Na roky 2017 až 2023 přijalo město Ostrava nový strategický plán. V jedné z priorit - Zdravé město definoval dva hlavní cíle Přiblížit město přírodě a Kultivovat prostředí pro život všech generací. Opatření strategického plánu navazuje na dříve přijatá opatření s cílem dále snižovat dopady na životní prostředí. Odpovědný přístup města v posledních letech odráží například přijetí Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu nebo Systému environmentálního řízení podle normy ISO 14001. Samozřejmostí je pravidelné zveřejňování dostupných informací o životním prostředí města na webu zdraváOVA a zpracování zprávy o životním prostředí města formou ročenky.

Tematické články

| 11. května 2022

Projekt CLAIRO má po čtyřech letech výzkumu první výsledky

Číst ...
| 10. května 2022

Dopravní podnik zařazuje do provozu největší flotilu elektrobusů v Česku

Číst ...
| 3. května 2022

Začíná poslední etapa revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě-Radvanicích

Číst ...
| 22. dubna 2022

Město vybralo zhotovitele nové lávky přes Ostravici

Číst ...
| 19. dubna 2022

Den Země

Číst ...
| 13. dubna 2022

Příspěvky na ozdravné pobyty 2022/2023

Číst ...
| 6. dubna 2022

Začíná obnova aleje u Sýkorova mostu v centru města

Číst ...
| 5. dubna 2022

Nadlimitní čistění opět pomáhá ostravskému ovzduší

Číst ...

Projekty

 • Environmentální management
 • Projekt AIR TRITIA skončil. Jaký je jeho přínos pro Ostravu?
 • Veřejný prostor – revitalizace
 • Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
 • Adaptační strategie
 • Konference o změně klimatu
 • Místní Agenda 21
 • Mezinárodní konference WHO

Environmentální management

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001

V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení dle standardu ISO 14001 pro vybraná pracoviště Magistrátu města Ostravy (kromě Městské policie Ostrava a útulku pro psy). V roce 2016 realizoval magistrát projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4. Na základě veřejné zakázky realizovala projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení bylo zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod. V průběhu realizace projektu byla radou města dne 29. 11. 2016 přijata také Environmentální politika.

Následně byl dle nastavených parametrů provoz Magistrátu města Ostravy řízen dle standardů nastavených standardů. Počátkem roku 2018 poté proběhl úspěšně certifikační audit tohoto systému a Magistrát města Ostravy dne 17. dubna 2018 získal certifikaci platnou na dobu tří let, tj. do 16. dubna 2021. Po recertifikačním auditu jsme byl vystaven nový certifikát dne 30. června 2021 s platností do 16. dubna 2024. Systém je v souladu s obdrženou certifikací každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2019

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2020

Certifikát EMS 2021

 

Projekt AIR TRITIA skončil. Jaký je jeho přínos pro Ostravu?

Projekt AIR TRITIA  byl zpracováván mezinárodním řešitelským týmem skládajícím se z 5 výzkumných organizací, 5 měst (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik, Žilina) a ESÚS TRITIA v rámci České republiky, Slovenska a Polska, v období od června 2017 do listopadu 2020 (Realizace projektu prodloužena o 6 měsíců z důvodu bariér vzniklých důsledkem opatření spojených s pandemií CoViD-19.) . Cílem projektu je zlepšit řízení kvality ovzduší prostřednictvím tvorby vhodných nástrojů a strategií a řešit kvalitu ovzduší a s tím související kvality života obyvatel zapojených měst včetně statutárního města Ostrava.

Nové nástroje vyvinuté v rámci projektu

V rámci projektu byl vyvinut nástroj s názvem Systém řízení kvality ovzduší (označovaný zkratkou AQMS – Air Quality Management). Jedná se o nástroj pro podporu dlouhodobého strategického rozhodování v oblasti řízení kvality ovzduší založeném na důkazech (evidence based policy). AQMS (Air Quality Management System) je informační systém, který prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní v podobě interaktivní mapy poskytuje podklady potřebné pro strategické plánování a rozhodování v oblasti kvality ovzduší, které jsou podloženy vědeckými poznatky. Zároveň tento systém poskytuje informace o kvalitě ovzduší a plánovaných opatřeních veřejnosti a celý rozhodovací proces se tak stává transparentním. V rámci projektu AIR TRITIA systém zahrnuje kromě Ostravy ještě města Opava, Opolí, Rybník a Žilina a pak celou oblast TRITIA (Moravskoslezský kraj, Opolské a Slezské Vojvodství a Žilinský kraj). Systém je navržen tak, aby v budoucnu umožňoval rozšíření o aktualizovaná data, nastalé změny či nová opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Systém je přístupný z: HTTPS://AQMS.VSB.CZ/

Druhým nástrojem vytvořeným v rámci projektu Predikční varovný systém (označovaný zkratkou PWS Prediction Warning System). Tento systém prostřednictvím modelů a výpočetních algoritmů na základě aktuálních informací o kvalitě ovzduší poskytuje informaci o riziku výskytu situací s extrémním znečištěním ovzduší (smogové situace) na následujících 48 hodin. Systém je zpracován také pro území Statutárního města Ostravy a umožňuje jeho zástupcům i obyvatelům předpovídat tyto situace a případně na ně již dopředu reagovat. Aktuálně jsou informace o situaci kvality ovzduší v následujících 48 hodinách zasílány městům prostřednictvím elektronické pošty a jsou dostupné také na stránce systému PWS: HTTP://AIR-TRITIA-TEST.HEROKUAPP.COM/PL .

