Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).

Tematické články

| 21. září 2023

Ostrava v rámci ozdravných pobytů zvyšuje příspěvek na jedno dítě

Číst ...
| 13. července 2023

Bylo vyhlášeno 5. kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji

Číst ...
| 4. května 2023

Příspěvky na ozdravné pobyty 2023/2024

Číst ...
| 31. března 2023

Smokemanovo video – co ovlivní tvůj kouř

Číst ...
| 25. března 2023

K Hodině Země se Ostrava připojuje již jedenáct let

Číst ...
| 24. března 2023

Smokemanovo video – nevyhazuj teplo oknem

Číst ...
| 17. března 2023

Smokemanovo video – udržuj optimální teplotu

Číst ...
| 10. března 2023

Smokemanovo video – jak často a kolik přikládat

Číst ...

Projekty

 • Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
 • Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší
 • Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy
 • Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy
Místo
Oblast nezatížená smogovou situací
Předcházející Následující

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Fond slouží pro účely péče o zdraví dětí bydlících na území statutárního města Ostravy ohrožených znečištěním ovzduší.

Vyhlášení dotačního programu

 • Pro školy a školky, které nejsou zřízené statutárním městem Ostrava,
 • pro školy provozující svou činnost na území statutárního města Ostravy.

Finanční prostředky Fondu lze použít na organizované pobyty dětí mateřských, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Významní přispěvovatelé

 • OKK Koksovny a.s. v rámci dobrovolné dohody,
 • Veolia Energie ČR,
 • Liberty Ostrava/Arcelor Mittal Ostrava
 • a další znečišťovatelé z oblasti.

Žádosti

 • Podání žádostí: do 25. května.
 • Schvalování: Komise životního prostředí; rada města; zastupitelstvo města – v případě, že zřizovatelem školy není město.
 • Žadatelé: mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy, školy na území Ostravy, které nejsou zřízeny městem.

Pravidla

 • Minimální délka ozdravného pobytu: 14 dní.
 • Maximální výše podpory: 6 000 Kč na jednoho žáka.
 • Konání ozdravného pobytu: od 1. listopadu do 30. dubna.

Realizace v oblastech nezatížených smogovou situací

Doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity

Např.: nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity, plavání, klasické i sjezdové lyžování, apod.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE:

Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci ozdravného pobytu 2022-2023

Sdělení k poskytnutí FPDOZO


Uskutečněné programy a počty dětí, které absolvovaly ozdravný pobyt:

2010/2011 – 1 543 dětí

2011/2012 – 1 919 dětí

2012/2013 – 1 231 dětí

2013/2014 – 2 267 dětí

2014/2015 – 1815 dětí

2015/2016 – 2 908 dětí

2016/2017 – 3 217 dětí

2017/2018 – 2 783 dětí

2018/2019 – 3 600 dětí

2019/2020 – 1 754 dětí

2020/2021 – Pandemická opatření – bez realizace ozdravných pobytů

2021/2022 – 4 027 dětí

2022/2023 – 4 419 dětí bude realizovat ozdravný pobyt od 1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023.

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště.

Na kvalitě ovzduší v Ostravě se významně podílí také dálkový přenos znečišťujících látek (zejména z lokálních topenišť a průmyslu) z příhraniční oblasti Polska zvláště v zimním období. Imisní koncentrace na Ostravsku jsou významně ovlivňovány častým výskytem inverzí a zhoršenými rozptylovými podmínkami, což souvisí s meteorologickými faktory a geografickým umístěním Ostravy. Dopady znečištění ovzduší jsou vážným problémem a ovlivňují zdraví obyvatel, proto Ostrava činí veškeré možné kroky ke zlepšení stavu životního prostředí a životní úrovně ve městě. K tomu je nutná spolupráce všech subjektů (státu, průmyslových podniků, institucí včetně samotných občanů), kteří mohou přispět ke zlepšení.

Statutární město Ostrava patří do aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, pro kterou byl vydán v dubnu 2016 „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“. Dle § 9 odst. 4 zák. č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má obec povinnost provádět opatření, která jí byla uložena příslušným PZKO tak, aby bylo dosaženo co nejdříve imisního limitu na jeho území. Pro tyto účely musí vypracovat časový plán provádění opatření.

Program zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) vydává ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení stanoveného imisního limitu. Cílem programu je určit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovuje opatření zejména na regionální a lokální úrovni.

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, kraji a obcemi aktualizaci PZKO pro horizont 2020+.

Konkrétní informace o aktivitách/projektech a časový harmonogram ve městě Ostravě obsahuje „Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“ (dále jen „Akční plán“) obsahuje konkrétní informace o aktivitách/projektech. Obsahuje také harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce. Jsou zde zahrnuty projekty jak zrealizované do roku 2020, tak s plánovanou realizací po roce 2020.

Opatření uvedená v Akčním plánu bude město Ostrava realizovat z vlastních prostředků a odhaduje výdaje z rozpočtu ve stovkách miliónů korun.

Příslušná  opatření budou průběžně plnit a realizovat statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, městské obvody statutárního města Ostravy a Dopravní podnik Ostrava.

Akční plán ke stažení

 

Akční plán je aktualizován každých 6 měsíců. Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR byla zpracována Zpráva o plnění navržených aktivit, vztažená k první polovině roku 2023.

Aktualizace – Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality obvzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZo8A (červen 2023) – dokument ke stažení ZDE

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz


Rada města Ostravy schválila Akční plán dne 10. 9. 2019 usnesením č. 02150/RM1822/32

Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2019 výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Výzva č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací se týkalo podpory opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší a byla určena na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším.

