Pět projektů na estetizaci veřejného prostoru obdrží dotaci města Ostravy z programu fajnOVY prostor v celkové výši 1, 598 milionu korun. Další žadatelé se mohou se svými nápady ucházet o finanční podporu města do konce března, k dispozici je celkem 3,4 milionu korun.

Cílem dotačního programu fajnOVY prostor, do kterého město vložilo dalších pět milionů korun, je zlepšení vzhledu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Ostrava ho poprvé vyhlásila v roce 2017 a od té doby finančně podpořila celkem již 31 projektů částkou 8,5 milionu korun.

„Dotační titul fajnOVY prostor již umožnil vzniknout více než třem desítkám zajímavých nápadů veřejnosti. Do třetího ročníku se přihlásilo patnáct projektů, odborná komise vybrala osm, které jsou vhodné k realizaci. Podpořeno bude nakonec pět, protože dva žadatelé odstoupili a jeden nesplnil formální záležitosti. Přidanou hodnotou takových projektů na úpravu veřejného prostoru je to, že se do jejich realizace zapojují aktivní obyvatelé, sousedská komunita. Lidé pak mají k takovému místu lepší vztah, udržují ho, starají se o něj a smysluplně jej využívají,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Na haldě Ema, která je jednou z dominant Ostravy a unikátní botanickou a geologickou lokalitou, na základě návrhu spolku Architectura vyrostou v průběhu workshopů originální objekty ze dřeva a dalších přírodních materiálů, které zvýší atraktivitu místa s velkým turistickým a rekreačním potenciálem. Projekt získá dotaci ve výši 500 tisíc korun.

Piknikové místo s posezením a grilem vznikne Na Honculi u Odry ve Staré Bělé, jeho autorem je Vodácký klub AHOOOJ, kterému byla schválena dotace ve výši 176 tisíc korun. Místo je na trase cyklostezky, lidé tam chodí na procházky, využívají ho rybáři, hasiči, skauti, tělovýchovné jednoty, konají se tam různé, už tradiční komunitní akce.

Spolek Pestré vrstvy zpřístupní veřejnosti drobné stavby a historické objekty v Ostravě a okolí připomínající minulost města. Většina z nich je zanedbaná a zapomenuta. Členové spolku upraví pekárnu hornické kolonie Jan Maria, einmannbunker u Dolu Michal a pozorovatelnu CO na Hladnovském vrchu v Hošťálkovicích. Tento projekt získá dotaci ve výši 154 tisíc korun.

Čtyři umělecké lavice přibydou ke dvěma současným u Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích pro klienty hospice, jejich blízké i pro širokou veřejnost. Autorka projektu, studentka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Radka Vašková Zegzulková do výzdoby betonových lavic keramickými prvky a výroby dřevěných podsedáků zapojí Chráněnou stolařskou dílnu sv. Alexandra, matky z azylových domů a klienty hospice, kteří navštěvují terapeutické dílny. Projektu byla schválena dotace ve výši 268 tisíc korun.

Tradiční venkovskou zahradu z přelomu 18. a 19. století vybuduje vedle kostela svatého Františka a Viktora a fary v Hrušově spolek Balónek, který vydává dětský časopis a organizuje rodinné akce. Dotace je ve výši 500 tisíc korun.

Jeden z přihlášených projektů hodnotící komise vyřadila, protože nesplnil formální podmínky programu.

Každý projektový záměr musí ještě před schválením radou a zastupitelstvem města podpořit minimálně 30 obyvatel starších 18 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Nutný je také souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný. Maximální výše dotace pro jeden projekt je stanovena na 500 tisíc korun a žadateli mohou být pouze fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace jako spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a podobně. Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.fajnovyprostor.cz.
Hodnotící komise tvořená odborníky v oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury, umění a geoekologie se zaměřuje na estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity.

„K úspěšným realizacím patří například přírodní park Hrabovjanka, nový předprostor před Přírodovědeckou fakultou, komunitní tržnice v centru města, venkovní třída v Parku Čs. letců, nová farská zahrada v Heřmanicích, zrevitalizovaný prostor u sokolovny v Proskovicích, workoutové hřiště pro seniory v Porubě nebo nové veřejné prostranství u rybníků v Nové Vsi. Z dotačního programu byly také opraveny a zrestaurovány cenné sochy v Sadu Milady Horákové nebo obnoven kříž z roku 1898 ve Staré Bělé,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Zastupitelé města zároveň schválili další ročník dotačního programu fajnOVY prostor, nově na dvouleté období (2020 – 2021). Přidali do něj pět milionů korun. Zájemci si mohou o peníze z dotačního programu požádat v každém roce třikrát. Letos poprvé v březnu (od 2. do 31. 3.) a dále ještě ve dvou termínech do konce července a října. V roce 2021 to bude v termínech do konce ledna, dubna a července. Přihlášené projektové záměry bude hodnotit a posuzovat odborná komise také třikrát v roce. Žadatel má zároveň možnost v rámci hodnocení projektů s komisí o svém záměru diskutovat. Dohromady může být v tomto období rozděleno až 9 milionů korun.

Na realizované projekty se můžete podívat tady: https://fajnova.cz/minule-rocniky/