Projevy klimatické změny

Projevy klimatické změny ve městech budou souviset především s rostoucími teplotami a obdobími s dlouhodobým suchem, které budou doprovázeny extrémními meteorologickými jevy, které ovlivní kvalitu veřejné zeleně a celkové prostředí města. Dle zpracované Adaptační strategie statutárního města Ostravy na rizika a dopady vyplývající ze změny klimatu přispívá vliv klimatické změny také k prohlubování socioekonomických problémů. Jedním z uváděných rizik je prohlubování rozdílů mezi jednotlivými částmi města a vyvoláním migračních pohybů uvnitř něho.

Vodní prvky (tzv. „modrá“ infrastruktura), v kombinaci s městskou zelení (tzv. „zelená“ infrastruktura) poskytují řadu služeb. Jejich vhodným propojením dojde ke zvýšení retence vody, snížení účinků tepelného ostrova a zejména ke zpříjemnění prostředí pro obyvatele města.

Jednou z mnoha funkcí městské zeleně je ohromná klimatizační schopnost, která je až 3,5 krát výkonnější, než technické klimatizační zařízení domácností. Stromy zajišťují stín a odrážejí sluneční záření. Zeleň se podílí na předčišťování vody, vyrovnává hydrologický režim a zpomaluje povrchový odtok. Napomáhá k zachytávání prachu a tlumení hluku a je stanovištěm pro celou řadu živočichů. Městská zeleň je proto velmi důležitou součástí adaptačních opatření.

Co chceme podporovat:

 • Koncepční zkvalitňování, rozšiřování a obnova veřejné zeleně.
 • Komplexní revitalizace vnitrobloků.
 • Rozvoj a rekonstrukce technické infrastruktury, při současném zachování prostoru pro veřejnou zeleň.
 • Výkupy klíčových pozemků do vlastnictví města.
 • Revitalizace drobných vodotečí a vodních ploch, zlepšení jejich stavu a jejich zpřístupnění obyvatelům města.
 • Instalace drobných vodních prvků ve veřejném prostoru.

Příklady projektů:

 • Studie sídlení zeleně.
 • Rekonstrukce a humanizace hlavního nádraží a jeho okolí, včetně doplnění prvků zeleně.
 • Zatravnění tramvajových tratí.
 • Revitalizace nábřeží Ostravice.
 • Instalace pítek na veřejných plochách.

Informace o strategických projektech statutárního města Ostravy jsou k dispozici na webu Fajnova.