Statutární město Ostrava pořádá dne 10. září 2018 Mezinárodní konferenci Adaptace měst na změnu klimatu za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, primátora Ostravy Tomáše Macury a náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové.

[art_yt id=“EqbYYTM1z9w“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

O konferenci

Klimatické změny nesou významné ekologické, ekonomické, ale i společenské důsledky. Adaptace na jejich dopady tak sehrává velmi důležitou roli při budování moderní tváře každého odpovědného města. Adaptace měst na změnu klimatu představuje konkrétní realizovaná opatření, která pomohou včas a bezpečně přizpůsobit se očekávaným změnám počasí, vlnám horka a dalším negativním důsledkům globálních klimatických změn. Je proto nezbytné, aby vytvořené adaptační strategie byly výsledkem dlouhodobého a efektivního plánování za využití nejmodernějších technologií a osvědčených příkladů z praxe.

Tato konference si klade za cíl seznámit účastníky se strategickými postupy  aplikovatelnými pro zastavěná území, náměstí, ulice i domy ve městě, které musí  čelit zvyšujícím se teplotám, rizikům přívalových dešťů nebo nedostatkům zdrojů pitné a užitkové vody.

Česká republika má pro řešení změny klimatu zpracovaný dokument „Adaptační strategie ČR“, na který se město Ostrava rozhodlo navázat a jako jedno z prvních měst zpracovalo vlastní strategii. I když výchozí pozice Ostravy, jako města s průmyslovou minulostí zatíženou těžbou uhlí není právě jednoduchá, dokázala si najít cestu k opatřením, která pomohou do budoucna zpříjemnit život obyvatel.

Na konferenci vystoupí zástupci několika evropských měst, která se strategií adaptace na klimatické změny dlouhodobě zabývají a sami mají zkušenosti s implementací různých opatření v rámci svých měst. Věříme, že vybraná témata a jejich poznatky budou inspirací nejen pro město Ostravu, ale i pro účastníky napříč obory, které s adaptační strategií souvisejí.

Úvodní příspěvek pana ministra životního prostředí Richarda Brabce

[art_yt id=“2C8Q8MMLiR4″ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

Prezentující

Ostrava

Ostrava prošla za poslední dvě desítky let obrovským vývojem. Z průmyslového města se stala městem plným zeleně. Ostrava staví hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou. Dvacet procent plochy města tvoří v současné době pouze zeleň. V letošním roce se Ostrava ucházela o prestižní titul Evropské zelené město 2020. Tato soutěž hodnotila nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních deset let a zavedená a chystaná opatření na několik let dopředu. Jako jedno z prvních měst v ČR se začala Ostrava zabývat zpracováním vlastních adaptačních opatření. V roce 2017 ji pro Ostravu pod názvem „Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu“ zpracovala společnost EKOTOXA s.r.o., za kterou vystoupí její výkonný ředitel Mgr. Petr Birklen. Problematice klimatických změn se začal věnovat v roce 2009 během svého působení na Ministerstvu životního prostředí, kde garantoval přípravu „Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR“. V současnosti pracuje na „Akčním plánu“ pro Statutární město Ostravu řešící konkrétní projekty a samotnou implementaci ve městě.

[art_yt id=“iztOsUQxurs“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

Praha

Česká republika, a také Hlavní město Praha, čelí v posledních dekádách zvýšené četnosti extrémních projevů počasí souvisejících s měnícím se klimatem. Hlavní město Praha se zaměřuje na dlouhodobé zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu. Zranitelnost města a jeho obyvatel snižuje postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (přednostně využívá ekosystémově založených opatření s využitím přirozených vlastností vegetace, která pomocí výparu a poskytováním stínu ochlazuje své okolí, tzv. zelené a modré infrastruktury, v kombinaci s technickými opatřeními a podporou vzdělanosti obyvatel) s cílem zabezpečit kvalitu života v hlavním městě.

V  roce 2017 došlo ke schválení dokumentu „Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“ Radou hl. m. Prahy. Na tuto strategii navazuje Implementační Plán pro roky 2018 – 2019, obsahující řadu konkrétních projektů, které budou hlavním městem rozvíjeny a financovány.  Tuto strategii bude prezentovat Mgr. Tereza Líbová z odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy, koordinátorka implementačního plánu adaptační strategie města Prahy.

