V nejnovější Zprávě o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report), kterou každoročně vydává Síť řešení pro udržitelný rozvoj (SDSN), se Česká republika umístila na 8. místě ze 166 hodnocených zemí. Od loňského roku si tak polepšila o pět pozic a mírně navýšila i své skóre v rámci tzv. ukazatele udržitelného rozvoje (SDG Indexu).

V roce 2023 Česká republika získala celkové skóre 81,9 bodu ze 100. Maximální hodnota indikuje naplnění všech 17 Globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Aktuálně Česká republika splnila nebo je na dobré cestě k naplnění 70 % podcílů udržitelného rozvoje. U zbývajících 30 % dosahuje dílčích úspěchů nebo si dokonce pohoršila. Podle Zprávy se tímto výsledkem řadíme spolu s Dánskem, Estonskem, Lotyšskem a Slovenskem mezi pět zemí světa s nejvyšším podílem již splněných nebo naplňovaných podcílů.

Nejlépe si Česká republika vede v plnění cíle Konec chudoby (SDG 1), pokroku dosáhla i v plnění úkolů, které by měly zvýšit udržitelnost měst a obcí (SDG 11) a také u cíle zaměřeného zejména na mezinárodní a rozvojovou spolupráci Partnerství pro splnění cílů (SDG 17). Naopak zaostává v plnění cíle nazvaného Konec hladu (SDG 2), zejména z důvodu nevhodných stravovacích návyků, problémů s obezitou a nepříznivé bilance dusíku v zemědělství. Výzvou zůstává také plnění SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba), SDG 13 (Klimatická opatření) a SDG 5 (Rovnost mužů a žen).

Přední místa v celosvětovém žebříčku tradičně obsazují skandinávské země. Na prvním místě se v roce 2023 umístilo Finsko, stejně jako v předchozích dvou letech. Následovalo Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Francie a Norsko, za kterým se umístila ČR.

Cíle udržitelného rozvoje přijaly členské země OSN v roce 2015. Stanovují cíle, které chce OSN splnit do roku 2030 v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. ČR absolvovala již dva dobrovolné národní přezkumy plnění SDG v letech 2017 a 2021. Dobrovolný národní přezkum vyhodnocuje plnění SDG na národní úrovni, zprávu o plnění pak prezentuje v OSN na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF).

Síť řešení pro udržitelný rozvoj (SDSN) vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN v roce 2012 a sdružuje špičková pracoviště zaměřená na udržitelný rozvoj. Zprávu o udržitelném rozvoji připravilo Transformační centrum (SDG Transformation Center). Je výsledkem činnosti skupiny autorů koordinovaných Gillaumem Lafortune ve spolupráci s profesorem Jeffrey Sachsem.

Lucie Ješátková & Tiskové odd. MŽP