Na roky 2017 až 2023 přijalo město Ostrava nový strategický plán. V jedné z priorit - Zdravé město definoval dva hlavní cíle - Přiblížit město přírodě a kultivovat prostředí pro život všech generací. Opatření strategického plánu navazuje na dříve přijatá opatření s cílem dále snižovat dopady na životní prostředí. Odpovědný přístup města v posledních letech odráží například přijetí Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu nebo Systému environmentálního řízení podle normy ISO 14001. Samozřejmostí je pravidelné zveřejňování dostupných informací o životním prostředí města - zde na webu zdraváOVA a zpracování zprávy o životním prostředí města formou ročenky.

Tematické články

| 29. května 2024

Medová ostravská radnice

Číst ...
| 31. března 2024

Informace o realizaci projektu Systém environmentálního řízení

Číst ...
| 29. března 2024

Na Blahoslavově ulici v centru města bude nahrazeno několik nebezpečných stromů

Číst ...
| 28. března 2024

Příspěvky na ozdravné pobyty 2024/2025

Číst ...
| 14. března 2024

Na opravu čtrnácti městských hřbitovů je připravena rekordní částka

Číst ...
| 5. března 2024

Zpráva o životním prostředí v Ostravě – Ročenka 2022

Číst ...
| 10. ledna 2024

Opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

Číst ...
| 9. ledna 2024

OZO podpoří zelené projekty

Číst ...

Projekty

  • Eko magazín
  • Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší
  • Environmentální management
  • Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Eko magazín

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami.

Únorový díl – Co ovlivňuje v Ostravě kvalitu ovzduší ke shlédnutí ZDE

Březnový díl – Odpadová výuka a produkce odpadů ke shlédnutí ZDE

Dubnový díl – Kanalizace není odpadkový koš ani skládka ke shlédnutí ZDE

Květnový díl – Zoo Ostrav pečuje o ohrožené druhy a biodiverzitu ZDE

Červnový díl – V záchranné stanici nabízejí pomoc i prohlídky ZDE 

 

 

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště.

Na kvalitě ovzduší v Ostravě se významně podílí také dálkový přenos znečišťujících látek (zejména z lokálních topenišť a průmyslu) z příhraniční oblasti Polska zvláště v zimním období. Imisní koncentrace na Ostravsku jsou významně ovlivňovány častým výskytem inverzí a zhoršenými rozptylovými podmínkami, což souvisí s meteorologickými faktory a geografickým umístěním Ostravy. Dopady znečištění ovzduší jsou vážným problémem a ovlivňují zdraví obyvatel, proto Ostrava činí veškeré možné kroky ke zlepšení stavu životního prostředí a životní úrovně ve městě. K tomu je nutná spolupráce všech subjektů (státu, průmyslových podniků, institucí včetně samotných občanů), kteří mohou přispět ke zlepšení.

Statutární město Ostrava patří do aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, pro kterou byl vydán v dubnu 2016 „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“. Dle § 9 odst. 4 zák. č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má obec povinnost provádět opatření, která jí byla uložena příslušným PZKO tak, aby bylo dosaženo co nejdříve imisního limitu na jeho území. Pro tyto účely musí vypracovat časový plán provádění opatření.

Program zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) vydává ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení stanoveného imisního limitu. Cílem programu je určit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovuje opatření zejména na regionální a lokální úrovni.

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, kraji a obcemi aktualizaci PZKO pro horizont 2020+.

Konkrétní informace o aktivitách/projektech a časový harmonogram ve městě Ostravě obsahuje „Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“ (dále jen „Akční plán“) obsahuje konkrétní informace o aktivitách/projektech. Obsahuje také harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce. Jsou zde zahrnuty projekty jak zrealizované do roku 2020, tak s plánovanou realizací po roce 2020.

Opatření uvedená v Akčním plánu bude město Ostrava realizovat z vlastních prostředků a odhaduje výdaje z rozpočtu ve stovkách miliónů korun.

Příslušná  opatření budou průběžně plnit a realizovat statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, městské obvody statutárního města Ostravy a Dopravní podnik Ostrava.

Akční plán ke stažení

 

Akční plán je aktualizován každých 6 měsíců. Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR byla zpracována Zpráva o plnění navržených aktivit, prosinec 2023.

Aktualizace – Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZo8A – dokument ke stažení ZDE

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz


Rada města Ostravy schválila Akční plán dne 10. 9. 2019 usnesením č. 02150/RM1822/32

Environmentální management

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001

V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení dle standardu ISO 14001 pro vybraná pracoviště Magistrátu města Ostravy (kromě Městské policie Ostrava a útulku pro psy). V roce 2016 realizoval magistrát projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4. Na základě veřejné zakázky realizovala projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení bylo zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod. V průběhu realizace projektu byla radou města dne 29. 11. 2016 přijata také Environmentální politika.

Následně byl dle nastavených parametrů provoz Magistrátu města Ostravy řízen dle standardů nastavených standardů. Počátkem roku 2018 poté proběhl úspěšně certifikační audit tohoto systému a Magistrát města Ostravy dne 17. dubna 2018 získal certifikaci platnou na dobu tří let, tj. do 16. dubna 2021. Po recertifikačním auditu jsme byl vystaven nový certifikát dne 30. června 2021 s platností do 16. dubna 2024. Recertifikační audity jsou vždy po tříletém období a tento audit nyní proběhl 29. až 31. května 2024. Systém je v souladu s obdrženou certifikací každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Certifikace

Systém environmentálního managementu byl na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy zaváděn od konce roku 2015. Po ukončení procesu přípravy byl pak na konci roku 2016 systém zaveden. Po přibližně roce proběhla jeho úspěšná certifikace dle normy ISO 14001, která byla ukončena v dubnu roku 2018.

