V minulých letech probíhala zejména intenzivní údržba stokové sítě (revize, čištění a monitoring technického stavu). Délka vyčištěné a zrevidované délky sítě v jednotlivých letech postupně stoupala, od roku 2015 došlo k plánovanému poklesu v důsledku převzetí většího množství starých kanalizací jiných subjektů do správy města. V roce 2016 bylo vyčištěno přes 91,1 km stokové sítě a kamerovým systémem bylo prověřeno (monitorováno)  77,6 km kanalizační sítě.

Kanalizační síť v délce cca 1 057 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu.

V rámci rozšíření kanalizačního systému společnost spolu se statutárním městem Ostravou vytváří podmínky pro plošné odkanalizování přilehlých oblastí (řada okolních obcí) s odvedením odpadních vod na ÚČOV. Při údržbě kanalizační sítě je využita moderní technika tlakových a kombinovaných vozů a kamerových systémů.

Ukazatel MJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet čistíren odpadních vod počet 5 5 5 7 5 5
Kapacita čistíren odpadních vod m3.d-1 186 536 186 536 186 536 186 620 186 536 186 536
Délka kanalizační sítě km 851 866 880 898 919 908
Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu (bez srážkových) tis.m3 15 993 15 751 15 422 15 615 15 647 15 560
Množství čištěných odpadních vod (vč. srážkových) tis.m3 30 785 30 090 32 309 30 319 24 758 26 982
Kaly produkovaný z ČOV t.sušiny.r-1 8 445 8 242 9 346 7 661,6 10 658 9 955

Provoz čistíren odpadních vod

Čištění odpadních vod je v Ostravě provozováno výše vedenou společností OVAK, a.s. Veškerý provoz je plně v souladu se všemi legislativními požadavky na kvalitu vypouštěných vod a na kvalitu produkovaných kalů na všech provozovaných čistírnách odpadních vod. Vedle čistíren odpadních vod je provozováno 35 čerpacích stanic odpadních vod a dvě retenční nádrže.

Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2016 vyčištěno celkem 31,9 mil. m3 odpadních vod. Na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (ÚČOV) bylo navíc zpracováno více než 533 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod z koksárenského a teplárenského průmyslu a 189 tis. m3 jiných koncentrovaných odpadních vod. Při provozu této čistírny odpadních vod bylo vyprodukováno 4 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo následně vyrobeno 5,2 mil. KWh elektrické energie. Celkem bylo vyprodukováno 27 090 tun odvodněného kalu. Odvodněný a hygienizovaný kal je využíván pro výrobu rekultivačního substrátu pro rekultivace skládek a poddolovaných území.

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,7 % na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze, na níž jsou přiváděny odpadní vody z většiny plochy města. Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené původní čistírny odpadních vod. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách s automatizovaným systémem řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem. Toto náročné dílo zajišťuje vysokou úroveň čištění odpadních vod a se svojí kapacitou 638 850 ekvivalentních obyvatel umožňuje rozvoj města i v dalších letech. Vysoká hodnota kapacity je dána mj. tím, že ÚČOV čistí odpadní vody nejen většiny obyvatelstva na území města Ostravy, ale také:

  • z potravinářského průmyslu
  • z ostatního průmyslu po předchozím předčištění
  • a koncentrované fenolčpavkové vody z provozovaných koksoven na území města
  • Společnost OVAK, a.s. se v roce 2016 zaměřila na systematické snižování spotřeby energie. Na ÚČOV v Ostravě – Přívoze bylo spalováním kalového plynu na kogeneračních jednotkách vyrobeno a dodáno do sítě cca 5,2 MWh zelené energie. Malá vodní elektrárna na vodojemu v Muglinově vyrobila 39 MWh zelené energie. Ke snížení spotřeby el. energie přispěla také modernizace čerpadel. Společnost používá 17 vozidel poháněných plynem.
  • Všechny ostatní ČOV mají minimálně mechanicko-biologické čištění, sekundární stupeň. Na jedné z ČOV – Michálkovice je využita technologie dlouhodobé aktivace s vysokou účinností snižování organického znečištění a dusíkatých látek.

Společnost OVAK, a.s. se v roce 2016 zaměřila na systematické snižování spotřeby energie. Na ÚČOV v Ostravě – Přívoze bylo spalováním kalového plynu na kogeneračních jednotkách vyrobeno a dodáno do sítě cca 5,2 MWh zelené energie. Malá vodní elektrárna na vodojemu v Muglinově vyrobila 39 MWh zelené energie. Ke snížení spotřeby el. energie přispěla také modernizace čerpadel. Společnost používá 17 vozidel poháněných plynem.