Ostrava dosahuje v oblasti vodního hospodářství hned několika výjimečných parametrů: dlouhodobě dostatečné zdroje pitné vody, včetně podzemní vody špičkové kvality, nízká spotřeba vody na obyvatele, nadstandartní kapacita pro čištění odpadních vod, která umožňuje další rozvoj města, a nejmodernější technologie jejich čištění.

Tematické články

| 7. února 2022

Velké EKOklání pro odvážné vodní pátrače právě začíná

Číst ...
| 17. ledna 2022

Přihlášení do ekologického projektu OVAK – Hledej pramen vody 2022

Číst ...
| 14. listopadu 2021

Způsob zajištění provozu vodárenské infrastruktury v Ostravě po roce 2024

Číst ...
| 2. června 2021

Město Ostrava ve spolupráci s OVAK pokračuje ve zlepšování kvality služeb

Číst ...
| 28. dubna 2021

Plošná deratizace stokové sítě zahájena

Číst ...
| 27. dubna 2021

Stavba kanalizačního sběrače ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích

Číst ...
| 10. února 2021

Pokračuje rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí ve Svinově

Číst ...
| 3. února 2021

Ostrava se hlásí k myšlenkám Světového dne mokřadů

Číst ...

Projekty

 • Revitalizace okolí Ostravice
 • Hydropuls
 • Loděnice
 • Objekty na řece Ostravici
 • Havlíčkovo nábřeží – úpravy
 • Protipovodňová ochrana Žabník
 • Revitalizace řeky Ostravice
 • Sanace lagun Ostramo

Revitalizace okolí Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky nebo výstavbou workoutového hřiště.

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru až po Hradní lávku. Na trase bude vybudovaná vyhlídka, workoutové hřiště, vodácké molo a bezbariérové napojení od terasy pomníku M. Sýkory.

Více zde: fajnova.cz

 

Hydropuls

Šetrná regenerace studní pramenišť Ostrava-Nová Ves a Ostrava-Dubí

V roce 2017 byla společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ověřena unikátní technologie Hydropuls OVAK a od roku 2018 je tato inovativní metoda využívána pro čištění 7 studní na svých prameništích v Ostravě-Nové Vsi a Ostravě-Dubí.

Základní princip metody spočívající ve vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu nebo při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro použití jako metody pro regenerování studní. Pod vysokým tlakem pulzujících dávek plynu nebo vody přiváděných pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny jsou tlakovou hadicí vytvářeny následky tlakového impulsu. Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen, během krátké spínací doby (milisekundy) uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě plynu nebo vody pod vysokým tlakem. Tím vznikají hydraulické rázové vlny a zároveň je náhlými změnami objemu způsobován kavitační efekt (kavitace). Tzn. při kolapsu „vakuových bublin“ vytváří hydraulickou „vlnu sání“.


Více informací o projektu: Hydropuls – šetrná regenerace studní

Loděnice

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny

Jedná se víceúčelové zařízení zaměřené na volnočasové aktivity na vodě pro místní obyvatele (například půjčovna lodiček, cvičná lezecká stěna), dále zázemí vodáků a edukaci v tematickém rozsahu daném blízkosti řeky.

Termín realizace/ukončení         10/2014 – 06/2015

Objekty na řece Ostravici

Břehy řeky byly upraveny pro pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a dřevěnými platy.

Tři slunící plochy – vodácké zastávky jsou navrženy mezi spodním stupněm (pod lávkou na Kamenec) a pěší lávkou u památníku rudoarmějců, z toho 2 na levém břehu – to znamená v přímé vazbě na Komenského sady a 1 na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Tyto plochy slouží jako zastávky pro vodáky.

Termín realizace/ukončení         ukončení 06/2011 – 02/2013

Místo
Ostravice
Adresa
Havlíčkovo nábřeží
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Havlíčkovo nábřeží – úpravy

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží

Havlíčkovo nábřeží v centru Ostravy ozvláštnily dvě visuté vyhlídkové galerie. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční.

