Velký projekt, který zkrášlil část Bělského lesa a rozvíjí jeho rekreační a relaxační potenciál je dokončen. Záměr se objevil v roce 2018 a po přípravách byla zahájena realizace v prosinci roku 2022. Zhotovitelem byly podle návrhu Ivana Tachezyho Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Celkové náklady dosáhly 17 663 951 korun bez DPH.

Cesta vody v Bělském lese zpřístupňuje malebné údolí Výškovického potoka

Cesta vody přináší relaxaci, odpočinek i prostor k volnočasovým aktivitám. Foto: Lukáš Kaboň

Slavnostní otevření se uskutečnilo 24. října.

Cesta vody obohacuje území mezi Výškovicemi a Starou Bělou o volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Malebné údolí Výškovického potoka zpřístupňuje široké veřejnosti důmyslně navrženou sítí vyvýšených povalových a štěrkomlatových chodníků. V neposlední řadě projekt přispívá k zadržování vody v krajině a ke zpomalení odtoku povrchových vod v daném území,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč.

Cesta vody vede od vyvěrajících pramenů a obnovených studánek podél sezónně zvodněných potůčků až k hluboce zařezanému a divoce meandrujícímu potoku v údolí.

Výškovický potok se zde vine ve stínu korun letitých dubů, olší, javorů a habrů. Zakusuje se stále hlouběji do okolních břehů a proplétá se mezi odhalenými kořeny. Chvilkami se ztrácí z dohledu pod kmeny padlých stromů, aby se pak znovu objevil níže po proudu v plné síle.  Své tempo zvolní až v hlubokých, chladných tůních či v mělkých mokřadech hýřících životem,“ popisuje náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Nástupními body do řešeného území a zároveň ústředními motivy, od nichž se celá kompozice pozvolna rozvíjí do údolí Výškovického potoka, jsou jak nově zbudované Priessnitzovy lázně u obnovených pramenů pod Kolibou, tak nově pojednaný prostor a úpravy v okolí Kapličky a studánky Panny Marie Lurdské. Ať už se návštěvník vydá cestou vody z kterékoliv strany, síť nově zbudovaných dřevěných povalových chodníků a štěrkomlatových pěšin jej pohodlně a bezpečně dovede až na centrální pobytovou plochu nad mokřadem, které dominuje bytelná dřevěná socha sedícího obra, shlížející na příchozí z úctyhodné výšky sedmi metrů.

Autor návrhu projektu, architekt Ivan Tachezy záměr detailněji přiblížil: „Velkou výhodou práce na projektu bylo, že jsem prostor Bělského lesa a jeho okolí velmi dobře znal. Od počátku příprav a práce na projektu ‚Cesta vody‘ jsem měl v hlavě základní vizi – více vtáhnout lidi do prostoru lesoparku a zpřístupnit jim zajímavá, romantická zákoutí tohoto fenoménu ostravské aglomerace. Základní myšlenkou bylo propojit dva významné prameny Výškovického potoka povalovým chodníkem a stezkou, která bude zajímavá, poučná, inspirativní a bude přístupná pro všechny věkové kategorie obyvatel. Po trase naučné stezky si přijdou na své rodiče s dětmi, sportovci, ale i romantické duše. Je tu připraven obr jako strážce mokřadů, veselé žížaly, hadí chodník i hrací prvky – ptačí hnízda. Odpočinkovou zónu na severní straně území zastupují nově vytvořené Priessnitzovy lázně s dvěma bazény, které se nachází u pramene pod Kolibou. Druhým větším relaxačním místem na jižní straně území stezky je nově rekonstruovaný otevřený pietní prostor u Kapličky Panny Marie Lurdské. Zde se nachází altán s posezením a novou úpravou prostoru pramene.“

Náměstek primátora Břetislav Riger dodává: „Velmi mě těší, že se další část oblíbené relaxační zóny obyvatel i návštěvníků Ostravy, Bělského lesa, takto proměnila. Chtěl bych připomenout, že dokončenou Cestu vody prostorově i funkčně navazuje připravovaný projekt Park nad rybníkem. Napojení je navrženo v místě dřevěného pochozího plata u mokřadu se sedícím obrem.“   

