Problematika metanu

Pod pokryvnými horninovými útvary se na většině území města i v jeho širším okolí nachází výhradní ložisko černého uhlí, pro jehož ochranu bylo v minulosti vyhlášeno chráněné ložiskové území Česká část Hornoslezské pánve.

Hornoslezská pánev je na území ČR základními geologicko-tektonickými strukturami rozčleněna na dílčí pánve ostravskou, petřvaldskou, karvinskou a jižní. Na území města Ostravy zasahují dílčí pánve ostravská, petřvaldská a v nejjižnější části města pak Jižní dílčí pánev.

Když se v polovině 90. let minulého století zastavily v Ostravě důlní provozy a skončilo nucené odvětrávání důlních prostor, vyvstal problém – nekontrolovatelný výstup důlních plynů. Jejich nejnebezpečnější složkou je výbušný metan. Nejvíce jsou na území města postižena katastrální území Slezská Ostrava, Muglinov, Petřkovice u Ostravy, Hrušov, Koblov, Hošťálkovice a Lhotka u Ostravy. Metan se řízeně odvádí do ovzduší pomocí odfukových komínků.

Pro ohodnocení míry nebezpečí výstupu důlních plynů na povrch byla vypracována – a je průběžně aktualizována – mapa kategorizace území Ostravsko-karvinského revíru, v níž jsou vyznačena území:

  1. s možnými nahodilými výstupy důlních plynů – tj. území ohraničená nulovou izolinií vlivu dobývacích prací (hranice poklesových kotlin),
  2. ohrožená výstupy důlních plynů – nacházející se uvnitř plochy území s možnými náhodnými nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů na povrch,
  3. nebezpečná výstupy důlních plynů – toto území je uvnitř ploch ohrožených nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů; jako území nebezpečná jsou klasifikována rovněž všechna hlavní důlní díla ústící na povrch včetně jejich bezpečnostních pásem,
  4. bez nebezpečí výstupu důlních plynů – území situovaná mimo vliv dobývání, bez nebezpečí výstupů důlních plynů.

V návaznosti na řešení výstupů důlních plynů je v současné době v kraji realizován pod záštitou státního podniku Diamo projekt 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“. Zhotovitelem projektu je Sdružení VELKÝ METAN, kdy vedoucím účastníkem sdružení je společnost GEOSAN GROUP a.s. a druhým účastníkem sdružení je společnost ENERGIE – stavební a báňská a. s. Supervizi projektu vykonává společnost After mining, a.s. Projekt byl ukončen 31. 12. 2019.

Základním problémem z hlediska bezpečnosti, který řeší v rámci tohoto projektu nápravná opatření, je průnik metanu a dalších důlních plynů do suterénních prostor staveb, do kanalizací a kolektorů nebo pod izolované plochy. Cílem nápravných opatření dle tohoto projektu je realizovat systém prevence pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku osob ohrožených plošnými samovolnými nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, zejména v oblastech s rozvinutou občanskou zástavbou Ostravsko-karvinské aglomerace na území cca 43 km2.

Jedním z úkolů projektu je dílčí úkol 35/B-2 Mapa kategorizace, v rámci, kterého zhotovitel prování každoroční Aktualizaci předmětné mapy kategorizace na území OKR. Předmětná mapa je odborným odhadem míry rizik a rozsahu potenciálního nebezpečí způsobeného neřízenými výstupy plynů z karbonského masívu. Aktualizovaná mapa je mapovým podkladem uvedeným ve Směrnici ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. prosince 2004 č.j. 170220/2004-61 k vyznačování nebezpečných území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu v územně plánovací dokumentaci pro ostravsko-karvinskou oblast. Podkladem pro aktualizaci mapy jsou výsledky Atmogeochemického průzkumu, který zhotovitel provádí v rámci daného projektu v jednotlivých LÚC (logický územní celek). Mapa je každoročně předávána příslušným stavebním úřadům.