Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).

Tematické články

| 26. května 2020

Bezúročné zápůjčky na pořízení nových kotlů ve 3. výzvě

Read ...
| 7. května 2020

Zájem o sdílená kola prudce stoupá

Read ...
| 29. dubna 2020

Příspěvky na ozdravné pobyty 2020/2021

Read ...
| 15. dubna 2020

Ostravsko už je chráněno před metanem

Read ...
| 13. dubna 2020

Přehled imisních monitorovacích stanic

Read ...
| 9. dubna 2020

Ostravané pokračují ve výměně starých kotlů

Read ...
| 12. března 2020

V našem regionu byl v lednu nejčistší vzduch v republice

Read ...
| 5. března 2020

Ostrava a OKK Koksovny deklarují společný zájem na zlepšování ovzduší

Read ...

Projekty

 • Bikesharing
 • CLAIRO
 • Ekologizace vozového parku II
 • Ekologizace vozového parku I
 • Nízkoemisní zóny
 • Využití biomasy v Zoo Ostrava
 • Air Silesia
 • Zdravě po Ostravě
Place
Rekola Bikesharing, s. r. o.
Address
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
Website
Previous Next

Bikesharing

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na provozovatele této služby společnost Nextbike, která jej provozuje i v roce 2020. Letos začala sezóna od 2. března.

Aktuálně Ostravě funguje přes 270 stanic s více než 900 koly. Počet výpůjček se jen za březen a duben vyšplhal na 109 675. Kola využívá více  než 42 tisíc uživatelů. Nejvyšší počet výpůjček je v obvodech Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Ostravě-Jih a každé kolo vyjede v průměru dvakrát denně. Nejvíce využívanými stanicemi jsou v Porubě Telekomunikační škola, v širším centru Forum Nová Karolina a na Jihu stanice Kotlářova. Další nejčastěji využívané stanice v Porubě jsou Třebovická, Hlavní třída – Bohuslava Martinů a Hlavní třída – dolní část. V Moravské Ostravě a Přívozu to jsou Komenského sady a na Jihu dvojice Aviatiků a Cholevova.

Sdílené kolo se dá půjčit prostřednictvím mobilní aplikace. Bikesharing mohou využít ale i ti, kteří nemají staženou aplikaci ve svém chytrém telefonu, případně nemají připojení k internetu. Umožňuje to systém Interactive Voice Response. Tento telefonický robot funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zájemce o půjčení kola pouze zavolá na infolinku 581 652 047, zvolí si, kde si chce kolo půjčit, naťuká na displeji svého telefonu číslo kola a robot ho na dálku odemkne. Volat je ale nutné z čísla, na kterém má majitel telefonu založený a ověřený účet u provozovatele systému. Náklady hradí stejným dílem město Ostrava a provozovatel systému společnost Nextbike.

CLAIRO

Clairo (z anglického názvu: CLean AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Projekt Clairo Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou Univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko a SOBIC Smart and Open Base for Innovations in European Cities.

Projekt je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. V první fázi dojde k přesnému měření znečisťujících látek v ovzduší za pomocí vysoce inovativních měřících senzorů. V druhé fázi bude navržena struktura a kompozice zeleně s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, která bude ošetřena speciální zálivkou zvyšující její odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Třetí fáze umožní šíření znalostí a zkušeností získaných během projektu do dalších měst.

Ostrava je prvním městem v Česku (a teprve čtvrtým ve střední Evropě), které z komunitního programu EU získalo grant. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

Celkový rozpočet projektu: 2 591 879,60 EUR

Dotace EU (ERDF): 2 073 503,68 EUR

Spolufinancování SMO a MSK: 518 375,92 EUR

Délka trvání projektu: listopad 2018 – duben 2022

https://clairo.ostrava.cz/

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/ostrava


“Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.”

 

Place
Magistrát města Ostravy
Address
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Previous Next

Ekologizace vozového parku II

Ostravou na alternativní pohon II

Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon, 5 vozů pro Městskou policii Ostrava a zbytek pro 11 městských obvodů Hošťálkovice (1 ks), Hrabovou (1 ks), Krásné Pole (1 ks), Mariánské Hory a Hulváky (3 ks), Moravskou Ostravu a Přívoz (2 ks), Novou Ves (1 ks), Ostravu – Jih (1 ks), Polanku nad Odrou (1 ks), Porubu (1 ks), Radvanice a Bartovice (1 ks) a Starou Bělou (2 ks). Tři vozy budou na pohon CNG, ostatní budou elektromobily. Projekt bude znovu spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.

Žádost byla úspěšně schválena Státním fondem Životního prostředí a město již obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. K projektu je připravena veřejná zakázka na nákup vozidel, která nyní čeká na vyhlášení.


Place
Magistrát města Ostravy
Address
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Website
Previous Next

Ekologizace vozového parku I

Ostravou na alternativní pohon I

Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo pořízeno 21 nových vozidel – 6 elektromobilů a 15 vozidel s pohonem na CNG pro Městskou policii Ostrava, městské obvody města Ostravy a magistrát. Město na realizaci projektu vynaložilo 9 803 158 korun, dotace ze Státního fondu životní prostředí pro tento počet vozů činí 2 070 000 korun. Celková pořizovací hodnota je 11 873 158 Kč (s DPH).


