Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců. Jedná se o dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jedním z příkladů, kdy propojením investic s vysoce kvalifikovanou prací při provozu došlo k významnému zlepšení kvality služeb je dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti.  Za rok 2022 činily 1,341 milionu m3, což činí 8,13 procenta z vody realizované. Tato hodnota je výrazně pod průměrem v ČR a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je Dánsko. Průměrná hodnota ztrát vody v ČR činila za rok 2020 15,1 %.

„Město Ostrava, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, každoročně vynakládá vysoké finanční prostředky do její obnovy a rozvoje. Nejinak tomu bude i v roce 2023, kdy byla schválena celková investice téměř 800 mil. Kč, z čehož až 100 mil. Kč očekáváme z externích zdrojů prostřednictvím různých dotačních programů,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro investice Zuzana Bajgarová.

Finanční prostředky vynaložené společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na zkvalitnění a udržení stavu vodohospodářské infrastruktury jsou pro rok 2023 očekávány ve výši více než 480 mil. Kč. Tyto prostředky putují na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury a do investic a oprav provozního majetku. Kromě toho OVAK platí městu Ostrava nájem ve výši 285 mil. Kč.

Investice se netýkají jen obnovy majetku, OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Mnohé ojedinělé systémy a zařízení aplikoval v České republice jako první vůbec. Výsledkem je větší efektivita, kvalita a komfortnější služby pro zákazníky.

OVAK mezi prvními v ČR zavedl ve spolupráci s francouzskou firmou Suez dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat i odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto minimálně 70 % vodoměrů, přes které protéká více než 84 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu.

Ostrava má české prvenství také v použití unikátní metody čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli tzv. „Ice Pigging.“ Vysoce inovativní technologie vznikala 10 let ve Velké Británii za účasti Univerzity v Bristolu a princip spočívá v tom, že se do vodovodního potrubí natlačí směs složená z 95ti % ledové tříště a z 5ti % kuchyňské soli, průchod této směsi potrubím je více než 1000x účinnější než běžný proplach. V ČR byla poprvé testována v roce 2016.

I přes investice do uvedených a dalších moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava stejně jako dosud jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR.