Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy pochází 60-65 % z upravené vody z přehradních nádrží, zejména Kružberk a Šance. 35-40% je vyrobeno z podzemních zdrojů, nacházejících se na území města Ostravy, převážně v oblasti Nové Vsi a Dubí. Za rok 2021 se v Ostravě spotřebovalo přes 15 mil. m3 vody.

Kvalita vody je kontrolována po celé trase od její výroby nebo nákupu až po kohoutek zákazníka. Kontrola je zajištěna prostřednictvím akreditovaných hydroanalytických laboratoří společnosti OVAK a.s., které zaměstnávají špičkové odborníky s více než 20letou praxí. Vzorky z vodovodní sítě jsou odebírány každý týden podle plánu vzorkování. Voda je také sledována přímo u spotřebitelů, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně. Četnost odběru vzorků je z důvodu bezpečnosti významně vyšší než jsou minimální zákonné požadavky. Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží také státní dozorové organizace. Laboratoře mají povinnost pravidelně informovat o výsledcích provedených zkoušek z vybraných odběrových míst prostřednictvím zápisu do celostátní databáze informačního systému „PiVo“, kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a místní KHS.

Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy, musí splňovat limity pro pitnou vodu, stanovené českou vyhláškou, která je plně v souladu s evropskou legislativou pro pitnou vodu. V českých předpisech má řada ukazatelů limit dokonce přísnější, než požaduje evropská směrnice.

V roce 2021 bylo odebráno celkem 11 859 vzorků odpadních, pitných, surových a povrchových vod, v nichž bylo provedeno 161 896 analýz různých ukazatelů kvality – fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických. Více než 10 tisíc vzorků bylo zpracováno v souvislosti s kontrolou kvality provozování vodovodní a kanalizační sítě, včetně jednotlivých technologických úseků úpravy pitné a odpadní vody. Zbytek tvořily rozbory orientované na potřeby externích zákazníků, dle jejich požadavků.

Součástí péče o kvalitu vody je také údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů i vodovodního potrubí. Tyto činnosti jsou rovněž zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou.

Tradičně se společnost OVAK účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek, včetně mezinárodních programů organizovaných skupinou SUEZ, které mají za cíl srovnat přesnost a kvalitu stanovení různých laboratoří. V roce 2021 se laboratoř zapojila do 9 programů ověření způsobilosti laboratoří s úspěšností 100 %. Laboratoř OVAK a.s. se tak svými výsledky analýz řadí mezi referenční pracoviště a to i na mezinárodní úrovni.

Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. Voda v Ostravě se řadí mezi vysoce kvalitní nejen v Česku, ale také ve světě.

Mají vnitřní rozvody a přípojky vliv na kvalitu vody?
Ano, mohou mít. Pitná voda by měla cestu od místa výroby k vodovodnímu kohoutku urazit co možná nejrychleji. Vodárenská společnost se koncepčně podílí na plánování výstavby veřejné vodovodní sítě a udržuje ji tak, aby tento cíl plnila. V praxi se ale stává, že dochází k zastavení proudění vody v přípojkách-vnitřních rozvodech, když spotřebitel žádnou vodu neodebírá. Když voda delší čas neteče, říká se, že stagnuje. Stagnující voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem doporučené spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny, ale tyto změny proběhnout mohou. Jestliže voda stagnuje v potrubí, může do sebe přijmout látky obsažené v materiálu, z něhož jsou potrubí zhotovena, a také z kovových částí instalací, které podléhají korozi. Takto může dojít k jejímu zabarvení, nejčastěji červeno hnědému v důsledku zvýšeného obsahu železa. Pokud delší dobu vodu neodebíráme, doporučujeme vždy nechat ji trochu odtéct před vlastní spotřebou.