Veřejnost se podílí na rozvoji města a posílá náměty na projekty, které se stávají součástí Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017 – 2023. Jedním z příkladů návrhů od veřejnosti je projekt dopravní obslužnosti zoologické zahrady, při kterém by měla být využita železniční vlečka dopravce AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží nebo z Dolní oblasti Vítkovice.

Ostrava začala v roce 2016 připravovat nový strategický plán rozvoje města na období 2017-2023 s přesahem do roku 2030, do kterého se zapojila kromě odborníků také veřejnost. Jeho součástí je také akční plán, který nyní prochází první aktualizací a obsahuje 150 projektů. Celkem 26 z nich bylo vybráno z návrhů veřejnosti.

Vizí Ostravy do roku 2030 je lákat mladé, pracovité a talentované lidi a zastavit a zvrátit trend odcházení obyvatel. Tomu by měly pomoci desítky reálných projektů naplňujících sedm strategických cílů, které se budou v Ostravě v příštích letech realizovat v rámci tzv. Akčního plánu.

Do tvorby plánu pod značkou „fajnOVA“ se zapojilo 20 tisíc Ostravanů, včetně 250 přizvaných odborníků, což je skvělé číslo i na evropské poměry. Ostrava za to získala jako jediné město v ČR evropské ocenění Urbact Město s dobrou praxí a první místo v soutěži Úřadu vlády ČR Chytrá radnice.

„Velmi nás potěšila účast veřejnosti na přípravě nového strategického plánu pro Ostravu fajnOVA. Jeho schválením na jaře 2017 však proces participace občanů na rozvoji města zdaleka neskončil, ale pokračuje dále. A to mimo jiné formou trvalého přijímání námětů na tak zvané fajnOVé projekty od veřejnosti. Ty jsou následně posuzovány odborníky útvarů magistrátu a v případě jejich realizovatelnosti, atraktivity i shody se strategickými cíli města, jsou zařazovány do Akčního plánu a připravovány k realizaci,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Od srpna 2016 město obdrželo 252 projektových námětů, většinu z nich od obyvatel města. Všechny byly posouzeny a autor každého z nich dostává zpětnou vazbu, jestli je jeho návrh realizovatelný a zda byl zařazen do seznamu.

Jedním z příkladů návrhů od veřejnosti, který se již připravuje, je projekt Dopravní obslužnost ZOO. Jedná se o využití železniční vlečky dopravce AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží. Součástí plánu je vybudování nástupišť, pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO a vypravení vlakových spojů z hlavního nádraží nebo Dolní oblasti Vítkovice.

„Víme, že využití železničního vlečkového systému AWT spojujícího  centrum Ostravy se sídelními a průmyslovými oblastmi regionu pro osobní dopravu je technicky i provozně proveditelné.  Dnes se nově opírá i o konkrétní zájem města Ostravy prověřit tuto možnost dopravy osob po železniční vlečce AWT mezi městskými dopravními uzly a lokalitami volnočasových aktivit Ostravanů i návštěvníků města, především ZOO Ostrava, Dolními Vítkovicemi, případně Karolinou či Dolem Michal. Tento zájem je navíc deklarován připraveným memorandem o spolupráci obou partnerů na tomto projektu,“ řekl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT. Studie proveditelnosti vyřeší úpravy nástupišť i to, zda výhodnější by bylo využít stávající vozy dopravce anebo pořídit moderní soupravy. Trať těsně míjí zoo u spodního parkoviště, takže v tomto místě by vzniklo nástupiště. Návštěvníci by díky tomuto nápadu nemuseli řešit parkování.

V letošním roce svůj strategický plán připravuje také městský obvod Ostrava-Poruba, a to pod názvem fajnOVA Poruba. Navazuje na Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023.

„Strategický plán města Ostravy byl zpracován velmi komplexně pro Ostravu jako celek. Poruba, stejně jako jiné obvody, má však svá specifika a je proto důležité, aby se ve vazbě na strategický plán města vytvářel také plán pro tyto specifické části a jejich potřeby. Ato je úkolem fajnOVY Poruby. Čistá doprava, prostor pro lidi, kvalitní zeleň, aktivní život, digitální technologie a efektivní řízení, to vše tvořeno s lidmi,“ uvedla místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová. Rovněž v Porubě se do tvorby plánu zapojila veřejnost. K větším projektům patří revitalizace veřejného prostoru u Duh, kde by vznikl příjemný prostor. Menším projektem je Pasáž Duha. Nevzhledná pasáž se již mění v galerii s upravenou zelení.


Převzato z www.ostrava.cz