodu se v tenké vrstvě nanese speciální prášek. Vzniklý povlak dokáže ničit škodlivé látky, produkované při spalování benzínu. Ty se totiž při střetu s tímto povrchem zdeformují a rozloží se na jednoduché plyny – vodík, dusík. Ale ani nanočástice nefungují jako perpetuum mobile, potřebují pro svoji činnost zdroj energie. Například světlo. Díky němu se pak stávají aktivnějšími „lapači škodlivin“ a podstatně rychleji je i rozkládají.  Dosáhnout vyšší aktivity nanočástic prostřednictvím světla se snaží mladí vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava.  Jejich výzkum se specializuje na přípravu tzv. polovodičových nanočástic (např. oxid titaničitý, oxid zinečnatý), které s pomocí slunečního světla dokážou rozkládat jedovaté a špatně odbouratelné látky. Doktorandi z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství se v rámci svých vědeckých prací konkrétně snaží o optimalizaci vlastností nanočástic. Přemýšlí, jak uměle vyrobit vodík a jak by se dala vyvolat umělá fotosyntéza, anebo bádají nad novými technologiemi přípravy prášků z nanočástic. Jsou to návody na výrobu originální směsi různých solí kovů a louhu, kterých už objevily dvě desítky.  To vše s jediným cílem. Pomáhat člověku a chránit svět, ve kterém žijeme. Takto zpracované nanočástice umí například přeměnit skleníkové plyny na neškodné látky, které naleznou další uplatnění v průmyslu. Pomohou nám z vody odstraňovat nečistoty z ropných havárií. Jako nátěry v nemocničních pokojích zamezují vzniku plísní a likvidují bakterie. Mohou se používat i pro výrobu filtrů v komínech, při čištění odpadních vod.  Nanočástice se tak stávají významnými pomocníky při ochraně životního prostředí a zvýšení kvality života lidí.


Partnerem projektu Zlepši si techniku je statutární město Ostrava.

Skládkový plyn – využití

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného komunálního odpadu je systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny a je zvažováno jeho využití pro pohon svozových vozidel. Bioplyn se vyrábí také v rámci provozu ústřední čistírny odpadních vod, kdy je získaný bioplyn využíván k výrobě elektrické energie.

Ice Pigging

K efektivnímu využívání zdrojů pitné vody a jejímu šetření přispívá také preventivní údržba vodovodní sítě. Vodárenská společnost začala k preventivní údržbě potrubí používat čištění vodovodních řadů pomocí ledové tříště, tzv. metodou Ice Pigging (viz také v kap. 9 žádosti EGC). Po pilotním úspěšném testu v roce 2015, byla v následujícím roce provedena aplikace v jednom z městských obvodů, který je charakteristický vesnickou zástavbou. Množství odstraněného sedimentu na jednotlivých úsecích se pohybovalo na úrovni 4-10 kg /km. Vzhledem k úspěšnosti testu i pilotní aplikace bude čištění uvedenou sofistikovanou metodou použito v následujících letech i v dalších vhodných lokalitách města. Princip čištění metodou „ICE PIGGING“ je založen na využití směsi ledové tříště a soli, která dokáže při optimálním tlaku vyčistit vodovodní potrubí tak, jak se to nikdy nepodaří při běžném proplachu či čištění vzduchem. V oblasti čištění vodovodního potrubí jde o převratnou novinku, jejíž testování je sice poměrně nákladné, ale do budoucna umožňuje využít uvedenou technologii ke snížení ztrát vody a udržení její kvality. Hlavní výhodou čištění směsí ledu a soli je její abrazivní efekt, který dokáže odstranit 1000x více nečistot než dosud používané způsoby čištění, a to bez ohledu na materiál, ze kterého je potrubí vyrobeno. Při čištění dochází ve srovnání se standardními metodami k úspoře 50 % vody (než např. v případě proplachu). Výhodou je také rychlost procesu, neboť čas nezbytný pro čištění potrubí se zkrátil na polovinu. Rizika použití jsou dále velmi nízká, neboť led se při jakémkoliv problému po krátkém čase samovolně rozpustí.

Chytré měření spotřeby vody

Chytré měření spotřeby vody (Smart metering) zavedla v minulých letech vodárenská společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OVAK), spoluvlastněná městem, a nadále ji rozvíjí. Tato technologie umožňuje okamžitý přístup k aktuálním datům o spotřebě vody a tím i dřívější odhalení skrytých úniků za vodoměrem ve vnitřních rozvodech vody. Z vysílačů umístěných na vodoměrech jsou data za pomocí radiového signálu automaticky přenášena a zaznamenávána do informačního systému, jehož prostřednictvím je zákazníkovi spotřeba prezentována v podobě datových i grafických přehledů. Díky této službě získává odběratel jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody prostřednictvím internetu, případně upozornění o nestandardní spotřebě vody, které je mu on-line zasíláno na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS. To v případě poruchy umožňuje minimalizovat škody a šetřit tento, v důsledku klimatické změny stále významnější, přírodní zdroj.

Aktuálně už takto funguje na 4 500 vodoměrů. Do roku 2019 by se měl rozšířit počet uživatelů na plných 8 000. Záměrem společnosti OVAK je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu. Jednou z řady výhod je maximální přehled a pohodlí pro zákazníka a možnost rychle odhalit nestandardní situace na síti.

Za projekt „Chytré měření spotřeby vody“ obdržela společnost OVAK zvláštní cenu v soutěži „Chytrá města pro budoucnost 2017“.

Tlumení hluku při provozu tramvají

Ostrava používá na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v automobilech Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Díky vlastnostem základního syntetického materiálu STERED® může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků, případně sukulentních rostlin (rozchodníků), nebo může povrch být opatřen umělým trávníkem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.