Vztahovalo se na statutární města, na jejichž území došlo minimálně ve třech letech za období 2014-2018 k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 alespoň na 10 % jejich území.

Tato dotační výzva se zaměřovala na eliminaci znečištění tzv. sekundární prašností, která vzniká vířením prachových částic. Problematická je zejména v letní sezóně (březen-listopad). Jelikož ve městě Ostravě dochází k překračování denních imisních limitů u prachových částic, Ostrava tuto skutečnost vnímá velmi intenzivně a nadlimitnímu čištění komunikací věnuje každoročně zvýšenou pozornost i poměrně vysoké částky ze svého rozpočtu. Dotace ze Státního fondu

Od roku 2008 čistí město Ostrava komunikace mnohonásobně častěji, než mu to ukládá zákon. Např. v roce 2020 vynaložilo ze svého rozpočtu na čištění cca 30 miliónů korun, výsledkem bylo 3 916,5 tun sesbíraných smetků.

Dotace z Výzvy č. 10/2019 pomohly Ostravě zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a přispěly k dalšímu zlepšení kvality ovzduší ve městě. Současně řešily i monitoring, který sledoval vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Výše podpory činila 9 998 883,50 Kč. V rámci realizace projektu došlo k vyčištění celkem 9 411 km komunikací na území města, proběhlo 14 cyklů nadlimitního čištění a 98 dnů měřící kampaně.

Za rok 2020 proběhly od října 3 cykly čištění včetně monitoringu (říjen-prosinec), v roce 2021 bylo realizováno zbývajících 11 cyklů (květen-říjen). Celkem bylo za dobu trvání projektu sesbíráno z komunikací 1 195,8 t smetků.

„Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy“.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz

Místo
Statutární město Ostrava
Předcházející Následující

Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Znečištění ovzduší je ve městě Ostrava způsobeno kombinací vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. Jednou formou z opatření v oblasti dopravy, které by potenciálně mohlo snížit znečištění ovzduší ve městě je zavedení trvalého opatření, tzv. nízkoemisních zón.

 

V roce 2019 byla zpracována Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO“ ke stažení ZDE.  Ze závěru studie vyplynulo, že omezení provozu vozidel při smogových situacích nepovede ke snížení úrovně znečištění ovzduší na území města.

Následně byl vedením města vysloven souhlas se zahájením přípravy vydání trvalého zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na celé území města Ostravy. Proto byly zpracovány dokumenty “Úprava modelu dopravy IAD“ a „Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel“.

Imisní mapy znečištění ovzduší z dopravy pro posouzení omezení provozu nákladních vozidel ke stažení ZDE 

Úprava modelu dopravy IAD, kterou zpracovaly Ostravské komunikace, a.s., zhodnotila několik variant řešení omezení vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun, které byly následně analyzovány a porovnávány jak se stávajícím stavem, tak mezi sebou. Varianty byly zpracovány postupně dle rozsahu dopravního omezení nákladních vozidel od nejpřísnějšího po nejmírnější (varianty A-E).

Úprava modelu dopravy IAD ke stažení ZDE 

Na základě navržených variant byly společností UDIMO spol. s r.o. zpracovány rozptylové modely, které vyhodnotily imisní zátěž vyvolanou dopravou ve výše uvedených variantách. Rozptylové modely byly zpracovány proto, aby bylo možné posoudit, jak se tato opatření pro regulaci dopravy promítnou do celkové kvality ovzduší ve městě, o kolik procent poklesne stávající dopravou vyvolaná imisní zátěž, zda přinese významný, či méně významný pokles hladiny škodlivin v ovzduší.

Vzhledem k náročnosti zajištění omezení dopravy včetně vydávání výjimek a k faktu, že omezení by vyvolalo další zvýšení emisí z dopravy v místech, kde mají emise z dopravy již v současné době vysoký vliv na imisní situaci, nebylo doporučeno realizaci restrikce nákladní dopravy nad 6 t nad již existující stav na stávající základní komunikační síti. Rozšíření restrikce nákladní dopravy by bylo možné realizovat až po dostavbě základní komunikační sítě.

Vhodnějším opatřením ke snížení imisní situace se jeví přechod k elektromobilitě. Výsledky jsou zřejmé z posouzení výhledu pro rok 2045, který počítá s obměnou vozového parku a snížení emisních faktorů vozidel.

Informace

Vlivy

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění.

V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Měřící stanice

Město má k dispozici údaje z deseti aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě.

Další měření kvality ovzduší pak probíhají v rámci realizace nápravných opatření na lokalitě laguny Ostramo.

Měřící stanice

Statutární město Ostrava dotuje ze svého rozpočtu pět imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Fond ovzduší

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město vložilo již přes 145 milionů korun.

Ozdravné pobyty

Z Programu 2022/2023 je plánováno vyslat v termínu od 1. listopadu do 30. dubna 4 329 dětí na ozdravné pobyty a školy v přírodě.

Emise TZL

Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise o více než 90 %.

Čištění komunikací

Deset samosběrných zametacích vozů, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série kroků, které vedou ke zlepšení stavu ovzduší v Ostravě.

Zeleň

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu veřejné zeleně dále dokrývá vlastními finančními prostředky.

Zeleň

Počet vysázených stromů/keřů izolační zeleně v letech 2013-2015. Projekty „Izolační zeleně“ plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů nebo frekventovaných komunikací.