Problematika metanu

Pod pokryvnými horninovými útvary se na většině území města i v jeho širším okolí nachází výhradní ložisko černého uhlí, pro jehož ochranu bylo v minulosti vyhlášeno chráněné ložiskové území Česká část Hornoslezské pánve.

Hornoslezská pánev je na území ČR základními geologicko-tektonickými strukturami rozčleněna na dílčí pánve ostravskou, petřvaldskou, karvinskou a jižní. Na území města Ostravy zasahují dílčí pánve ostravská, petřvaldská a v nejjižnější části města pak Jižní dílčí pánev.

Když se v polovině 90. let minulého století zastavily v Ostravě důlní provozy a skončilo nucené odvětrávání důlních prostor, vyvstal problém – nekontrolovatelný výstup důlních plynů. Jejich nejnebezpečnější složkou je výbušný metan. Nejvíce jsou na území města postižena katastrální území Slezská Ostrava, Muglinov, Petřkovice u Ostravy, Hrušov, Koblov, Hošťálkovice a Lhotka u Ostravy. Metan se řízeně odvádí do ovzduší pomocí odfukových komínků.

V návaznosti na řešení výstupů důlních plynů byl v období od 10. 2. 2010 do 31. 12. 2019 v Moravskoslezském kraji realizován pod záštitou státního podniku Diamo projekt 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“. Zhotovitelem projektu bylo Sdružení VELKÝ METAN, kdy vedoucím účastníkem sdružení byla společnost GEOSAN GROUP a.s. a dalším účastníkem společnost ENERGIE – stavební a báňská a. s. Supervizi projektu vykonávala společnost After mining, a.s. Cílem a předmětem plnění projektu  35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ byl systém prevence k zajištění bezpečnosti, zdraví a majetku osob před plošnými samovolnými výstupy důlních plynů na povrch, zejména v oblastech s rozvinutou občanskou zástavbou Ostravsko-karvinské aglomerace na území cca 43 km2.

Jedním z úkolů projektu bylo také sestavení Mapa kategorizace kategorizace na území OKR. Předmětná mapa je odborným odhadem míry rizik a rozsahu potenciálního nebezpečí způsobeného neřízenými výstupy plynů z karbonského masívu. Podkladem pro aktualizaci mapy jsou výsledky Atmogeochemického průzkumu, který zhotovitel provádí v rámci daného projektu v jednotlivých LÚC (logický územní celek).

V dané mapě jsou vyznačena území:

  1. s možnými nahodilými výstupy důlních plynů – tj. území ohraničená nulovou izolinií vlivu dobývacích prací (hranice poklesových kotlin),
  2. ohrožená výstupy důlních plynů – nacházející se uvnitř plochy území s možnými náhodnými nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů na povrch,
  3. nebezpečná výstupy důlních plynů – toto území je uvnitř ploch ohrožených nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů; jako území nebezpečná jsou klasifikována rovněž všechna hlavní důlní díla ústící na povrch včetně jejich bezpečnostních pásem,
  4. bez nebezpečí výstupu důlních plynů – území situovaná mimo vliv dobývání, bez nebezpečí výstupů důlních plynů.

Po dokončení projektu byla mapa v červenci 2020 předána stavebním úřadům na území města Ostravy k využití při jejich činnosti.

Všechny bezpečnostní prvky, jako jsou odfukové komínky, odplyňovací rýhy apod. vybudované v rámci daného projektu jsou v provozování státního podniku DIAMO, stejně tak jako provoz a údržba stávajícího a centrálního monitorovacího systému.