Na roky 2017 až 2023 přijalo město Ostrava nový strategický plán. V jedné z priorit - Zdravé město definoval dva hlavní cíle Přiblížit město přírodě a Kultivovat prostředí pro život všech generací. Opatření strategického plánu navazuje na dříve přijatá opatření s cílem dále snižovat dopady na životní prostředí. Odpovědný přístup města v posledních letech odráží například přijetí Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu nebo Systému environmentálního řízení podle normy ISO 14001. Samozřejmostí je pravidelné zveřejňování dostupných informací o životním prostředí města na webu zdraváOVA a zpracování zprávy o životním prostředí města formou ročenky.

Tematické články

| 25. května 2020

Projekt „Děkuji za park“ ukáže krásy ostravských zelených oáz

Read ...
| 19. května 2020

Malí hledači pramenů vody mají na soutěžení více času

Read ...
| 7. května 2020

Zájem o sdílená kola prudce stoupá

Read ...
| 29. dubna 2020

Příspěvky na ozdravné pobyty 2020/2021

Read ...
| 28. dubna 2020

Do práce na kole 2020 je tu – nová pravidla, skvělé ceny

Read ...
| 22. dubna 2020

Den Země slaví půlstoletí

Read ...
| 17. dubna 2020

Bezplatně na kolech až do konce dubna

Read ...
| 16. dubna 2020

Začíná proměna Farské zahrady v centru města

Read ...

Projekty

 • Adaptační strategie
 • Veřejný prostor – revitalizace
 • Konference o změně klimatu
 • Environmentální management
 • Místní Agenda 21
 • Mezinárodní konference WHO
 • Refill
 • Resolve
Place
Statutární město Ostrava
Address
Prokešovo nám. 8
Ostrava
Website
Previous Next

Adaptační strategie

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (dále jen „Adaptační strategie“) byla zpracována v návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023.

Součástí Adaptační strategie je:

 • provedení predikce vývoje jednotlivých klimatických charakteristik ve městě
 • určení hlavních rizik a problémů vyplývajících ze změn klimatu
 • určení nejproblematičtějších lokalit a skupin obyvatel
 • návrh soustavy adaptačních opatření, která budou řešit hlavní rizika
 • vytvoření katalogu typových projektů
 • vytvoření zásobníku pilotních projektů k realizaci

Akční plán adaptační strategie

V roce 2018 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Akční plán adaptace na změnu klimatu ve městě Ostrava.

Place
Sad Milady Horákové
Address
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
Website
Previous Next

Veřejný prostor – revitalizace

Revitalizace veřejného prostoru – fajnOVY prostor

Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Od jeho spuštění získalo podporu 28 projektů za zhruba 8 milionů korun. V dotačním programu bude město Ostrava pokračovat i v následujícím období. Pro rok 2019 bude pro zájemce ve třetí výzvě programu připraveno na podporu projektů dalších několik milionů korun.

Dotační program zaměřený na revitalizaci veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě a zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor. Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy výše uvedeného strategického plánu města a z jednání podpůrné pracovní skupiny k projektu REFILL, v jehož rámci spolupracuje Útvar hlavního architekta města s několika nadacemi, neziskovými organizacemi, architekty, urbanisty, kulturními organizacemi, sociálními geografy a dalšími.

Place
Dolní oblast Vítkovice
Address
Website
Previous Next

Konference o změně klimatu

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu

Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Na konferenci vystoupili zástupci Prahy a Vídně. Ostrava je jedním z prvních měst v ČR, které má adaptační strategii a na změnu klimatu reaguje.

Konferenci, kterou uspořádalo město Ostrava, společně zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ostravský primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V programu se svými zkušenostmi vystoupili zástupci Vídně a Prahy, kteří se problematikou adaptace na změnu klimatu a implementací konkrétních opatření do praxe dlouhodobě zabývají. Pozvání přijali také odborníci z veřejné správy, výzkumných institucí, vysokých škol, projektantů a řady dalších organizací.

Více informací o konferenci najdete zde: https://1url.cz/5MKHd

Place
Magistrát města Ostravy
Address
Prokešovo nám. 8
Ostrava
Website
Previous Next

Environmentální management

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001

V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení dle standardu ISO 14001 pro vybraná pracoviště Magistrátu města Ostravy (kromě Městské policie Ostrava a útulku pro psy). V roce 2016 realizoval magistrát projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4. Na základě veřejné zakázky realizovala projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení bylo zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod. V průběhu realizace projektu byla radou města dne 29. 11. 2016 přijata také Environmentální politika.