Place
Statutární město Ostrava
Address
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Website
Previous Next

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: https://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Place
Zoo Ostrava
Address
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
Website
Previous Next

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava

V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci výstavby dendrologického komplexu. Areál Zoo je rozsáhlý a je tedy permanentním zdrojem dřevní hmoty. Zoo je vybavena technickými prostředky na zpracování dřevní hmoty a manipulací s ní (Štěpkovač, nakladač, traktor).

 

Place
Příhraniční regiony ČR, SR, PL
Website
Previous Next

Air Silesia

Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia, který je unikátní rozsahem zpracovaných informací, ale i tím, že byly informace v přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou. Níže jsou stručně uvedeny vybraná nejvýznamnější zjištění, kteréá mají vliv na znečištění ovzduší v Ostravě:

 • výsledky analýz vzorků odebraných v průběhu projektu ukazují na vyšší koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu na polské straně oblasti
 • plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se nachází přibližně mezi českopolskou hranicí a okolím Rybnika (PL); znečištěním pocházejícím z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky
 • větry vanou častěji z Česka do Polska; polské zdroje však produkují více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do Česka při převážně zhoršených rozptylových podmínkách a proto je vliv českých zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný.

V rámci projektu Air Silesia vznikla publikace Atlas ostravského ovzduší.

Zdravě po Ostravě

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD (zejména elektrické trakce), cyklo a pěší dopravy se stala populární Internetová stránka „Zdravě po Ostravě“, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu a je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel Ostravy o formách dopravy šetrných k životnímu prostředí. Součástí projektu byla také popularizace dalších projektů místního i celostátního významu, např. Do školy na kole, Do práce na kole, Dýchám pro Ostravu atd. Klíčovým prvkem podpory je přesvědčení, že  občan/obyvatel města  vnímá význam kvalitního životního prostředí a uvědomuje si, že i on může svým přístupem v oblasti dopravy přispět k jeho zlepšení.

Projekt Zdravě po Ostravě je financován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Informace

Přehled imisních monitorovacích stanic

Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na deseti imisních monitorovacích stanicích. Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů o průběžném stavu ovzduší i o mimořádných událostech, ale také jako klíčový podklad pro strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí.

Statutární město Ostrava na základě stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace i nadále financuje provoz pěti imisních monitorovacích stanic Radvanice ZÚ, Radvanice OZO, Mariánské Hory, Poruba DD a Hrušov. Dotaci Zdravotní ústav používá k zajišťování měření, správě a vizualizaci dat, k odborným konzultacím, ke zpracování podkladů a výsledků měření a zhodnocení možných původců znečištění ovzduší včetně stanovení zdravotních rizik pro obyvatele. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je přitom v České republice jedinou organizací, která má ze zákona oprávnění k vyšetřování, měření složek životního prostředí, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek, k přípravě podkladů pro vyhodnocení a řízení zdravotních rizik.

Přehled imisních monitorovacích stanic na území města Ostravy

Správce lokality Název Umístění Typ stanice / typ zóny / charakteristika zóny
ČHMÚ Ostrava-Českobratrská (hot spot) ul. Českobratrská dopravní / městská / obchodní a obytná
ČHMÚ Ostrava-Fifejdy ul. Gen. Janouška pozaďová / městská / obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Mariánské Hory ul. Zelená 73a průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Poruba DD dopravní / městská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Poruba (ČHMÚ) ul. K Myslivně 3 pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Přívoz ul. Na Mlýnici průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Radvanice ZÚ ul. Nad Obcí 2859/1 průmyslová / předměstská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava Radvanice OZO ul. Poláškova pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava Zábřeh ul. Pavlovova pozaďová / městská / obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava – Hrušov ul. Stará cesta pozaďová / průmyslová / obytná

Aktuální údaje z pěti stacionárních měřících stanic, které s podporou města provozuje Zdravotní ústav Ostrava, lze sledovat na webových stránkách www.zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm. Na webu zdravaova.cz jsou zveřejňovány také informace z pěti měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Měřící body obou provozovatelů se svým umístěním vhodně doplňují.

Užitečným nástrojem pro monitoring ovzduší v Ostravě je speciální měřicí vůz. Jeho výhodou je zejména snadný pohyb v terénu. Díky tomu je možné operativně posoudit vliv lokálních topenišť, z průmyslu nebo vliv dopravy a také plošně mapovat konkrétní lokality včetně oblastí s ekologickými zátěžemi. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích. Údaje z měřicího vozu se zobrazují na zdravaova.cz, když je vůz v akci podle harmonogramu, či na vyžádání.

Vlivy

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění.

V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Měřící stanice

Počet aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě.

Další měření kvality ovzduší pak probíhají v rámci realizace nápravných opatření na lokalitě laguny Ostramo.

Měřící stanice

Počet imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, jejichž provoz je dotován statutárním městem Ostravou.

Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

Fond ovzduší

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město vložilo již přes 126 milionů korun.

Air Tritia

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.

Emise TZL

Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise o více než 90 %.

Čištění komunikací

Počet samosběrných zametacích vozů, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série kroků, které vedou ke zlepšení stavu ovzduší v Ostravě.

Zeleň

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu veřejné zeleně dále dokrývá vlastními finančními prostředky.

Zeleň

Počet vysázených stromů/keřů izolační zeleně v letech 2013-2015. Projekty „Izolační zeleně“ plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů nebo frekventovaných komunikací.