Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).

Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. V roce 2020 nebyly zaznamenány žádné mimořádné události v kvalitě vody. Mimořádně však byl mírně překročen obsah železa bez zhoršení senzorických parametrů vody.

Souhrn naměřených hodnot ukazatelů kvality pitné vody v roce 2020 v Ostravě

jednotka maximum minimum průměr limit
Teplota °C 24,0 5,2 12,9 8,0-12,0
pH 8,2 7,2 7,8 6,5-9,5
Acidita mmol/l 0,14 0,0 0,1
Alkalita mmol/l 3,2 0,8 1,5
Tvrdost celková mmol/l 3,2 0,7 1,3 2,0-3,5 **)
Železo mg/l 0,3 0,0 0,1 0,20
Mangan mg/l 0,0 0,0 0,0 0,050
Dusičnany mg/l 25,8 2,5 5,8 50,00
Chlor volný mg/l 0,2 0,0 0,0 0,30
Barva mg Pt/l 17,5 0,0 6,5 20
Zákal jZF 1,1 0,1 0,5 5,00
Vápník mg/l 93,5 21,8 39,7 min.30 *)
Hořčík mg/l 17,4 3,7 6,9 min.10 *)

*) platí pro vody, kde je uměle snižován obsah vápníku a hořčíku

**) doporučená hodnota dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů