Zastupitelé Ostravy schválili program podpory výstavby kanalizačních přípojek k rodinným domům v Petřkovicích, Bartovicích, Michálkovicích a Slezské Ostravě.

Řádné čistění veškerých splaškových vod v čistírnách a zrušení dalších 11 volných výustí do vodních toků. To je cíl dotačního programu, kterým město Ostrava podpoří fyzické osoby při výstavbě splaškových kanalizačních přípojek a jejich napojení na novou kanalizaci. Program schválili ostravští zastupitelé na svém jednání ve středu 19. května. Týká se soukromých vlastníků nemovitostí v Petřkovicích, Bartovicích, Michálkovicích, Hrušově a v Koblově.

Program podpory je vyhlášen na období od 19. května do konce roku 2025. Město bude oznamovat jednotlivé výzvy vždy v návaznosti na dokončení konkrétních staveb kanalizace. První z nich se týká kanalizace v Jahodové ulici v Petřkovicích. Přípojky s finanční podporou města budou moci již letos budovat majitelé, kteří budou svou nemovitost napojovat na již zhotovenou splaškovou kanalizaci v této ulici. Žádosti o dotace bude možné podávat v termínu od začátku července do konce září letošního roku, kanalizační přípojky budou muset být hotové nejpozději do konce roku 2022. V lokalitě se výzva týká 26 majitelů rodinných domů, celkem jsou pro ně připraveny dva miliony korun.

 „Program jako celek by se měl týkat bezmála pětistovky vlastníků rodinných domů v dotčených obvodech, jejichž nemovitosti jsou v současné době napojeny na jednotnou kanalizaci. Tu nelze pro velký obsah dešťových vod přepojit na čistírny odpadních vod, proto ústí do vodních toků. Aby bylo možné tyto volné výustě zrušit, město postupně buduje, případně rekonstruuje nebo rozšiřuje kanalizaci v ulici Jahodové v Petřkovicích, ve dvou etapách v Bartovicích, v Koblově a v Hrušově a připravuje řešení kanalizace v Michálkovicích. Cílem je zajistit odkanalizování takzvanou oddílnou kanalizací se souběhem splaškové a dešťové kanalizace. To umožní zrušit všechny volné výustě nejpozději do roku 2025, jak nám ukládá legislativa. Kýženým efektem bude také podstatné vyčištění řek Ostravice a Lučiny, do nichž už se nedostanou žádné splaškové vody,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Cílem dotačního programu je v návaznosti na postup města, jako vlastníka kanalizační sítě, pomoci soukromým majitelům nemovitostí v dané lokalitě s výstavbou splaškových kanalizačních přípojek a jejich napojením na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci. V původní, jednotné kanalizaci tak zůstanou pouze dešťové vody – stane se z ní kanalizace dešťová.

Žádosti budou moci podávat výhradně fyzické osoby, které vlastní nemovitost v dotčené lokalitě a mají uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod do stávající jednotné kanalizace ukončené volnou výustí a jsou na ni fyzicky napojeny. Celková částka podpory pro jednoho žadatele bude závislá na délce přípojky, na každý metr přípojky to bude 3 000 korun. Pokud bude muset příjemce budovat tlakovou kanalizační přípojku, obdrží navíc dalších 25 000 korun.

Další výzvy bude město vyhlašovat vždy v době dokončení výstavby nejprve druhé a poté třetí části kanalizace v Bartovicích, dostavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Koblově, která se bude dělat ve dvou etapách, dohotovení kanalizace v Hrušově a ukončení rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Koblově.

Informace o vyhlášení jednotlivých výzev budou pokaždé vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Ostravy a na internetových stránkách na www.ostrava.cz, sekce dotace, kde budou k dispozici také formulář žádosti o dotaci či vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města.

Stavby, rekonstrukce a rozšíření kanalizací v Koblově, Hrušově a Bartovicích umožní zrušit dalších jedenáct výustí. První etapa v Koblově uzavře výusť do Antošovického potoka, druhá do Koblovského potoka, plošná kanalizace v Koblově ruší čtyři výustě do Odry, nová kanalizace v Hrušově dvě výustě do Ostravice, dvě části bartovické kanalizace umožní uzavřít výustě do Podleského potoka a do toku Ráček.  Ze 46 volných výustí na katastru Ostravy už je jich sedm čerstvě zrušeno. Vše je připraveno tak, aby se další postupně uzavřely v návaznosti na stavby, případně rekonstrukce kanalizačních sítí, všechny pak budou odstraněny do konce roku 2025.