Pitná voda je prostřednictvím akreditovaných Hydroanalytických laboratoří společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) kontrolována na všech čerpacích stanicích a úpravně, na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy a místech, kde OVAK vodu přebírá s četností minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně. Voda je také sledována přímo u spotřebitele, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně. Součástí péče o kvalitu vody je údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů. Tyto činnosti jsou zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou a jen od začátku tohoto roku bylo odebráno přes 850 kontrolních vzorků.

Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60-65 % dodávek vod povrchových z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35–40 %. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody. Akreditované Hydroanalytické laboratoře OVAK, které kontrolují vzorky vody, zaměstnávají špičkové odborníky s více než 20ti letou praxí. Tito odborníci zpracovávají denně vzorky z vodovodní i kanalizační sítě, z různých částí technologie úpravy pitné vody a technologie čištění vod odpadních. Vzorky z vodovodní sítě jsou odebírány každý týden podle plánu vzorkování, který sestavuje technolog vodovodní sítě. „Ročně se v laboratořích zpracuje přes 2 900 vzorků odebraných na vodovodní síti, což představuje přibližně 90 000 stanovení (chemických a mikrobiologických ukazatelů) za rok,“ sdělila Ing. Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností. Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží Krajská hygienická stanice (KHS). Laboratoře mají povinnost pravidelně na KHS zasílat výsledky zkoušek vybraných odběrových míst. Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy, musí splňovat limity pro pitnou vodu, stanovené vyhláškou 252/2004 Sb. Výsledky rozborů jsou vykazovány do celostátní databáze „Informační systém PiVo“ (IS PiVo), kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a hygienické stanice.

Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. Voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější nejen v Česku, ale také ve světě.

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

Budeme-li hodnotit kvalitu pitné vody z pohledu statistických výsledků monitoringu, můžeme s uspokojením konstatovat, že pitná voda z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality vody je dle legislativy České republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší, než požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 2020.

Celý zdrojový článek: www.sovak.cz/cs/clanek/situacni-zprava-sovak-cr-ke-kvalite-vody-v-cr