Vývoj produkce směsného komunálního odpadu vykazuje dlouhodobě klesající trend, podíl využitelných odpadů naopak dlouhodobě roste. V roce 2019 vyprodukovali obyvatelé města 109 200 tun komunálního odpadu. Jeden občan tak vyprodukoval průměrně 380 kg odpadu za rok. Velkým přínosem pro město je pokles množství směsného komunálního opadu oproti loňskému roku o 1 608 tun. Občané stále více odkládají zeleň do popelnic a kontejnerů na bioodpad, docílilo se tak oproti loňskému roku navýšení o 2 325 tun. Dále občané přistupují zodpovědněji ke třídění dalších komodit jako jsou plasty a sklo.

Tematické články

| 23. května 2020

Celková produkce odpadů

Read ...
| 5. května 2020

Sběrné dvory otevřeny v běžném režimu

Read ...
| 10. dubna 2020

Jarní úklid přes nevyhazujto.cz

Read ...
| 2. dubna 2020

Lidé s koronavirem by neměli třídit odpad

Read ...
| 1. dubna 2020

Sběrné dvory se v Ostravě otevřou v omezeném režimu

Read ...
| 17. března 2020

Uzavření sběrných dvorů OZO

Read ...
| 31. ledna 2020

Tematické výzvy odpadové společnosti OZO Ostrava pro rok 2020

Read ...
| 15. ledna 2020

Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Read ...

Projekty

  • Nakládání s odpady z hutí
  • Single-stream
  • Sanace haldy Heřmanice
  • Sanace lagun Ostramo
Place
VŠB-TU Ostrava
Address
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba
Website
Previous Next

Nakládání s odpady z hutí

Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů

Do řešení problematiky nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů a výzkumu nových technologií k omezení jejich produkce se zapojí nový projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na němž bude spolupracovat také soukromý a neziskový sektor, který bude zastoupen podniky MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., SMOLO a.s., ArcelorMittal Ostrava a. s., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a Národní strojírenský klastr, z.s.

Hlavní náplní nového projektu je realizace společného výzkumu v oblasti eliminace, dalšího zpracování a využití průmyslových odpadů, materiálů a vedlejších produktů z metalurgických výrob, které nejsou primárním cílem výroby. Jeho rozpočet přesahuje 78 milionů korun, z čehož dotace je ve výši téměř 70 milionů korun. Realizace projektu podpoří výzkumnou spolupráci uvedených organizací v letech 2019 až 2022. Projekt „Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů“ je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Více informací na webu VŠB-TU Ostrava: Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou

Place
Radvanice a Bartovice
Address
Maryčky Magdonové, Újezdní, U Statku
Ostrava
Website
Previous Next

Single-stream

Single-stream – pilotní projekt OZO Ostrava v třídění odpadů z domácností

Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO přistaví přímo k rodinným domům v Bartovicích a malé části Radvanic speciální popelnici na tříděný odpad. Dosud byly větší kontejnery na tříděný odpad umístěny na několika místech a lidé k nim museli chodit.

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny (cca 75 %). Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdonové a Újezdní po ulici U Statku včetně posledních domů v Bémově ulici.

Cílem projektu je ověření možnosti zvýšení množství separovaných složek odpadu.

Place
Ostrava
Previous Next

Sanace haldy Heřmanice

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy ještě neexistovaly technologie na dokonalé oddělení uhlí od spolu s ním vytěžené horniny. Odval tedy obsahuje jak kamení, tak i zbytky uhlí, což způsobuje charakteristické dlouhodobé vnitřní hoření za malého přístupu vzduchu, při němž se do ovzduší uvolňují škodlivé látky. Jedinou možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je odval zcela rozebrat a vytřídit kamení a uhelnou hmotu. Na odvalu byl zahájen zkušební provoz linky, který jej v průběhu deseti let zcela zlikviduje. Nově spuštěná linka je ve zkušebním provozu a plný provoz začne až v příštím roce. V plném provozu dokáže linka tzv. mokrou úpravou vytřídit až 350 tun kamení a uhelné hmoty za hodinu. Tento způsob úpravy zaručí, že žhavá a hořící hmota bude v průběhu likvidace odvalu zcela uhašena. Roztříděné složky mohou být použity ve stavebnictví a energetice, kamení také k modelování terénu přímo v prostoru odvalu.

Provoz této unikátní třídící linky přinese až 100 pracovních míst. Na zprovoznění linky pracuje v současné době 80 zaměstnanců, v plném provozu na ní bude stabilně zaměstnáno 30 osob (návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí).

Place
Laguny Ostramo
Address
Website
Previous Next

Sanace lagun Ostramo

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a které leží v blízkosti rezidenční zóny, již byla v minulosti zlikvidována, kompletní řešení, zahrnující vytěžení zbývajících 100 tisíc tun ropných látek a 400 tisíc tun kontaminované zeminy bude probíhat v následujícím období. Cílem je vyčistit území takovým způsobem, aby v území mohlo být využito pro další funkce ve městě. Příkladem pro následné využití může být i vyřešení prostoru území Karoliny.

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně zveřejňovaných a aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Informace

Komunální odpady

Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2019.

Směsný komunální odpad

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, jeho množství dlouhodobě klesá.

Sběrné dvory

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Celkové množství odpadů za rok 2019, které byly materiálově či energeticky využity.

Černé skládky

Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.

Třídění odpadů

Počet ostravských domácností, které obdržely zdarma set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti. Tašky jsou na vyžádání k dispozici občanům města ve svozové společnosti OZO Ostrava.

Využitelné odpady

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.