Soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Dr. E. Beneše a jeho okolí, vyhlášená městem Ostrava v červenci loňského roku, zná svého vítěze. Jejím hlavním úkolem bylo najít odpověď na otázku, jakou má mít tento důležitý veřejný prostor podobu a způsoby využití.

Budoucnost „Benešáku“ vypadá přibližně takto. Vizualizace: Soutěžní návrh kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové.

Porota složená z nezávislých odborníků, zástupců města i obvodu vybrala návrh kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové. Návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a případně také pro konání různých aktivit. Zároveň počítá s možností budoucí výstavby v ploše bývalého Německého domu.

Úkolem této urbanisticko-architektonické soutěže, kterou zorganizoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), bylo vyřešit formu, podobu a způsoby využití veřejného prostoru, který nese označení náměstí, ale v tuto chvíli má spíše vzhled průchozího parčíku. Kromě toho měl návrh řešit kulturní aspekt území, posoudit stav okolních ulic a zohlednit navazující projekty, které se zde plánují, především připravovanou rekonstrukci komplexu bývalého obchodního domu Ostravica.

 „Stojí za připomenutí, že se v rámci řešení vypořádáváme se dvěma časovými hledisky. To první je řekněme střednědobé, kdy úkolem je především kultivovat veřejný prostor, avšak nepočítá se s dostavbou řešeného území. To druhé je pak dlouhodobé a řeší zásadnější a složitější problémy, jako dostavbu území, či nevhodné nadzemní části parkoviště před hotelem. Návrh proto musí být koncipován tak, aby byl funkční a udržitelný v každé etapě. Což vítězný návrh velmi dobře naplňuje. Následovat bude jednání s cílem uzavření smlouvy na projektové práce. První etapu, jejíž předpokládaná hodnota je 30 mil. korun, lze očekávat v roce 2024,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Soutěž byla stanovena jako otevřená a dvoufázová. Do prvního kola, které kladlo důraz na celkovou koncepci, byly podány tři návrhy. Jeden z podaných návrhů byl z hodnocení vyřazen, a to z důvodu nesplnění závazných podmínek soutěže. Do druhého kola tak postoupily dva návrhy, úkolem jejich autorů bylo zaměřit se na řešení detailu veřejného prostranství.

Porota hodnotila návrhy z hlediska kvality celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti. Po dlouhé diskusi rozhodla o udělení pouze druhého místa. Tuto cenu a s ní spojené ohodnocení ve výši 300 tisíc korun udělila návrhu výše zmíněného kolektivu a doporučila jej k realizaci. Zároveň také porotci stanovili body, ve kterých doporučují návrh v dalších stupních dokumentace dopracovat.

Porota kladně hodnotila, že návrh člení území na tři různé části, které mají pro uživatele příjemnou velikost. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí se stávající vzrostlou zelení a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna jiným typem zvolené dlažby. Návrh také zdařile pracuje s objemovou regulací objektu, který by se v budoucnu v místě bývalého Německého domu mohl postavit. Na druhou stranu k dopracování zůstává řešení tzv. modrozelené infrastruktury a z krajinářského pohledu také vztah liniové a volné zeleně v parku. Dále je nutné vyřešit výškový přechod u garáží hotelu Imperial a požadavky na bezbariérovost. Bude potřeba se také více zamyslet nad využitím pozemku pod plánovanou budovou E komplexu Ostravica, než bude postavena,“ doplnil ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.“

Vybraný kolektiv autorů se zabývá zpracováním urbanistických studií, obytných, veřejných a průmyslových staveb, včetně rekonstrukcí i návrhy interiérů a designu. Autoři samostatně působí v ateliérech Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA architects a pojí je častá spolupráce.

Autorem druhého návrhu je architektonická kancelář gogolák + grasse. Tomu porota v soutěži udělila odměnu ve výši 150 tisíc korun. Kladně hodnotila mimo jiné práci se zelení, konkrétně návrh stromořadí v ulici Nádražní. Naopak však dle názoru poroty tento návrh postrádal čitelné urbanistické řešení.

Hodnocení návrhů se účastnili zástupci města a obvodu a řada odborníků na plánování města, architekturu a krajinářskou architekturu. Mezi jinými např. doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D, Ing. Lýdia Šušlíková či autor návrhu budovy Černá kostka akad. arch. Ladislav Kuba. Přizváni byli také zástupci Národního památkového ústavu, kteří stáli už u příprav zadání soutěže, zástupci komplexu Ostravica a hotelu Imperial.

Veřejnost se může se soutěžními návrhy seznámit na výstavě, kterou pořádá městský ateliér MAPPA ve svém prostoru Za výlohou od 31. března. Výstava bude zahájena vernisáží 30. března. v 17 hodin