Strategické přístupy a nástroje řízení ovzduší pro Ostravu pro období 2020 – 2040

Kromě výše popsaných nástrojů paří k hlavním výstupům projektu také identifikace potenciálních opatření ke zlepšování kvality ovzduší a vyhodnocení jejich předpokládaných dopadů. Pro všechna do projektu zapojená města, včetně statutárního města Ostravy, byly v souladu s principy strategického plánování vytvořeny cíle a priority v oblasti zlepšení kvality ovzduší na jejich území a jeho okolí. Projektový tým v úzké spolupráci s pracovní skupinou složenou ze zástupců statutárního města Ostravy vydefinoval v této oblasti následující prioritní osy:

 1. Rozvoj infrastruktury pro zlepšení kvality ovzduší
 2. Změna myšlení obyvatel a podnikatelských subjektů v území. Odpovědný přístup podnikatelských subjektů a dalších aktérů k čistotě ovzduší.
 3. Řízení kvality ovzduší (data, monitoring, vyhodnocování)

Součástí výstupu je i namodelování dopadů potenciálních opatření v rámci systému AQMS, kdy prostřednictvím modelů jsou prezentovány dopady na kvalitu ovzduší na celém řešeném území včetně území statutárního města Ostravy po zavedení vybraných opatření. Statutární město Ostrava tak získává cenné informace, které umožní provést prioritizaci plánovaných opatření dle efektivity jejich předpokládaných dopadů, přičemž tyto informace využije například při plnění svých zákonných povinností v oblasti kvality ovzduší (například v rámci tvorby a plnění Programů zlepšování kvality ovzduší – PZKO).

V rámci projektu byly vydány dvě odborné publikace

Součástí projektových výstupů jsou také dvě publikace. První z nich je odborná monografie s odborným obsahem zaměřeným na řešení kvality ovzduší včetně příkladů z území SMO, druhou publikací je poté atlas kvality ovzduší, který prostřednictvím map, fotek a textu popíše stav kvality ovzduší a především jejího pozitivního vývoje široké veřejnosti. Kombinace odborné publikace a atlasu tak pokryje potřebu sdílení informací pro odborné i laické cílové skupiny.

Více informací o PROJEKTU AIR TRITIA.

Kompletní strategii projektu Air Tritia najdete ke stažení v PDF ZDE.

 


 

Místo
Sad Milady Horákové
Adresa
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Veřejný prostor – revitalizace

Revitalizace veřejného prostoru – fajnOVY prostor

Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Od jeho spuštění získalo podporu 67 projektů. Dotační program zaměřený na revitalizaci veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě a zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor. Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy výše uvedeného strategického plánu města.

Čtvrtý ročník dotační výzvy fajnovy prostor byl vyhlášen 29.1.2020.

Více k projektům zde: fajnovyprostor

Místo
Ostrava
Adresa
Více míst
Předcházející Následující

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hlukové situace v dotčeném okolí 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy. Hluková studie posuzuje soulad projektovaného řešení záměru (celkový provoz na dotčených komunikacích, tj. provoz tramvají i automobilů) s požadavky aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ představuje realizaci nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě. Hlavním cílem realizace záměru je částečná náhrada autobusové dopravy (spalovací motory) za tramvajovou dopravu (elektrický pohon). Plánovaný záměr je rozdělený do dvou etap výstavby 1 a 2. Předmětem posouzení v rámci předkládané hlukové studie je pouze etapa 1. projektu.

V rámci posuzované 1. etapy projektu se plánovaná tramvajová trať odpojuje ze stávající sítě v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a dále vede ulicí 17. listopadu. V místech křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, vede trasa severně až po okružní křižovatku s ulicí Průběžnou. Dále vede tramvajová trasa vlevo (západně) po ul. Průběžná, kde je zakončena obratištěm v prostoru mezi OC Globus a ulicemi Opavská a Průběžná. V podrobnějším návrhu bylo toto tramvajové obratiště mírně upraveno, aby plně vyhovovalo navrhované variantě tramvajové tratě s návazností na navrhované autobusové linky. V ulicích 17. listopadu a Průběžná, je trať navržena na zvýšeném tramvajovém tělese v ose komunikace. Součástí záměru je tedy celková rekonstrukce a rozšíření vozovky v ul. 17. listopadu a Průběžná.

