Projevy klimatické změny

Nejvýraznějším projevem klimatických změn, který v prostředí Ostravy zasáhne největší podíl obyvatel, jsou prodlužující se období s vysokými teplotami. Extrémní teploty ovlivňují celkovou kvalitu života ve městě a obzvláště ohrožují citlivější skupiny obyvatel (seniory, děti, nemocné). Pozornost je třeba věnovat zejména přechodné a prostorově vysoce koncentrované lokalizaci citlivých skupin obyvatel v souvislosti s umístěním sociálních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Vysoký počet obyvatel ohrožených skupin na jednom místě představuje specifický problém, obzvláště pokud se toto zařízení (nemocnice, domov důchodců, škola, jesle apod.) nachází v oblasti, která je problematická obecně (vysoká míra zastavěných ploch). 

Tento cíl je zaměřen na ochranu zdraví, vzdělávání, prevenci a péči o citlivé skupiny obyvatel. V souvislosti s předpovídanými projevy a dopady klimatických změn by měla být věnována  větší pozornost právě citlivým skupinám obyvatelstva, mezi které jsou zařazeny osoby s omezenou termoregulační schopností a chronicky nemocní. Možnými adaptačními opatřeními k dosažení tohoto cíle je zajišťování přijatelných podmínek v zařízeních poskytujících lůžkovou péči a v pobytových zařízeních v období veder a v režimových opatřeních ve zdravotnických a školských zařízeních.

Podle jednotlivých scénářů bude v budoucnu docházet k větší frekvenci extrémních jevů vyvolaných změnou klimatu, což bude představovat zvýšené nároky na ochranu obyvatel, zejména na zdroje, krizový a záchranný management. V rámci ochrany obyvatel je proto potřebné zaměřit se na přijímání základních organizačních a technických opatření, mezi která patří zabezpečení včasného předpovídání, následného varování, případně evakuace a provádění záchranných prací. Důležitá je také podpora rozvoje integrovaného záchranného systému.

Osvěta a vzdělávání je klíčovým nástrojem pro správné pochopení, přijetí a realizaci navržených opatření. V České republice je schválen Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025, který vymezuje také cíl 5.5. – Klima v souvislostech. Ten obsahuje taková opatření, která mají umožnit, aby všechny významné cílové skupiny porozuměly příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům, měly povědomí a znalosti o mezinárodních jednáních o ochraně klimatu a kompetence pro osvojení a uskutečňování mitigačních a adaptačních opatření. Dále je důležité věnovat se konkrétním dopadům změny klimatu (např. zdravotní rizika), vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví, pořádání tematických osvětových kampaní a prevenci.

Co chceme podporovat:

 • Zlepšování komfortu v budovách v době veder.
 • Vhodné řešení okolí zařízení pro citlivé skupiny obyvatel.
 • Režimová opatření v době horka.
 • Kvalitní klimatizace a vzduchotechnika.
 • Zajištění dostatečného pitného režimu v pobytových a lůžkových zařízeních.
 • Rozvoj varovných a informačních systémů.
 • Rozvoj integrovaného záchranného systému.
 • Činnost jednotek dobrovolných hasičů.
 • Vzdělávání ve školách – zdůraznění tématu „klimatická změna“.
 • Informovanost obyvatel (letáky, semináře, přednášky, web, sociální sítě).
 • Vzdělávání odpovědných pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

Příklady možných projektů:

 • Pítka na veřejných prostranstvích.
 • Úpravy okolí objektů.
 • Rozvoj varovných a informačních systémů.
 • Environmentální výchova a osvěta ve školách.
 • Informační materiály pro chování v horkém letním počasí a pro dodržení pitného režimu.

Informace o strategických projektech statutárního města Ostravy jsou k dispozici na webu Fajnova.