Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. V roce 2017 nebyly zaznamenány žádné mimořádné události v kvalitě vody.

Obsah železa mimořádně překročil limit 0,20 mg.l-3 stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb., bez zhoršení senzorických vlastností vody, a to celkem 24 x v 11 lokalitách za rok (0 – 5 lokality odběru vzorků měsíčně).

Souhrn naměřených hodnot ukazatelů kvality vody v Ostravě 2017

jednotka maximum průměr minimum překročení limitu
rok měsíc
Teplota st. C 26,3 12,0 3,40
pH 1 8,80 7,91 6,93
Acidita mmol/l 0,40 0,05 0,00
Alkalita mmol/l 3,21 1,50 0,45
Tvrdost celková mmol/l 3,74 1,46 0,69
Železo mg/l 0,33 0,09 0,00 24 x (11 lokalit) 0-5 x
Mangan mg/l 0,044 0,010 0,000
Dusičnany mg/l 31,93 8,06 4,41
Chlór volný mg/l 0,24 0,02 0,001
Barva mg Pt/l 12,5 4,49 0,00
Zákal jZF 3,39 0,33 0,00
Vápník mg/l 118,0 46,5 19,4
Hořčík mg/l 21,2 7,9 3,4