Při prokázání shody s normou ISO 14001 je vystaven certifikát s tříletou platností, poté je systém každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Certifikát EMS vydaný v roce 2018 s platností do 16. 04. 2021.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2019

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2020

Certifikát EMS vydaný v roce 2021 s platností do 16. 04. 2024 

Potvrzeni platnosti certifikátu EMS 2022

Každoročně je na základě hodnocení výkonnosti posuzována úspěšnost zavedených opatření.

Hodnotící zpráva posuzuje informace z roku 2023 a porovnává je s daty získanými v roce předešlém, pro ucelený přehled sledovaných indikátorů jsou uvedeny údaje od roku 2015. Hodnoceny jsou jednotlivé environmentální indikátory, kterými se následně posuzuje úspěšnost naplňování jednotlivých cílů.

Klíčové environmentální indikátory jsou zaměřené na tyto oblasti:

  • spotřeba elektrické energie (kWh)
  • spotřeba tepla (GJ)
  • spotřeba vody (m3)
  • spotřeba kancelářského materiálu – papír (balík)
  • spotřeba pohonných hmot -PHM vozidel (l)
  • produkce odpadů (t)

Kompletní hodnotící zpráva ke stažení: Aktuální hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2023

Hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2024 bude zveřejněna k 31.3.2025.

Místo
Statutární město Ostrava
Předcházející Následující

Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Znečištění ovzduší je ve městě Ostrava způsobeno kombinací vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. Jednou formou z opatření v oblasti dopravy, které by potenciálně mohlo snížit znečištění ovzduší ve městě je zavedení trvalého opatření, tzv. nízkoemisních zón.

 

V roce 2019 byla zpracována Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO“ ke stažení ZDE.  Ze závěru studie vyplynulo, že omezení provozu vozidel při smogových situacích nepovede ke snížení úrovně znečištění ovzduší na území města.

Následně byl vedením města vysloven souhlas se zahájením přípravy vydání trvalého zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na celé území města Ostravy. Proto byly zpracovány dokumenty “Úprava modelu dopravy IAD“ a „Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel“.

Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel ke stažení ZDE 

Úprava modelu dopravy IAD, kterou zpracovaly Ostravské komunikace, a.s., zhodnotila několik variant řešení omezení vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun, které byly následně analyzovány a porovnávány jak se stávajícím stavem, tak mezi sebou. Varianty byly zpracovány postupně dle rozsahu dopravního omezení nákladních vozidel od nejpřísnějšího po nejmírnější (varianty A-E).

Úprava modelu dopravy IAD ke stažení ZDE 

Na základě navržených variant byly společností UDIMO spol. s r.o. zpracovány rozptylové modely, které vyhodnotily imisní zátěž vyvolanou dopravou ve výše uvedených variantách. Rozptylové modely byly zpracovány proto, aby bylo možné posoudit, jak se tato opatření pro regulaci dopravy promítnou do celkové kvality ovzduší ve městě, o kolik procent poklesne stávající dopravou vyvolaná imisní zátěž, zda přinese významný, či méně významný pokles hladiny škodlivin v ovzduší.

Vzhledem k náročnosti zajištění omezení dopravy včetně vydávání výjimek a k faktu, že omezení by vyvolalo další zvýšení emisí z dopravy v místech, kde mají emise z dopravy již v současné době vysoký vliv na imisní situaci, nebylo doporučeno realizaci restrikce nákladní dopravy nad 6 t nad již existující stav na stávající základní komunikační síti. Rozšíření restrikce nákladní dopravy by bylo možné realizovat až po dostavbě základní komunikační sítě.

Vhodnějším opatřením ke snížení imisní situace se jeví přechod k elektromobilitě. Výsledky jsou zřejmé z posouzení výhledu pro rok 2045, který počítá s obměnou vozového parku a snížení emisních faktorů vozidel.

Informace

Pakt starostů a primátorů

Evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a monitoringu a aktivnímu snižování vlastních emisí skleníkových plynů na území, která spravují. Ostrava členem od listopadu 2011.

Smart city/Smart region

Chytré město/chytrý region je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků. Deklarace ke konceptu byla uzavřena v červenci 2015 mezi MŽP, MPO, MSK a městem Ostrava.

Environmentální management

Na vybraných pracovištích MMO byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu a úspěšně jsme prošli certifikací dle normy ISO 14001. Cílem jeho zavedení je trvalé snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Recertifikační audit se konal 29. až 31. května 2024 a úspěšně jsme získali nový certifikát dle plnění podmínek normy pro EMS

Strategický plán

Do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostrava na období 2017 – 2023 se aktivně zapojují tisíce lidí včetně odborníků, osobností a obyvatel Ostravy.

Zdravé město

Jedna ze tří priorit strategického plánu. Zahrnuje dva strategické cíle, které usilují o kultivaci veřejného prostoru pro život všech generací a přiblížení města přírodě.

Jak správně topit

Na začátku topné sezóny byl spuštěn páteční seriál vzdělávacích příspěvků, který radí, jak správně topit pevnými palivy.