Akční plán udržitelné energetiky

Akční plán udržitelné energetiky

V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), jehož součástí byla také emisní inventura, vztahující se k roku 2010 a navržení závazku snížení CO2. V roce 2016 byla zpracována jeho aktualizace (monitorovací zpráva z roku 2017 ke stažení ZDE) a v současnosti – vzhledem k většímu důrazu na adaptační opatření na změnu klimatu – byl v září 2017 dokončen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který je dále projednáván orgány města k jeho přijetí pro návazné období od roku 2021.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na ŽP, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu. Zpracování tohoto akčního plánu probíhá ve návaznosti na samostatnou Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostravy. Řada projektů  předchozího Akčního plánu udržitelné energetiky již byla dokončena, další projekty jsou navrženy v rámci nově schváleného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Plnění předcházejícího Akčního plánu přineslo významnou úsporu energie a tím také splnění hlavního cíle SEAP snížení produkce CO2 minimálně o 25% již v roce 2015 (návrhový horizont byl stanoven na rok 2020).

Nový závazek snížení emisí CO2

Město Ostrava, v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, schválilo zastupitelstvo města Ostravy dne 16. 2. 2022 přijetí závazku 55 % snižování emisí do roku 2030. Tímto krokem se Ostrava připojuje k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA PRO OBDOBÍ DO ROKU 2030, který zohledňuje nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA DOPADY A RIZIKA, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚNY KLIMATU.

Vývoj a monitoring emisí CO2 v Ostravě

Inventura emisí CO2 je provedena pro celé katastrální území statutárního města Ostrava. Emise CO2 se ve všech bilancích, tj. výchozí (r. 2000) i následných monitorovacích (r. 2005, 2010, 2015, 2020) vypočítávají v souladu s metodikou Paktu z konečné spotřeby paliv a energie v sektorech, které jsou dle lokální relevance zařazovány do SEAP/SECAP.

Z provedené inventury vyplývá, že konečná spotřeba paliv a energie se snížila od roku 2000 na území města ve sledovaných sektorech SEAP/SECAP o 37,9 %, zejména v sektorech obytných budov, ve veřejné dopravě, ale i v sektoru soukromé dopravy.

Vývoj v emisích CO2 v sektorech zařazených do výchozích emisní bilance (t/rok)

Sektory SEAP BEI 2000 MEI 2005 MEI 2010 MEI 2015 MEI 2020
Obecní budovy, vybavení/zařízení 110 458 94 137 89 452 81 033 86 752
Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení 349 394 293 835 324 566 280 203 312 852
Obytné budovy 979 578 888 687 738 774 586 579 506 467
Městské/obecní veřejné osvětlení 17 072 14 897 13 641 11 063 6 635
Obecní vozový park 7 757 7 853 5 691 5 640 4 142
Veřejná doprava 63 779 52 199 45 939 33 537 28 383
Soukromá a komerční doprava 62 017 70 443 67 548 45 154 42 175
Celkem 1 590 054 1 422 051 1 285 611 1 043 209 987 406

 

Sektory SEAP BEI 2000 MEI 2005 MEI 2010 MEI 2015
Obecní budovy, vybavení/zařízení 0,0% -1,03% -1,32% -1,85%
Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení 0,0% -3,49% -1,56% -4,35%
Obytné budovy 0,0% -5,72% -15,14% -24,72%
Městské/obecní veřejné osvětlení 0,0% -0,14% -0,22% -0,38%
Obecní vozový park 0,0% 0,01% -0,13% -0,13%
Veřejná doprava 0,0% -0,73% -1,12% -1,90%
Soukromá a komerční doprava 0,0% 0,53% 0,35% -1,06%
Celkem 0,0% -10,57% -19,15% -34,39%

*BEI: Baseline emission inventory = základní emisní inventura**MEI: Monitoring emission inventory = monitorovací emisní inventura