Kotlíková dotace 3. výzva aneb poslední možnost výměny s dotacemi!!!

Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který je napojen na otopnou soustavu a komínové těleso a nesplňuje požadavky minimálně 3. třídy dle EN 303-5, pak je kotlíková dotace určena právě vám. S příspěvkem statutárního města Ostravy můžete získat dotaci až do výše 145.000 Kč. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Moravskoslezského kraje, který je příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Co je předmětem podpory

V České republice a zvláště v Ostravě je ovzduší dlouhodobě velmi znečištěné, na tomto se ve velké míře podílejí také neekologické kotle na spalování pevných paliv. Předmětem dotace je tedy výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, a to

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický),
 • plynový kondenzační kotel.

Výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií, který bude k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na adrese https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW)

Na co lze kotlíkovou dotaci využít?

 • na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
 • úprava spalinové cesty a s tím spojené stavební práce,
 • úpravu či pořízení nové otopné soustavy vč. stavebních prací,
 • pořízení akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru (voda je ohřívána i nově pořízeným zdrojem tepla), pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vč. stavebních prací,
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (revize plynové přípojky, elektrozařízení, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu (rozhodující je datum uvedené na protokolu o spuštění zdroje tepla),
 • projektovou dokumentaci (pořízení není podmínkou, ale u komplexnějších rekonstrukcí otopné soustavy doporučujeme její zpracování),
 • zhotovení plynové přípojky z paty pozemku (HUP) do kotelny, včetně úprav kotelny, jakožto přípravy na instalaci kotle na zemní plyn.

Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Kolik peněz můžete získat?

 • na plynový kondenzační kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
 • na kotel na biomasu (s ručním plněním) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
 • na kotel na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
 • na tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč

Všem žadatelům, kteří realizují výměnu kotle na území města Ostravy (prioritní obec) bude podpora navýšena o 7.500 Kč. Každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500 Kč.

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města dále ještě přispěje jednotnou částkou 10.000 Kč.

S příspěvkem statutárního města Ostravy můžete získat dotaci až do výše 145.000 Kč.

Kde získáte informace?

Stejně jako při první a druhé výzvě kotlíkových dotací se budou pro zájemce výměny kotlů pořádat v Ostravě dva semináře. V rámci seminářů budou zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Ostravy podávat informace o podmínkách poskytování kotlíkových dotací, jak vyplnit elektronickou žádost a také odpovídat na případné dotazy. Zváni jsou všichni zájemci z širokého okolí.

Termín semináře

 • 8. dubna v 15:30 hod. – Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí  8, 729 30 Ostrava
 • 15. dubna v 15:30 hod. – Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí  8, 729 30 Ostrava

Žadatelé budou mít také možnost informovat se v kontaktním informačním místě. Bližší informace (umístění, otevírací doba atd.) budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek http://www.ostrava.cz nebo https://zdravaova.cz/.

Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Eventuálně využít „kotlíkovou linku“: 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“: kotliky@msk.cz

Důležité informace

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa).

Na dotaci máte nárok pouze, pokud nahrazujete kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Nelze provést výměnu starého plynového kotle, kamen, kotle s automatickým přikládáním paliva, či zdroje vytápění, který byl v minulosti (nejdříve od 1.1.2009) podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.

Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory od 15. července 2015.

Žádosti budou podávány elektronickou formou, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádost bude možné si připravit již od data vyhlášení. Po podání elektronické žádosti bude nutné žádost z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.

Kdy to vše vypukne?

Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 10 dubna 2019, s příjmem žádostí se počítá od 13. května 2019 v 10:00 h. Příjem žádostí bude ukončen 30.10.2019 nebo po obdržení 10 000 žádostí. Moravskoslezskému kraji byly přiděleny finanční prostředky (alokace) ve výši 500 mil. Kč, z čehož by mohlo být podpořeno z otevřené výzvy cca 3.500 výměn kotlů. Zároveň je však umožněno všem krajům alokaci navýšit, pokud budou schopny vyčerpat celou již přidělenou alokaci a vytvořit dostatečně velký zásobník projektů. Tato podmínka je daná Ministerstvem životního prostředí ve 3. výzvě pro kraje.

Potřebné doklady pro podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu,
 • fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty,
 • kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele,
 • písemný souhlas spoluvlastníka,
 • plná moc.

Potřebné doklady pro vyúčtování

 • fotodokumentace odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti),
 • kopie dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz),
 • finanční vyúčtování dílčího projektu – seznam účetních dokladů (vzor na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz),
 • kopie účetních dokladů, Všechny doklady musí být označeny názvem projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a jeho číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
 • kopie dokladů o provedených platbách,
 • kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu,
 • kopii protokolu o revizi spalinové cesty,
 • fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).

V rámci 1. a 2. výzvy kotlíkových dotací byla prozatím statutárním městem Ostravou podpořena výměna 783 nevyhovujících kotlů v celkové výši 9 425 799 Kč a bylo poskytnuto 35 bezúročných zápůjček v hodnotě 4 083 750 Kč.