Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik

Dne 4. 10. 2017 byla zahájena realizace „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.4 – „Dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží“.

Výstupem projektu bude analýza rizika. Projekt bude dokončen v červenci 2018.

Předmětem daného projektu je vypracování analýzy rizika starých ekologických zátěží ve vzájemné vazbě mezi jednotlivými lokalitami a ověření aktuálního stupně a rozsahu doposud neřešené kontaminace horninového prostředí v zájmové lokalitě průmyslového areálu TROJEK a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

 Cílem projektu analýzy rizik je:

  1. zhodnocení ekologických rizik, tj. realistických i potenciálních vlivů na okolní prostředí se zřetelem na bezprostředně přiléhající lokality lagun Ostramo a rafinérie Ostramo,
  2. zhodnocení zdravotních rizik, tj. důsledků kontaminace horninového prostředí na zdraví člověka pohybujícího se na lokalitě a v jejím okolí v dosahu vlivu,
  3. vyhodnocení možností a vzájemných vazeb opatření směřujících k eliminaci znečištění a/nebo rizik vyplývajících z přítomnosti starých ekologických zátěží v zájmové oblasti.