Na území města jsou nebo do něho zasahují tři evropsky významné lokality.

Heřmanický rybník

Na severovýchodě do území města zasahuje evropsky významná lokalita Heřmanický rybník, soustava vodních nádrží s rozsáhlými porosty rákosin. Tůně a bažiny na okraji rybníka jsou biotopem čolka velkého.

Děhylovský potok – Štěpán

Na rozhraní města a obce Děhylov leží evropsky významná lokalita Děhylovský potok – Štěpán. Tvoří ji vodní a mokřadní biotopy mělkého rybníka Štěpán a Děhylovský potok s výskytem celé řady chráněných druhů rostlin a živočichů.

Poodří

Největší rozlohu ze všech chráněných území soustavy Natura 2000 na území Ostravy má evropsky významná lokalita Poodří. Tvoří ji pestrá mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků a trvalých i periodických tůní a močálů, které vytvářejí velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.