2. etapa projektu představuje realizací nové tramvajové tratě vedenou od stávající tramvajové tratě na ul. Martinovské, po ul. Bedřicha Nikodéma a ukončenou připojením na trasu 1. etapy projektu na ul. 17. listopadu.

Celková délka tratě etapy 1. je 3,23 km (vč. obratiště), návrhová rychlost je tramvají je 50 km/h. Na trase je navrženo několik průběžných zastávek (Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a dále koncová zastávka (Opavská) v místě obratiště.

Vybudováním nové tramvajové tratě dojde k celkové změně dopravní situace v celém území (resp. ke změně chování motoristů i obyvatel). Protože do řešeného území koncepčně zapadá další významná plánovaná stavba a to stavba tzv. Severního spoje (dopravní propojení ul. Mariánskohorské a dálnice D1 s Porubou) hodnotí hluková studie situaci v řešeném území včetně této stavby.

 

Kompletní studie a další materiály jsou pro stažení ZDE

 

Místo
Statutární město Ostrava
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Adaptační strategie

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (dále jen „Adaptační strategie“) byla zpracována v návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023.

Součástí Adaptační strategie je:

 • provedení predikce vývoje jednotlivých klimatických charakteristik ve městě
 • určení hlavních rizik a problémů vyplývajících ze změn klimatu
 • určení nejproblematičtějších lokalit a skupin obyvatel
 • návrh soustavy adaptačních opatření, která budou řešit hlavní rizika
 • vytvoření katalogu typových projektů
 • vytvoření zásobníku pilotních projektů k realizaci

Akční plán adaptační strategie

V roce 2018 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Akční plán adaptace na změnu klimatu ve městě Ostrava.

Místo
Dolní oblast Vítkovice
Adresa
Web
Předcházející Následující

Konference o změně klimatu

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu

Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Na konferenci vystoupili zástupci Prahy a Vídně. Ostrava je jedním z prvních měst v ČR, které má adaptační strategii a na změnu klimatu reaguje.

Konferenci, kterou uspořádalo město Ostrava, společně zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ostravský primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V programu se svými zkušenostmi vystoupili zástupci Vídně a Prahy, kteří se problematikou adaptace na změnu klimatu a implementací konkrétních opatření do praxe dlouhodobě zabývají. Pozvání přijali také odborníci z veřejné správy, výzkumných institucí, vysokých škol, projektantů a řady dalších organizací.

Více informací o konferenci najdete zde: https://1url.cz/5MKHd

Místní Agenda 21

Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“ místní Agendy 21 v rámci pravidel Národního svazu Zdravých měst ČR. Dosavadní zapojení jednoho z největších městských obvodů do programu Zdravých měst a MA21 lze považovat za pilotní test, který předchází zapojení celého statutárního města Ostravy. Tento postup byl zvolen proto, že je známo, že zapojení velkých měst do programu Zdravých měst a MA21 neprobíhá snadno (také Praha je zapojena především prostřednictvím městských částí). Tento postup byl potvrzen jednáním mezi zástupci města a ředitelem Národní sítě zdravých města ČR při příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace.

Tři velké městské obvody Ostrava-Jih, Mariánské hory a Poruba realizují participativní rozpočty, statutární město připravuje v následujících zavedení participativního rozpočtu pro celé statutární město. Řada plánovaných projektů, které jsou důsledkem výše uvedeného řízení města na základě schválené strategie a zapojení veřejnosti a stakeholdrů, jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách Evropského zeleného města.

Místo
Dolní oblast Vítkovice
Adresa
Ruská
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Mezinárodní konference WHO

6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě

V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států WHO a 15 NGOs. Hlavními body jednání byly oblasti kvality ovzduší, změny klimatu, odpadů, vody, či života ve městech a jednáním prolínala dokumentace vazby mezi kvalitou ŽP a zdravím obyvatel a rolí měst a regionů v udržitelném rozvoji, především naplňování mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs). ČR, kromě hostitelské Ostravy a MSR, reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR. Účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti ŽP a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu při jejich ochraně.

Informace

Pakt starostů a primátorů

Evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a monitoringu a aktivnímu snižování vlastních emisí skleníkových plynů na území, která spravují. Ostrava členem od listopadu 2011.

Smart city/Smart region

Chytré město/chytrý region je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků. Deklarace ke konceptu byla uzavřena v červenci 2015 mezi MŽP, MPO, MSK a městem Ostrava.

Environmentální management

Na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu, který v roce 2018 prošel úspěšnou certifikací dle normy ISO 14001. Cílem jeho zavedení je trvalé snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu.

Strategický plán

Do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostrava na období 2017 – 2023 se aktivně zapojují tisíce lidí včetně odborníků, osobností a obyvatel Ostravy.

Zdravé město

Jedna ze tří priorit strategického plánu. Zahrnuje dva strategické cíle, které usilují o kultivaci veřejného prostoru pro život všech generací a přiblížení města přírodě.

Air Tritia

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.