Projevy klimatické změny

Ve druhé polovině 18. století nastal pokles průměrných teplot, který se začal obracet k postupnému nárůstu od konce 19. století. Ten probíhá doposud a od osmdesátých let do současnosti se významně zrychlil. Z dat z měřících stanic za období 1961 – 2010 vyplývá, že v posledních dvou desetiletích došlo na území ČR ke zvýšení průměrných počtů dní s vysokými teplotami (letní a tropické dny, tropické noci), a logicky ke snížení průměrných počtů dní s teplotami nízkými (mrazové, ledové a arktické dny). Tento trend bude pokračovat – do konce století se bude navyšovat počet letních a tropických dní, objeví se dnes velmi výjimečné tropické noci, významně poklesne počet mrazových a ledových dní a prakticky se přestanou vyskytovat arktické dny. Výskyt těchto dní s mezními hodnotami se bude pochopitelně v rámci ČR vyskytovat rozdílně v závislosti na lokalitě.

Podíl emisí skleníkových plynů pocházejících z vytápění budov patří mezi významné zdroje, které přispívají ke změně klimatu. Vzhledem k tomu, že město Ostrava je vlastníkem řady budov (bytové domy, nemocnice, školy, budovy úřadů, aj.), má možnost přímo ovlivňovat opatření ke snižování produkce skleníkových plynů v rámci jejich rekonstrukcí. Opatření přijímaná v rámci rekonstrukcí budov ve vlastnictví města budou proto zaměřena především na snížení energetické náročnosti budov a modernizaci zdrojů vytápění tam, kde budovy nejsou napojeny na centrální vytápění. V souvislosti s řízením provozu budov bude rozvíjen komplexní energetický management města a vhodně využíván koncept Smart City s použitím moderních digitálních a telekomunikačních technologií. Dalšími opatřeními, která nelze opomíjet, jsou také zastiňování budov a oken za účelem omezování přehřívání interiéru, vhodná barevnost fasád odrážejících sluneční záření nebo využívání materiálů snižujících pohlcování tepla.

Další oblastí významnou z hlediska produkce emisí skleníkových plynů je doprava. Za účelem snížení negativních dopadů dopravy na klima Země budou opatření směřována k podpoře ekologicky šetrných forem dopravy (bezemisní a nízkoemisní). V rámci opatření se podpora města zaměří na rozvoj veřejné hromadné dopravy, cyklistiky a chůze, které jsou z hlediska produkce skleníkových plynů šetrnější než individuální automobilová doprava. Součástí dopravních opatření budou také systémy inteligentního řízení dopravy, budování parkovišť systému P+R, provozování bikesharingu a případné zavedení carsharingu.

Co chceme podporovat:

  • Snižování spotřeby energie a vhodné využívání obnovitelných zdrojů energie.
  • Rozvoj energetického managementu města.
  • Podpora realizace adaptačních opatření na budovách.
  • Podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy a zavádění klimatizace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Příklady možných projektů:

  • Zavedení energetického a environmentálního managementu.
  • Domov pro seniory Hulváky.
  • Zavedení systému sdílených kol v roce 2018.
  • Rozšiřování sítě cyklotras.
  • Budování záchytných parkovišť P+R.
  • Ekologizace a modernizace vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s.

Další informace k tématu najedete v sekci Příroda a krajina.

Informace o strategických projektech statutárního města Ostravy jsou k dispozici na webu Fajnova.