Obě galerie otevírají nové pohledy na revitalizovanou řeku Ostravici, Seidlerovo nábřeží a část Slezské Ostravy, díky zabudovaným lavičkám vytvářejí klidovou zónu v blízkosti hlučného centra velkoměsta. Večer je prostor efektně osvětlen reflektory.

Termín realizace/ukončení         05/2012 – 02/2013

Protipovodňová ochrana Žabník

Realizací projektu „Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra“ došlo k vybudování protipovodňové hráze, která chrání část Koblova, lokalitu Žabnik, která je charakterizována zástavbou rodinných domů se zahradami a obhospodařovanými zemědělskými pozemky, proti zvýšeným průtokům vod v řece Odře. Tato lokalita byla pravidelně zaplavována již při mírném zvýšení hladiny řeky Odry.

Nová protipovodňová hráz je sypana, má délku 860 m a proměnlivou výšku v rozmezí 1,7 – 3, 9 m v závislosti na terénu. V rámci realizace projektu došlo k úpravě místních komunikací, výstavbě nových komunikací, úpravě dešťové kanalizace a byly provedeny přeložky inženýrských sítí. V zadní části hráze je vybudována přečerpávací stanice, která bude v případě povodní přečerpávat srážkové vody z lokality Žabnik za hráz do řeky Odry. Na koruně hráze je vybudována účelová komunikace, která zároveň slouží i pro cyklisty.

Termín realizace/ukončení         2014/2015

 

Revitalizace řeky Ostravice

Revitalizace řeky Ostravice probíhala v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale celé životní prostředí je značně ovlivněno důlní činností z druhé poloviny 19. a celého 20. století. Koryto Ostravice bylo zaneseno sedimenty v průměrné výšce půl metru. Revitalizace této řeky spočívala v odtěžení sedimentů a odvedení vypouštěných vod z průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. Součástí projektu byly i kompenzační opatření pro živočichy žijící v řece Ostravici a jejím přilehlém okolí.

Termín realizace/ukončení         2012/2014

Sanace lagun Ostramo

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a které leží v blízkosti rezidenční zóny, již byla v minulosti zlikvidována, kompletní řešení, zahrnující vytěžení zbývajících 100 tisíc tun ropných látek a 400 tisíc tun kontaminované zeminy bude probíhat v následujícím období. Cílem je vyčistit území takovým způsobem, aby v území mohlo být využito pro další funkce ve městě. Příkladem pro následné využití může být i vyřešení prostoru území Karoliny.

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně zveřejňovaných a aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Informace

Zdroje pitné vody

Podíl z vody nakoupené v roce 2017 z jiných zdrojů.

Podíl vody vyrobené z podzemních zdrojů města Ostravy v roce 2017.

Spotřeba vody

Spotřeba vody na osobu a den v roce 2017. Pro srovnání, dle údajů Českého statistického úřadu průměrný Čech denně spotřeboval 88,7 litru vody.

 

Spotřeba vody

Od června 2017 mohou využívat výhody dálkových odečtů vodoměrů také zákazníci. Výhodou je detailní přehled o aktuální i historické spotřebě vody a zasílání upozornění na odchylky od standardní spotřeby. Projekt Smart Metering získal zvláštní cenu v soutěži „Chytrá města pro budoucnost 2017“.

Vodovodní síť

Délka vodovodní sítě bez přípojek v roce 2017.

Vodovodní síť

Neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště. Otestována poprvé v ČR právě v Ostravě (2015).

Vodovodní síť

Hodnota ztrát z vody realizované na ostravské vodovodní síti v roce 2019. Tento příznivý výsledek se podařilo dosáhnout díky investicím a údržbě vodovodní sítě.

 

Vodovodní síť

V roce 2017 byla v Ostravě historicky poprvé otestována technologie Hydropuls (čištění vodárenských vrtů na principu expanze vysoce komprimovaného plynu) v zázemí vodního zdroje Ostrava-Nová Ves.

 

Odpadní voda

Počet čistíren odpadních vod na území města. ÚČOV Ostrava-Přívoz je náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality. Její kapacita umožňuje rozvoj města i v dalších letech.

Odpadní voda

Délka kanalizační sítě v roce 2019 (bez přípojek).