[art_yt id=“oOhKBjjLh8A“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

Essen

Evropským zeleným městem pro rok 2017 se stalo německé město Essen, a to především díky působivému pokroku a transformace z uhelného a ocelářského města v nejzelenější město Porúří. Zelené a otevřené plochy – vytvořené částečně obnovou brownfieldů – tvoří více než polovinu území města. Ve znamenitě navrženém, inovativním vodohospodářském systému pomáhají navíc zelené plochy pohlcovat dešťové srážky, bránit záplavám a doplňovat zásoby podzemní vody. Essen je svým charakterem i historií velmi blízko Ostravě a představuje pro ni i její obyvatele velkou inspiraci. Architekt a urbanista Sebastian Schlecht byl projektovým projektový manažer Evropského zeleného města a v současné době pracuje na strategickém pokračování vize Essenu jako zeleného, udržitelného města, města pro život.

[art_yt id=“NGb2Qn1rANw“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

Vídeň

Svými způsoby řešení Vídeň významně akcentuje v rozvojových i územně plánovacích aktivitách adaptační opatření vůči dopadům změny klimatu. Město vyniká v zavádění procesů do systému správy města a rozšiřování v rámci jednotlivých obvodů, a to nejen v rámci Rakouska. Za velmi inspirativní lze považovat aktivity v městské části Vídně – Grätzel. Ve spolupráci s občany podporuje radnice aktivity „ozelenění“ veřejných prostor a aktivity udržitelné mobility, které jednoznačně zmírňují dopady změny klimatu. Dalším z významných pilotního projektů je UHI STRAT Wien, zaměřený na tepelný ostrov ve městě. Díky němu došlo k „ozelenění“ fasád domů a podpoře instalací zelených střech. Projekt přichází s konkrétními opatřeními, jak pro historické části města, tak pro brownfields, a zdůrazňuje potřeby včlenění těchto opatření do regulativ města (například stavební předpisy apod.). V rámci Strategie byla vytvořena databáze aktivit na přizpůsobení se změně klimatu určené pro veřejnou správu, ale také veřejnost a jako podpora úspěšného provádění adaptačních opatření v příslušných odvětvích. Toto představí Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., který absolvoval Technickou univerzitu ve Zvolenu a Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Mezi roky 2007 a 2010 byl ředitelem Státního fondu životního prostředí a mimo jiné také řídil multimediální divize vydavatelství Economia. V současnosti je Petr Štěpánek členem řídícího výboru Strategického plánu Hl. m. Prahy.

[art_yt id=“O_pMThEOagU“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

Program konference

Datum konání: 10. září 2018

8:30 – Adaptační snídaně + registrace
9:30 – Zahájení konference
9:45 – Ostrava (prezentace + diskuze)
10:30 – Praha (prezentace + diskuze)
11:15 – Přestávka na kávu
11:30 – Essen (prezentace + diskuze)
12:15 – Vídeň (prezentace + diskuze)
12:45 – Závěr veřejné části konference a diskuze
13:00 – Oběd + networking
14:00 – Workshopy pro zvané účastníky
15:30 – Přestávka na kávu
16:00 – Shrnutí výsledků workshopů a závěr

Účast na konferenci

Registrace pro pozvané účastníky na Mezinárodní konferenci Adaptace měst na změny klimatu je stále otevřena. V případě, že jste obdrželi pozvánku a konference se zúčastníte, zašlete prosím potvrzení své účasti na email adaptace@ostrava.cz.

Konference je určena především zástupcům veřejné správy, neziskových organizací a zaměstnancům odborných institucí a organizací.

Účast na konferenci je zdarma.

Místo konání

GONG – malý sál, 2.patro
Dolní oblast Vítkovice
Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dopravní spojení

MHD: tram 1, 2 – zastávka „Dolní Vítkovice“

Vlak: Vlakem na Hl. nádraží, poté tramvají č. 1 nebo 2 – zastávka „Dolní Vítkovice“

Parkování: Parkoviště v areálu Dolní oblasti Vítkovice