Na úhradu nákladů spojených s opravami hřbitovů v jednotlivých městských obvodech je letos v rozpočtu města Ostrava připraveno 9 milionů korun. Další 4 miliony korun jsou schváleny na pokračování úprav centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě.

„Na úpravy hřbitovů přispíváme městským obvodům pravidelně, ale až od minulého roku se podařilo alokovat finance, které by se měly objevovat v návrhu rozpočtu už pravidelně i v dalších letech. Pomůže to městským obvodům plánovat a připravovat projekty. Loni jsme rozdělili celkem 23 milionů korun pro úpravy hřbitovů v jedenácti městských obvodech, letos půjde dohromady 13 milionů do sedmi obvodů, a to do Radvanic a Bartovic, Michálkovic, Krásného Pole, Ostravy-Jihu, Třebovic, Slezské Ostravy a Plesné. Jde o profinancování záměrů podle toho, jak je mají konkrétní městské obvody připraveny. Projekty se většinou týkají oprav chodníků a pěšin mezi hrobovými místy, nového oplocení či mobiliáře a výsadby zeleně. Celková částka k přerozdělení je kvůli pandemii letos sice nižší, ale i tak mám radost, že se v rámci mého resortu podařilo získat finanční prostředky a může tak pokračovat systematická práce na kultivaci těchto pietních míst,“ řekla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nejvyšší částkou město přispěje na rekonstrukce zpevněných ploch a vybudování veřejného osvětlení na hřbitově v Zábřehu. Obvod Ostrava-Jih na ně získal 5 milionů korun.

„Díky získané dotaci můžeme řešit špatný stav asfaltových a betonových ploch uvnitř hřbitova. Místo nich vzniknou nové chodníky z betonové dlažby, v určených částech chodníky mlatové. Opraveny budou také stávající přípojky nízkého napětí a vybudováno veřejné osvětlení. Jedná se o poslední etapu oprav tohoto hřbitova, do kterého v uplynulých letech obvod investoval více než 10 miliónů korun. Práce začnou ještě letos, s dokončením se počítá v příštím roce,“ uvedl starosta obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

Rekonstruovat zpevněné plochy budou také v Radvanicích a Bartovicích s využitím dotace z města ve výši 1,5 milionu korun. Částku 750 tisíc korun dostanou v Třebovicích na výstavbu tří nových sekcí kolumbárií a stejnou částku také v Michálkovicích. Tam půjde příspěvek města na opravy prašné nezpevněné plochy ze strusky, poničených chodníčků ze zámkové dlažby a na vybudování nových širších mlatových chodníčků. Upravena by také měla být plocha pro parkování a místa sloužící pro stání kontejnerů na hřbitovní odpad. Záměrem obvodu je také zřízení přípojky vody s novou kašnou a sjednocení oplocení. Půl milionu korun z městského rozpočtu pomůže Plesné opravit přístupové plochy k hrobovým místům a pět set tisíc korun obdržel také městský obvod Krásné Pole, který je použije na výstavbu nového hřbitovního plotu.

Město pravidelně vynakládá prostředky také na postupné opravy centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě. Loni se podílelo osmi miliony na modernizaci správní budovy, rekonstrukci hlavního schodiště a chodníkové rampy. V letošním roce se bude, mimo jiné, rozšiřovat stanoviště kontejnerů na odpad za 4 miliony korun.