V areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je rozmístěno celkem 300 budek nejrůznějších typů. Každý rok je zhruba 250 z nich obsazeno. A kdo v budkách přebývá? Možná to někoho překvapí, ale nejsou to jen ptáci.

Budky nahrazují ptákům i dalším živočichům stromové dutiny, v nichž nalézají tito tvorové úkryt, někteří zde i přezimují a řada druhů ptáků v nich hnízdí. Ale pouze malá část z nich si umí dutinu sama vytesat. To zvládnou pouze datlovití. „Většina ptáků je odkázána na dutiny již existující – buďto vyhnilé, nebo vytesané jejich původními obyvateli. Bohužel ale staré stromy, v nichž se nacházejí přirozené hnízdní dutiny, z krajiny mizí, a tak ubývá i možností hnízdění pro dutinové ptáky. Nedostatek doupných stromů může být částečně kompenzován vyvěšováním umělých hnízdních dutin – budek,“ vysvětluje Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření.

Typy budek instalovaných v Zoo Ostrava

  • Sovník – budky velkých rozměrů pro sovy, které umísťujeme ve větší výšce v lese. Rádi je obsazují puštíci obecní. V zoo hnízdí každoročně dva páry.
  • Poštolník – jedná se o větší budky s velkým vletovým otvorem v přední stěně. Tyto budky sice mohou obsadit jak poštolky, tak i kalousi ušatí, ale většinou se v nich usadí, až když jsou v okolí dostatečně rozmnožení hraboši polní. V zoo se zatím v těchto budkách pravidelně usazují veverky a po vyvedení mláďat i sršni.

 

  • Sýkorník – nejčastější typ budky používaný u nás. Je dobré vždycky zajistit ochranu jejich obyvatel před predátory ať už přehrazením před vletovým otvorem, anebo alespoň přidanými špalíky z tvrdšího materiálu. V zoo v těchto budkách hnízdí nejčastěji sýkory koňadry, pak následují sýkory modřinky a v posledních letech stále častěji lejsci bělokrcí. Dále v nich hnízdí brhlíci lesní a vrabci polní. Pro přespání je občas využijí i netopýři.

 

  • Vrabčí panelák– jak už napovídá název, tento typ budek slouží ubývajícím vrabcům domácím. Bohužel, tento druh ze zoo zcela vymizel, takže budky rádi obsadili příbuzní vrabci polní.

 

  • Rehkovník bezpečný – jedná se o typ budky s otevřenou polovinou přední stěny. U nás jsme od takto doporučovaného vzoru zcela ustoupili a vyvěšujeme jej pouze s ochranou před predátory znemožňující jejich přístup k mláďatům a vajíčkům. Tento typ budky v zoo s oblibou obsazují lejsci šedí, konipasi bílí, červenky obecné a rehci domácí.

 

  • Šoupálkovník – jedná se o speciální budku bez zadní stěny, která vlastně napodobuje škvíry v kůře a v kmenech typické pro hnízdění šoupálků. V zoo hnízdí oba druhy, šoupálci krátkoprstí i dlouhoprstí.
  • Rorýsovník – budka s rozměry vyhovující rorýsům, kterým vždycky trvá několik let, než tyto budky obsadí už jenom proto, že dospívají až ve třech letech věku. Tento typ budek v zoo zatím obsadili rehci domácí a vrabci polní.

 

  • Sýčkovník – sýčci jsou u nás v současné době zcela na vymření. Přesto jsme pro všechny případy rozmístili několik budek vhodných rozměrů. Zatím tyto budky obsadili rehci zahradní a konipasi bílí.

 

Některé ptačí obyvatele budek v Zoo Ostrava zachycuje video.

Po vyhnízdění ptáků se budky stávají domovem pro nesčetné druhy bezobratlých živočichů, ať už se jedná o pavouky, vosy, noční motýly, škvory, ploštice, střevlíky, čmeláky, stínky a mnoho dalších. I těmto druhům popřejeme, aby v budkách vychovali následné generace. Případné a nutné podzimní čištění už na ně nemá žádný negativní vliv.

„Existuje samozřejmě daleko více typů budek, které jsou v naší přírodě s úspěchem používané, a u některých druhů se jedná o naprosto zásadní opatření k jejich přetrvání u nás (např. raroh velký, sova pálená, hohol severní). I v zoo Ostrava se snažíme nabízet stále nové typy budek pro nejrůznější druhy,“ dodává Otakar Závalský.