Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II pro odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a C III z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy-Jihu, Hrabové a Vratimova a sběrač D situovaný podél řeky Odry odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L pro odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic. Sběrač D VI pro Svinov, jižní část Poruby a Lázně Klimkovice je prodloužen přes Vřesinu do Krásného Pole. Sběrač D IX odvádí odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI z nového Zábřehu a sběrač D XII z Výškovic.

Sběrač D byl prodloužen do Staré Bělé, sběrač D VIII do Proskovic a Staré Vsi nad Ondřejnicí a byl napojen i sběrač Z z Polanky a Klimkovic. (1)

Přehled provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
Vybraný ukazatel hodnota jednotka
Délka stávající funkční stokové sítě ve správě OVAK, a. s. 854

km

Celková délka stávající funkční stokové sítě 1286 km
Počet odlehčovacích komor 77 ks
Počet havarijních přepadů (HP) 11 ks
Retenční nádrže 2 ks
Počet kanalizačních revizních šachet ve správě OVAK, a. s. 27 096 ks
Počet kanalizačních přípojek ve správě OVAK, a. s. 17 493 ks
Délka kanalizačních přípojek 178 km
Počet provozovaných ČOV na stokové síti 5 ks
Počet přečerpávacích stanic odpadních vod (OVAK, a. s.) 32 ks
Drobné vodní toky ve správě OVAK, a. s. 1 ks
Počet jednotkových výústí stokové sítě ve správě OVAK, a. s. 53 ks
Celkový počet ekvivalentních obyvatel* napojených na stokovou síť 290 310
Počet ekvivalentních obyvatel* napojených na kanalizaci s vyústěním v ČOV 268 362

* ekvivalentní obyvatel (EO) – standardní jednotka, která vyjadřuje průměrného člověka denně produkujícího 150 litrů odpadních vod a organické znečištění odpovídající 60 g BSK5. Měrné číslo pro stupeň znečištění odpadních vod ze zemědělství, případně z průmyslu s převážně organickými látkami.

Při vypouštění vyčištěných odpadních vod jsou sledovány znečišťující látky (zákon 77 ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Informace o jejich množství za rok od jednotlivých ohlašovatelů jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.irz.cz.