Přijatá Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (Adaptační strategie) směřuje k naplňování jedné z priorit Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023 (Strategický plán), kterou je Zdravé město. Cílem této priority je výrazně zlepšit prostředí pro život ve městě a vytvořit přitažlivější a funkční veřejný prostor na území celého města, zlepšit životní prostředí ve městě a nabídnout více kvalitního bydlení. Adaptační strategie se tedy také zaměřuje na zlepšování podmínek pro život v Ostravě, a to s ohledem na podmínky změny klimatu. Budoucí vizí, definovanou Adaptační strategií, je zvyšovat atraktivitu veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, zkvalitňovat nakládání s vodou, zlepšovat stav krajiny, podporovat ekologicky šetrné formy dopravy, udržitelnou výstavbu a rekonstrukce budov ve městě.

Hlavní předpokládané změny a trendy vývoje klimatu v Ostravě

  • Postupný nárůst průměrných ročních teplot o cca 2,5 – 3 stupně Celsia do roku 2100 (v porovnání s průměrem za období let 1961 – 2009).
  • Četnější výskyt horkých vln a prodloužení jejich délky.
  • Nárůst počtu dnů beze srážek, včetně úbytku dnů se sněhovou pokrývkou. V jarním a podzimním období se očekává nárůst souhrnu srážek a v letních období naopak jeho pokles.
  • Výrazné zvýšení teplot v letních měsících do roku 2100 o 3 – 4 stupně Celsia a výrazný nárůst počtu tropických dní a úbytek „ledových a mrazových“ dní.
  • Efekt městského tepelného ostrova, který zvyšuje teplotu v přízemní vrstvě atmosféry.
  • Častější a intenzivnějších výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových srážek, období sucha a požárů.

Hlavní rizika a problémy pro město

Hodnocení rizik vycházelo z podrobných analýz, dotazníkového šetření mezi starosty městských obvodů a názorů obyvatel města, kteří se zapojili do vyplňování tzv. Pocitové mapy horka.

Charakter zástavby, místní klimatické zóny a městský tepelný ostrov

Tepelný ostrov města se charakterizuje jako oblast zvýšené teploty vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry (do výšky 1,5 km), kde jsou teploty a proudění vzduchu ovlivňovány zemským povrchem nad městem. Teplotní rozdíl (intenzita tepelného ostrova) je způsobený zejména lidskou činností. Zvýšení teploty v městských oblastech zvyšuje teplotní stres a snižuje teplotní komfort obyvatel. Kvůli omezenému proudění dochází ke koncentraci látek znečišťujících ovzduší (troposférický ozón, suspendované částice, oxidy dusíku). Intenzitu tepelného ostrova naopak snižuje např. městská zeleň (parky, lesoparky, vodní plochy, zelené střechy, barvy nátěrů budov).

Vyhodnocení celkové zranitelnosti města

Zranitelnost je v kontextu změny klimatu definována jako míra vnímavosti systému vůči nepříznivým vlivům. Mezi faktory, které ovlivňují zranitelnost, patří expozice města vůči negativním dopadům, citlivost městských systémů ke klimatické změně a adaptivní kapacita. V rámci prováděné typologie místních klimatických zón byly stanoveny nejvíce ohrožené lokality přehříváním. Mezi tyto lokality patří oblasti se středně vysokou zástavbou, převahou zpevněných povrchů a nižším podílem vegetace, jako v případě centra města a část Vítkovic, nebo nejhustěji osídlené oblasti Moravské Ostravy a Přívozu, Hrabůvky, Vítkovic, Zábřehu, Mariánských Hor, Poruby a Výškovic, kde jsou však účinky tepelného ostrova místně zmírňovány větším podílem kvalitní veřejné zeleně.

Celková zranitelnost města Ostravy v souvislosti s tepelným ostrovem

Adaptační opatření

Adaptační strategie rozděluje opatření k omezení klimatické změny do čtyř základních skupin: zelená, modrá, šedá a měkká.

Zelená opatření zahrnují přírodní a přírodě blízké prvky a oblasti ve městě, které mají další environmentální funkce. Poskytují ekosystémové služby, napomáhají mírnit projevy změny klimatu a jsou přínosné pro obyvatele města. V případě šedých opatření se jedná o člověkem vytvořené struktury, jako jsou budovy a infrastruktura, budované s cílem lépe se vyrovnat s extrémními projevy počasí. Mezi tyto opatření patří například zateplování budov a jejich zastiňování.
Modrá opatření využívají vodu nebo směřují k nakládání s ní. Voda slouží jednak k ochlazování městského prostředí. Hlavním cílem však je její efektivní a hospodárné využití. Měkká opatření jsou organizačně – administrativního charakteru a slouží především k podpoře realizace ostatních skupin opatření.

Mitigační opatření

V rámci Adapatční strategie byla řešena také hlavní mitigační opatření, jejichž cílem je snížení emisí skleníkových plynů), která nelze opomíjet, ani je nejde od adaptačních opatření zcela oddělit. Patří mezi ně zejména energetické úpravy budov, která je žádoucí propojovat s adaptačními opatřeními. Mezi mitigační opatření je řazena také údržba, případně rozšiřování zelených ploch.