Předpoklad dokončení dokumentace k provedení stavby u projektu „Park nad rybníkem“ je listopad 2023 a realizace je plánována na rok 2024, bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí přilehlého skateparku, který připravuje Městský obvod Ostrava-Jih rovněž na příští rok. Park nad rybníkem bude pomyslnou vstupní bránou do údolí Výškovického potoka z přilehlého sídliště.  Dále probíhají intenzivní jednání se soukromými vlastníky o případném odkupu částí lesních pozemků podél Výškovického potoku za účelem zbudování dalších povalových chodníků a rozšíření úprav ve směru ke Kapličce a studánce Panny Marie Lurdské.

V rámci navržených vegetačních úprav bylo vysazeno celkem 19 vzrostlých alejových listnatých stromů a 16 jehličnatých stromů. Z toho 14 habrů bylo vysazeno do svahů nad Priessnitzovými lázněmi, jedna vrba a olše u mokřadu poblíž obra, 3 duby a 16 borovic nad fit schodištěm,“ dodal k technickému provedení projektu Martin Mati ze společnosti Ostravské městské lesy a zeleň.

Byly založeny mokřadní společenstva na ploše 265 m2 a vysazeno 1590 ks vodních a bahenních rostlin, založeny podrostní pokryvné společenstva na ploše 660 m2 a vysázeno celkem 1046 ks trvalek a kapradin a nově založen trávník z výsevu luční směsi kolem stavebních objektů na ploše 400 m2.  Na základě dendrologického hodnocení byly během realizace projektu odstraněny vybrané zdravotně nevyhovující a provozně nebezpečné stromy z dotčených lesních porostů. Některé neohrožující a zajištěné vývraty a zlomy však byly cíleně ponechány z ekologických důvodů přirozenému rozkladu.

Na přilehlých zemědělských pozemcích byl založen luční travní porost s průlehy, jehož cílem je zachytit povrchový výron vody a snížit erozní zatížení pozemků Cesty vody. Byly zde vytvořeny 4 průlehy o celkové ploše 1554 m2.

Jednotlivé části Cesty vody:

PRIESSNITZOVY LÁZNĚ A PRAMENY POD KOLIBOU

Upravený prostor Priessnitzových lázní je pohodlně dostupný od restaurace Koliba štěrkomlatovou lesní cestou a po novém dubovém lesním schodišti osazeném bytelným zábradlím s madlem. Původní zchátralá opěrná zídka byla nahrazena dvěma novými kamennými zídkami, které se rytmicky vlní v horizontálním i vertikálním směru a zařezávají se do protilehlých svahů. Prostranství obou pramenů je zvýrazněno nepravidelnou kamennou dlažbou. Zpevnění koryta je navrženo v celé délce upravovaného prostranství a ve dvou místech určených k masáži jsou pak místo nepravidelných kamenů navrženy oblázky vsazené do betonového dna nádrží.

Zcela nově navrženou aktivitou je zde Priessnitzova koupel nohou s masáží navržená na dvou místech, mezi prameny a pod níže položeným pramenem. Uživatel se může bosky procházet studeným vodním tokem po dně dlážděném oblázky rozmanité frakce, čímž dochází k intenzivní masáži plosek nohou. Ve výše položené části se lze procházet ve výšce vodního sloupce 15-30 centimetrů podél zídky a přidržovat se nově navrženého nerezového zábradlí, v níže položené části lze pak obcházet zábradlí situované ve středu toku ve výšce vodního sloupce 35-45 centimetrů. K oběma masážním částem přiléhá dřevěné dubové plato, které pokračuje dále podél toku naučnou stezkou po povalovém chodníku z modřínových desek. Ve spodní části většího Priessnitzového bazénu je vsazeno výpustné stavidélko (dubová zarážka) pro regulaci výšky hladiny. Prostor je doplněn lavičkami z masivních dubových hranolů.

