Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje

Dne 25. 5. 2018 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod.

Výstupem projektu budou protokoly k jednotlivým zlikvidovaným vrtům. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2018.

Cílem projektu je odstranění monitorovacích hydrogeologických vrtů, které jsou dlouhodobě nefunkční, poškozené a pro monitoring tudíž nepoužitelné. Konečným cílem likvidace je po odstranění výstroje vrtu utěsnění průchodnosti vrtného stvolu proti průniku srážkové vody a úprava terénu do stavu odpovídajícím okolí v dané lokalitě před vybudováním vrtu.

Jedná se převážně o poškozené, zčásti, nebo úplně ucpané vrty, nezabezpečené, otevřené často zaplněné různými odpadky, vrty poškozené se zlomenou pažnicí, suché, se dnem po částečném zasypání vrtu nad hladinou podzemní vody. Do vrtů s nezabezpečeným, otevřeným ústím jsou naházeny nejrůznějších odpadky a vrty tak mohou potenciálně ohrozit kvalitu podzemní vody, protože se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje, nebo v jeho bezprostředním zázemí.