V roce 2023 vyprodukovali občané města 110 821 tun komunálního odpadu, o 2 810 tun méně než v roce 2022. Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky oproti roku 2022 vzrostlo, a to na 50 851 tun, tedy o 626 tun více.
Podíl odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, předaných k dalšímu využití, dosáhl 49,60 % ze všech odpadů, vyprodukovaných občany. Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2023 vyprodukováno 20 810 tun, tedy o 957 tun méně.  Objemných odpadů bylo v roce 2023 vyprodukováno 15 258 tun, tedy o 1 131 tun více, než v roce 2022.
V poklesu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména snížení množství tříděného papíru, stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Kolísání množství odpadu ze zeleně v jednotlivých letech je způsobeno zejména klimatickými podmínkami v období vegetačního růstu, u rodinných domů však zájem o přistavování nádob na bioodpad neklesá. Tento odpad je plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. U ostatních odpadů je kolísání produkce ovlivněno sociální situací domácností a výkupní cenou druhotných surovin.
Náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2023 činily 374 073 682 korun.
Pro zjištění informací o konkrétním umístění nádob na odpad využijte mapové prostředí. V levé části lze libovolně měnit (zapínat, vypínat) vrstvy. Mapa nádob na odpad.

Tematické články

| 20. května 2024

V předávání vysloužilého elektrozařízení k recyklaci se stále zlepšujeme

Číst ...
| 17. května 2024

Správná likvidace elektrospotřebičů může přinést výhru v soutěži

Číst ...
| 4. dubna 2024

Zaměstnanci magistrátu dobrovolně uklidili lesík ve Slezské Ostravě

Číst ...
| 1. dubna 2024

Je zahájen letní provoz sběrných dvorů

Číst ...
| 28. února 2024

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Číst ...
| 26. února 2024

Nakládání s komunálním odpadem v Ostravě za rok 2023

Číst ...
| 9. ledna 2024

OZO podpoří zelené projekty

Číst ...
| 3. ledna 2024

Město zajistí svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby

Číst ...

Projekty

  • Eko magazín
  • Reuse centrum „Nový život starým věcem“
  • Single-stream
  • Sanace haldy Heřmanice

Eko magazín

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami.

Únorový díl – Co ovlivňuje v Ostravě kvalitu ovzduší ke shlédnutí ZDE

Březnový díl – Odpadová výuka a produkce odpadů ke shlédnutí ZDE

Dubnový díl – Kanalizace není odpadkový koš ani skládka ke shlédnutí ZDE

Květnový díl – Zoo Ostrav pečuje o ohrožené druhy a biodiverzitu ZDE

 

 

Reuse centrum „Nový život starým věcem“

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost někomu jinému!

Reuse centrum je společným projektem města Ostravy a společnosti OZO Ostrava, které se otevřelo v září 2020 v areálu OZO v Ostravě-Přívoze. Jedná se o halu plnou použitého nábytku a dalších funkčních předmětů pro domácnost, které lidé věnovali, protože je již nepotřebují. Nabízeny jsou buď tak, jak je lidé darovali, nebo po drobné opravě.

Protihodnotou za vybraný předmět, který si občan odnáší, je příspěvek do veřejné sbírky „Veřejná zeleň v Ostravě“.

Příjem předmětů pro Reuse centrum Ostrava probíhá ve všech sběrných dvorech společnosti OZO Ostrava pouze od občanů města Ostrava.

Reuse centrum Ostrava se věnuje také osvětové činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovné využití. Na toto téma pořádáme přednášky, workshopy nebo swapy.

Mělo by jít o funkční předměty, které se ještě nemusejí stát odpadem, ale stávající majitelé je už chtějí vyměnit za jiné. Přijímá se například nábytek (mimo čalouněný), kuchyňské nádobí a potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD, gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny, budíky, kočárky, autosedačky, houpačky, kufry, tašky a další doplňky domácností, s výjimkou elektrospotřebičů. Součástí centra bude i veřejná dílna pro drobné opravy, například starého nábytku. Centrum se bude věnovat také osvětové činnosti, zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovné využití. Na toto téma zde budou pořádány přednášky, workshopy nebo swapy (výměnné obchody).


Zdroj, vč. fotografie: www.ozoostrava.cz

Místo
Radvanice a Bartovice
Adresa
Maryčky Magdonové, Újezdní, U Statku
Ostrava
Předcházející Následující

Single-stream

Single-stream – pilotní projekt OZO Ostrava v třídění odpadů z domácností

Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO přistaví přímo k rodinným domům v Bartovicích a malé části Radvanic speciální popelnici na tříděný odpad. Dosud byly větší kontejnery na tříděný odpad umístěny na několika místech a lidé k nim museli chodit.

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny (cca 75 %). Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdonové a Újezdní po ulici U Statku včetně posledních domů v Bémově ulici.

Cílem projektu je ověření možnosti zvýšení množství separovaných složek odpadu.

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Informace

Komunální odpady

V roce 2023 vyprodukovali občané města 110 821 tun komunálního odpadu.

Směsný komunální odpad

V roce 2023 vyprodukovali občané města 50 851 tun směsného odpadu.

Sběrné dvory

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

V roce 2023 bylo materiálově nebo energeticky využito 49,6 % všech odpadů.

Černé skládky

 

 

 

V roce 2022 Ostrava zlikvidovala velké černé skládky odpadů. V lokalitě bývalých řadových garáží u ulice Muglinovská v centru města bylo odklizeno 621,22 tun a v lokalitě řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze bylo odklizeno 1.116,5 tun.

Třídění odpadů

Občané si set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti mohou zdarma vyzvednout ve svozové společnosti OZO Ostrava a Magistrátu města Ostravy.

Využitelné odpady

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.