OSTRAVOU – o projektu

Osvětová kampaň zaměřená na zvýšení zastoupení ekologicky šetrných způsobů dopravy v Ostravě, které přispívají ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Cílem osvětové kampaně OSTRAVOU!!! je zvýšit povědomí obyvatel statutárního města Ostravy a dalších návštěvníků města o problematice čisté mobility a rozvíjet  postoje veřejnosti ke zvýšení environmentálně odpovědného jednání a chování. Smyslem realizace kampaně je dosažení pozitivní změny vzorců chování obyvatel města pomocí zvýšení informovanosti o negativních dopadech individuální automobilové dopravy na životní prostředí, zejména pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů a o rovnocenných možnostech využití ekologických alternativ v dopravě.

Kampaň se proto zaměřuje na důležitost využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné hromadné dopravy, vozidel s alternativním pohonem, cyklistiky a pěšího způsobu mobility, mimo jiné také na přínos navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech. V tomto ohledu budou obyvatelé v přiměřeném kontextu informování o opatření statutárního města Ostravy, jako o příkladu dobré praxe.

Pro účely kampaně bude využíván dostupný mix marketingových nástrojů za účelem oslovení co největšího množství obyvatel s ohledem na jejich preference při využívání dopravních prostředků. Při realizaci kampaně OSTRAVOU!!! se počítá s propojením s dalšími aktivitami města, které mají shodné nebo podobné dílčí cíle, jako je například kampaň Den Země, Evropský týden mobility  nebo celorepubliková soutěž Do práce na kole. Proto i v rámci těchto aktivit, určených široké veřejnosti a žákům ostravských škol, se obyvatelé města budou moci setkat s aktivitami projektu OSTRAVOU!!!

Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí v rámci výzvy č. 11/2017 Národního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Vize budoucnosti

Doprava, podobně jako všechny ostatní obory, reaguje na nové vědecké objevy a politická rozhodnutí. Osobní automobily, dopravní prostředky pro veřejnou dopravu, dopravní systémy se neustále vyvíjí. Jaká však budoucnost bude? Jaký vynález, nebo inovace budoucnost nejvíce ovlivní? Nebo to bude politické rozhodnutí ve věci snižování emisí z dopravy, snižování počtu dopravních nehod s usmrcením a těžkým zraněním? To je nesnadné odhadnout, nicméně jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivní budoucnost dopravy, se jeví vývoj autonomních systémů řízení.

Na základě dostupných informací a vědeckých poznatků byly vytvořeny politické nástroje k dosažení pokroku zejména v oblastech zlepšení kvality života ve městech nebo jako reakce na klimatickou změnu. Jedním z prvních kroků nad rámec zákonných povinností, který město Ostrava učinilo byl přístup k Paktu starostů a primátorů. Principy odpovědného řízení města i v této oblasti se promítlo ve zpracování a přijetí dalších strategických dokumentů, jako například Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima, Integrovaný plán městské mobility, Strategický plán města Ostravy na léta 2017 – 2023, Adaptační strategie na dopady a rizika na změnu klimatu nebo přijetí Systému environmentálního řízení a jeho certifikaci dle normy ISO 14001.

V návaznosti na odpovídající využití veřejného prostoru se město Ostrava zapojilo do několika projektů, například Refill nebo Resolve, který se zaměřuje na využití alternativních forem dopravy s cílem nabídnout obyvatelům lepší možnosti pro podnikání a služby ve městech.

Město Ostrava se v budoucnu bude muset také adaptovat na technologický vývoj v oblasti informatiky a telematiky a v neposlední řadě na nástup umělé inteligence. Proto je důležité také zapojení města do konceptu Smart City.

I nadále bude obnovován vozový park městské hromadné dopravy s dílčím cílem dosažení 60% podílu zastoupení bezemisních vozidel do roku 2025. Pět let před tím, v roce 2020, ukončí provoz poslední autobusy s dieselovým pohonem. Do budoucna se počítá také se zvyšováním podílu vozidel statutárního města Ostravy s alternativním pohonem. Pokračovat bude rovněž budování systému cyklotras a infrastruktury pro cyklisty.