Vyvýšené dřevěné povalové chodníky, štěrkomlatové pěšiny a dřevěné mostky

Celé území v úseku od Priessnitzových lázní po Kapličku a studánku Panny Marie Lurdské je zpřístupněno buď vyvýšenými povalovými chodníky s průchozí šířkou 1,5 metru v celkové délce 502 metrů, nebo navazujícími štěrkomlatovými pěšinami. Pochozí plocha povalových chodníků je tvořena z impregnovaných modřínových fošen, dubové nosné konstrukce a ve vybraných úsecích jsou doplněny o lehké bezpečnostní zábrany v podobě sloupků protažených konopným provazem v celkové délce 96 metrů. Byly zbudovány rovněž 4 nové dřevěné mostky se zábradlím a s průchozí šířkou 2 metry, které nahradily provizorní konstrukce v místech po zbořených hrázkách.

Naučná stezka a interaktivní edukační tabule

Naučná stezku je doplněna o 12 interaktivních edukačních tabulí umístěných formou tematických zastavení podél povalových chodníků a pochozích plat, přičemž se věnují problematice vody, flóry, fauny, případně pojednávají o Priessnitzových lázních. Doplněny byly rovněž 4 informační tabule s provozním řádem.

Centrální pobytová plocha – dřevěné pochozí plato u mokřadu se sedícím obrem

Centrální pobytovou plochu tvoří dřevěné pochozí plato nad mokřadem, přičemž celému prostoru dominuje mohutná artová instalace sedmimetrového dřevěného sedícího obra. Poblíž lze nalézt také dvě pestrobarevné artové instalace stylizovaných obřích žížal vytvořených z akátových kmenů. Jedná se o místo, kde dojde prostřednictvím povalového chodníku k budoucímu propojení projektu „Cesta vody“ s připravovaným projektem „Park nad rybníkem“. Tyto dvě stavby na sebe prostorově i funkčně navazují.

Herní prvky a mobiliář

Přímo na dřevěné pochozí plato navazuje nový herní prvek „hadí chodník“. Do korun dvou stávajících vzrostlých stromů byly ve výšce 2,5 m instalovány herní prvky „hnízda“ se sítěmi a byly doplněny o dopadové plochy z kůrového mulče nebo gumového recyklátu. Do okolních lesních porostů v dosahu povalových chodníků bylo rozmístěno pět dřevěných oválných odpočinkových plat. Nový mobiliář zahrnuje také 15 ks masivních laviček z dubových hranolů rozmístěných podél povalového chodníku, volně v lese či u Priessnitzových lázní, 20 ks stylizovaných sedacích hříbků, 20 ks dřevěných směrových tabulek na stromy nebo 10 ks odpadkových košů opláštěných dubovými laťkami.

Kaplička a studánka Panny Marie Lurdské          

Prostranství před kapličkou a studánkou Panny Marie Lurdské je nově řešeno ve dvou výškových úrovních dlážděním nepravidelnou kamennou dlažbou. V trasách hlavních vstupů je doplněna o dubové stupně. Vodní tok kolem kapličky má nově zpevněné koryto lichoběžníkového profilu z nepravidelné kamenné dlažby a na dvou místech je přemostěn masivní dubovou fošnou. Voda z pramene je vyvedena do kamenné niky ve spodní dlážděné úrovni.

Naproti kapličce je vystavěna nová kamenná zídka, které se rytmicky vlní v horizontálním i vertikálním směru a zpevňuje protilehlý svah. Na zídku bude uchycena masivní dubová lavice. Vznikl zde rovněž nový zastřešený altán na třech nosných kovových sloupech s dřevěným dubovým obalem, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. Střecha altánu byla pojednaná jako extenzivně vegetační tak, aby dokonale souzněla s přírodním charakterem lokality. Nad zídkami je navržena výsadba stínomilných lesních trvalek, půdopokryvných bylin a vyšších kapradin. Přístupová trasa ke kapličce ze směru od Staré Bělé má charakter štěrkomlatové cesty a na jejím počátku jsou nově instalovány lesní dubové schody.