Národní přírodní památka Landek byla vyhlášena v roce 1966. Mezi ostravskými zvláště chráněnými územími má specifickou pozici, která je dána její polohou (leží na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice), geologickou stavbou (výchozy karbonských uhlonosných vrstev), historií (doklady o nejstarším používání uhlí člověkem na světě) a také relativně zachovalým a pestrým souborem lesních porostů.

Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Landek je chráněn jako lokalita evropského významu a patří mezi nejvzácnější přírodní a kulturní památky ČR. Na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. Národní přírodní památkou je od roku 1993.

Nádherné fragmenty vysokého lesa s buky, duby a javory můžeme obdivovat v přirozených roklích a na svazích Národní přírodní památky Landek, která leží mezi Petřkovicemi a Koblovem. Bučiny kdysi porůstaly celý vrch Landek a byly bohatší o přirozený výskyt jedle bělokoré. V 18. století, s počátkem štolového dobývání uhlí, byly raženy větrací jámy k povrchu. Vyústění šachet bylo odlesněno. Vzniklé světliny byly počátkem 20. století osázeny nepůvodními dřevinami jako je dub červený, borovice lesní, náletem se rozšířil trnovník akát aj. Tyto jsou v současné době postupně nahrazovány stanovištně původními druhy.

Bučiny na Ostravsku jsou jedinečné co se týče jejich výskytu v nízké nadmořské výšce. Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je vysoká vytrvalá bylina s nápadnými květy roste ve světlých lesích. V Červeném seznamu je řazena k vzácnějším druhům a podle zákona je to druh ohrožený. Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem roste ve stinných lesích a křovinách. Vykvétá od května do června.

Video: Ostrava – 12 zvláště chráněných území, cenné přírodovědecky i esteticky

 

Bližší vymezení území národní přírodní památky je k dispozici na Mapovém portálu města.