Prohlášení města Ostravy k záměru prodloužení termínu pro odstranění kalů po bývalé rafinérii. V pátek 14. prosince 2018 bylo statutární město Ostrava informováno Ministerstvem financí ČR o vydání souhlasu k podpisu dodatku ke smlouvě mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a státním podnikem Diamo na realizaci zakázky na odtěžbu a odstranění tzv. nadbilančních kalů z lokality „laguny Ostramo“. Předmětem dodatku má být zejména prodloužení termínu pro odstranění zbývajících cca 70 tisíc tun kalů o dva roky, tj. až do konce roku 2020.

Statutární město Ostrava průběžně upozorňovalo na pomalý průběh sanačních prací, přesto bylo opakovaně ujišťováno ze strany zhotovitele, tedy společnosti AVE CZ, i objednatele, státního podniku Diamo, že zakázka bude dokončena včas a v souladu s uzavřenou smlouvou. Podle ní a podle schváleného prováděcího projektu mělo být nejpozději ke dni 22. 12. 2018 provedeno odtěžení a vymístění všech kalů z areálu lagun. Občané města projevili po celou dobu sanačních prací obrovské pochopení a velkou dávku trpělivosti, kdy byli prakticky po celý rok 2018 zatěžováni plynnými a prachovými emisemi, zejména silným zápachem, a to v míře daleko vyšší, než bylo předpokládáno. Tyto nesnáze a snížení kvality života podstoupili v dobré víře, že kompenzací za ně bude brzké a konečné vyřešení mnohaleté ekologické zátěže.

Nesouhlasíme s tím, že změny integrovaného povolení umožňující vznik mezideponie kalů v prostoru lagun a tím i prodloužení termínu sanačních prací byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydány, aniž by se k nim mohlo statutární město Ostrava vyjádřit. Nepochopitelný je pak pro nás postoj Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, který je v rozporu s předchozími přísliby, a oddaluje možnost zlepšení životního prostředí v ekologicky nejhůře postiženém regionu republiky.

Statutární město Ostrava požaduje, aby úprava veškerých nadbilančních kalů, včetně tzv. „hlinek“, byla na lagunách ukončena a tyto byly z lokality odstraněny nejpozději do 22. 12. 2018 v souladu s původní uzavřenou smlouvou mezi společností AVE CZ a státním podnikem Diamo. Je podle našeho názoru neobhajitelné tolerovat zhotoviteli zakázky skutečnost, že v termínu stanoveném smlouvou, který byl navíc součástí podmínek otevřeného výběrového řízení, vymístil z lagun pouze cca 20% z celkového množství kalů. Je historickou zkušeností, že jakékoliv projevy benevolence vůči dodavatelům sanačních prací vždy vedly k neopodstatněným prodlužováním realizace a k mrhání veřejnými prostředky.

Statutární město Ostrava zásadně nesouhlasí s dalším prodlužováním smluvních termínů již více než 13 let probíhající sanace ekologické zátěže po bývalé rafinerii Ostramo, která patří mezi nejzávažnější v zemi a která významným způsobem zatěžuje životní prostředí a představuje nezanedbatelná zdravotní rizika pro obyvatele města.