Vývoj produkce směsného komunálního odpadu vykazuje dlouhodobě klesající trend, podíl využitelných odpadů naopak dlouhodobě roste. V roce 2020 vyprodukovali obyvatelé města 112 371 tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho občana se jedná průměrně o 390 kg odpadu za rok. Tento rok byl mimořádný kvůli celospolečenské situaci ovlivněné opatřeními proti šíření nemoci covid-19, což bylo i důvodem navýšení množství odpadů. Velkým přínosem pro město a jeho životní prostředí je pokles množství směsného komunálního opadu. Občané stále více odkládají zeleň do popelnic a kontejnerů na bioodpad a přistupují zodpovědněji ke třídění dalších komodit, jako jsou plasty a sklo. Pro zjištění informací o konkrétním umístění nádob na odpad využijte mapové prostředí. V levé části lze libovolně měnit (zapínat, vypínat) vrstvy. Mapa nádob na odpad.

Tematické články

| 20. května 2022

Další černá skládka v Ostravě bude minulostí, zmizí odpad u ulice Muglinovské

Číst ...
| 25. dubna 2022

Pracovníci magistrátu společně s veřejností uklízeli Ostravu

Číst ...
| 19. dubna 2022

Jarní detox cyklostezky kolem Ostravice

Číst ...
| 5. dubna 2022

OZO podpoří devět „zelených“ projektů

Číst ...
| 1. dubna 2022

Ve sběrných dvorech a u svozu zeleně začíná „léto“

Číst ...
| 15. března 2022

Elektrospotřebiče v reuse centru

Číst ...
| 10. února 2022

Obrovská skládka odpadu v Přívoze je minulostí

Číst ...
| 27. ledna 2022

Nelegální skládka bude díky městu brzy minulostí

Číst ...

Projekty

  • Nový život starým věcem
  • Nakládání s odpady z hutí
  • Single-stream
  • Sanace haldy Heřmanice

Nový život starým věcem

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost někomu jinému! Už nyní takovou věc můžete odvézt do některého ze sběrných dvorů odpadové společnosti OZO Ostrava, která se chystá v září otevřít tzv. reuse centrum.

Reuse centrum je společným projektem města Ostravy a společnosti OZO Ostrava. Od září letošního roku otevřeno v areálu OZO v Ostravě-Přívoze. Půjde o prodejní sklad starého nábytku a předmětů z domácností. Prodávány budou buď tak, jak je lidé věnovali, nebo po drobné opravě. Nákupní ceny budou spíše symbolické a celý výtěžek z prodeje bude věnován na výsadbu zeleně v Ostravě.

Mělo by jít o funkční předměty, které se ještě nemusejí stát odpadem, ale stávající majitelé je už chtějí vyměnit za jiné. Už nyní je mohou lidé odevzdávat ve všech sběrných dvorech OZO. Přijímá se například nábytek (mimo čalouněný), kuchyňské nádobí a potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD, gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny, budíky, kočárky, autosedačky, houpačky, kufry, tašky a další doplňky domácností, s výjimkou elektrospotřebičů. Součástí centra bude i veřejná dílna pro drobné opravy, například starého nábytku. Centrum se bude věnovat také osvětové činnosti, zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovné využití. Na toto téma zde budou pořádány přednášky, workshopy nebo swapy (výměnné obchody).


Zdroj, vč. fotografie: www.ozoostrava.cz

Místo
VŠB-TU Ostrava
Adresa
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba
Web
Předcházející Následující

Nakládání s odpady z hutí

Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů

Do řešení problematiky nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů a výzkumu nových technologií k omezení jejich produkce se zapojí nový projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na němž bude spolupracovat také soukromý a neziskový sektor, který bude zastoupen podniky MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., SMOLO a.s., ArcelorMittal Ostrava a. s., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a Národní strojírenský klastr, z.s.

Hlavní náplní nového projektu je realizace společného výzkumu v oblasti eliminace, dalšího zpracování a využití průmyslových odpadů, materiálů a vedlejších produktů z metalurgických výrob, které nejsou primárním cílem výroby. Jeho rozpočet přesahuje 78 milionů korun, z čehož dotace je ve výši téměř 70 milionů korun. Realizace projektu podpoří výzkumnou spolupráci uvedených organizací v letech 2019 až 2022. Projekt „Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů“ je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Více informací na webu VŠB-TU Ostrava: Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou

Místo
Radvanice a Bartovice
Adresa
Maryčky Magdonové, Újezdní, U Statku
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Single-stream

Single-stream – pilotní projekt OZO Ostrava v třídění odpadů z domácností

Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO přistaví přímo k rodinným domům v Bartovicích a malé části Radvanic speciální popelnici na tříděný odpad. Dosud byly větší kontejnery na tříděný odpad umístěny na několika místech a lidé k nim museli chodit.

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny (cca 75 %). Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdonové a Újezdní po ulici U Statku včetně posledních domů v Bémově ulici.

Cílem projektu je ověření možnosti zvýšení množství separovaných složek odpadu.

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Informace

Komunální odpady

Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2019.

Směsný komunální odpad

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, jeho množství dlouhodobě klesá.

Sběrné dvory

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Celkové množství odpadů za rok 2019, které byly materiálově či energeticky využity.

Černé skládky

Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.

Třídění odpadů

Počet ostravských domácností, které obdržely zdarma set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti. Tašky jsou na vyžádání k dispozici občanům města ve svozové společnosti OZO Ostrava.

Využitelné odpady

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.