Následně byl dle nastavených parametrů provoz Magistrátu města Ostravy řízen dle standardů nastavených standardů. Počátkem roku 2018 poté proběhl úspěšně certifikační audit tohoto systému a Magistrát města Ostravy dne 17. 04. 2018 získal certifikaci platnou po dobu tří let, tj. do 16. 04. 2021.

Place
Ostrava
Website
Previous Next

Místní Agenda 21

Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“ místní Agendy 21 v rámci pravidel Národního svazu Zdravých měst ČR. Dosavadní zapojení jednoho z největších městských obvodů do programu Zdravých měst a MA21 lze považovat za pilotní test, který předchází zapojení celého statutárního města Ostravy. Tento postup byl zvolen proto, že je známo, že zapojení velkých měst do programu Zdravých měst a MA21 neprobíhá snadno (také Praha je zapojena především prostřednictvím městských částí). Tento postup byl potvrzen jednáním mezi zástupci města a ředitelem Národní sítě zdravých města ČR při příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace.

Tři velké městské obvody Ostrava-Jih, Mariánské hory a Poruba realizují participativní rozpočty, statutární město připravuje v následujících zavedení participativního rozpočtu pro celé statutární město. Řada plánovaných projektů, které jsou důsledkem výše uvedeného řízení města na základě schválené strategie a zapojení veřejnosti a stakeholdrů, jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách Evropského zeleného města.

Place
Dolní oblast Vítkovice
Address
Ruská
Ostrava
Website
Previous Next

Mezinárodní konference WHO

6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě

V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států WHO a 15 NGOs. Hlavními body jednání byly oblasti kvality ovzduší, změny klimatu, odpadů, vody, či života ve městech a jednáním prolínala dokumentace vazby mezi kvalitou ŽP a zdravím obyvatel a rolí měst a regionů v udržitelném rozvoji, především naplňování mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs). ČR, kromě hostitelské Ostravy a MSR, reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR. Účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti ŽP a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu při jejich ochraně.

Place
Ostrava
Website
Previous Next

Refill

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Cílem je vytvořit takové podmínky, tak aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitele objektu, tak i nájemce a aby se odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Služba dočasného užívání tak přispěje k celkovému urbánnímu rozvoji města Ostravy.

Termín realizace: 05/2016 – 05/2018

Place
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
Website
Previous Next

Resolve

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu INTERREG EUROPE.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů osmi států, včetně Moravskoslezského kraje. Mezi partnery jsou zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony  Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Varšava (Polsko).

Cílem projektu RESOLVE je výměna zkušeností v prostředí udržitelné dopravy v jednotlivých městech, která přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, a tím ke snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou samotného zboží do obchodů. Projekt do jisté míry generuje impuls, jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele, k  přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou mobilitu přepravy osob i zboží (zlepšení infrastrukturní napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů).

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst, v prostředí města Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy.

Další informace: www.interregeurope.eu

Informace

Pakt starostů a primátorů

Evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a monitoringu a aktivnímu snižování vlastních emisí skleníkových plynů na území, která spravují. Ostrava členem od listopadu 2011.

Smart city/Smart region

Chytré město/chytrý region je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků. Deklarace ke konceptu byla uzavřena v červenci 2015 mezi MŽP, MPO, MSK a městem Ostrava.

Environmentální management

Na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu, který v roce 2018 prošel úspěšnou certifikací dle normy ISO 14001. Cílem jeho zavedení je trvalé snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu.

Strategický plán

Do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostrava na období 2017 – 2023 se aktivně zapojují tisíce lidí včetně odborníků, osobností a obyvatel Ostravy.

Adaptační strategie

 

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu byla zpracována v roce 2017 v návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023.

Zdravé město

Jedna ze tří priorit strategického plánu. Zahrnuje dva strategické cíle, které usilují o kultivaci veřejného prostoru pro život všech generací a přiblížení města přírodě.

Air Tritia

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.

Fond pro děti

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město vložilo již přes 126 milionů korun.

Projekty veřejnosti

Počet projektů podpořených z dotačního programu fajnOVY prostor zaměřený na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti.