Cíl č. 1: Dostatek vody

Projevy klimatické změny

Z dlouhodobých dat není možné v tuto chvíli jednoznačně predikovat, zda v budoucnu dojde z hlediska celkových srážek k jejich poklesu. Trend úhrnu srážek má nyní mírně klesající tendenci. Projevem klimatické změny jsou výrazná prostorová proměnlivost nebo častější výskyt bezsrážkových období. Je také předpokládán výraznější nárůst srážek v jarním období (duben, červen) a částečně i v podzimních měsících (říjen, listopad). Výraznější pokles srážek je předpokládán naopak v letních měsících (červenec, srpen, září).  V návaznosti na zvyšování průměrné teploty však bude docházet k vyšší evapotranspiraci (odpar vody z půdy).

Schopnost retence vod jak ve městě, tak v krajině se postupně snižuje. Na vině je nejčastěji způsob hospodaření se zemědělskou půdou, nevhodná úprava vodních toků, rozšiřování zástavby a zpevněných ploch, aj. Zájmem města Ostravy je zlepšování nakládání s vodou dešťovou, pitnou a odpadní v souvislosti s vlivem klimatických změn, jako jsou například období extrémního sucha nebo bleskové povodně.

Vzhledem k očekávanému častějšímu výskytu sucha budou v souladu se zpracovanou Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu podporována opatření, která přispějí k přirozenému zadržení vod v krajině, zpomalí povrchový odtok vody a zajistí doplňování zásob podzemních vod.

Co chceme podporovat:

  • Zvýšení retence dešťových vod na území města (budování propustných povrchů, výstavbu retenčních nádrží, výstavbu oddělených kanalizací pro odvod dešťové vody, apod.
  • Zlepšení nakládání s pitnou vodou (snižování její spotřeby zaváděním úsporných technologií, rekonstrukce vodovodních sítí, průzkum vhodnosti dostupných zdrojů pitné vody, zdokonalení zásobování vodou za mimořádných situací).
  • Revitalizaci koryt a niv vodních toků v krajině.
  • Komplexní pozemkové úpravy a řešení majetkových vztahů u vhodných pozemků.
  • Napojení objektů dosud nepřipojených na kanalizaci.

Příklady projektů:

  • Revitalizace vodních ploch a vodních toků.
  • Studie zaměřená na zajištění stávajících vodních ploch na území města, možnosti jejich revitalizace a identifikace lokalit vhodných pro budování malých vodních nádrží, tůní, mokřadů a poldrů.
  • Snižování spotřeby vody v budovách města a městských organizací.
  • Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – plánovaný kanalizační sběrač odvádějící splaškové vody přispěje k odkanalizování Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic.

Další informace k tématu najedete v sekci Voda.

Informace o strategických projektech statutárního města Ostravy jsou k dispozici na webu Fajnova.