V ostravské zoologické zahradě se v jarním období narodily desítky mláďat u celé řady chovaných druhů. Vedle toho eviduje i nespočet mláďat u druhů, jež se v areálu zoo vyskytují volně. Mnoho z nich k rozmnožení využilo hnízdní budky a další opatření, kterých bylo v minulých letech pro zvýšení biodiverzity areálu ostravské zoo nainstalováno více než 260. A kdo v budkách přebývá?

V roce 2017 nainstalovali ochránci přírody ze Zoo Ostrava v areálu více než 260 nejrůznějších budek coby náhradních stromových dutin, a to nejen pro ptáky, resp. drobné pěvce (např. sýkory, rehky, šoupálky), ale také poštolky či sovy, netopýry, čmeláky apod. Vybudovány byly tři hmyzí hotely, čtyři líhniště pro ještěrky, tři motýlí louky. „V minulých týdnech jsme provedli kontrolu budek a s potěšením zjistili, že většina z nich byla obsazena. K nejpočetnějším obyvatelům budek patří sýkory (koňadry nebo modřinky), které obsadily přes 80 budek. 14 budek obydleli lejsci bělokrcí, pět budek vrabci polní, tři konipasi bílí, tři brhlíci lesní. Kromě drobných pěvců v budkách zahnízdily i dva páry puštíků obecných a veverek obecných. U mnoha těchto obyvatel se dá počítat s tím, že zahnízdí ještě jednou, čímž se celkový počet vyvedených mláďat ještě zvýší. Ve třech budkách se objevily vosy a ve dvou zahnízdili i čmeláci,“ popisuje Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření, který se problematikou ochrany přírody zabývá více než 50 let.

Kosi černí k hnízdění využili podbité desky na dřevostavbách. U čtyř nově vyvěšených dvojbudek pro rorýsy byla nainstalována a spuštěna aparatura pro přehrávání hlasů rorýsů, což by mělo pomoci k jejich přilákání. U nově vykopaných tůněk byly zjištěny početné snůšky skokanů hnědých (řádově tisíce vajíček). Samozřejmě jen nepatrné procento z nich dosáhne dospělosti. Vedle zjišťování obsazenosti budek pokračuje masívním tempem rovněž výsadba kvetoucích bylin a plodonosných dřevin pro přilákání hmyzu i ptactva.

Z volně žijících zajímavějších druhů byl letos zjištěn výskyt sedmihlásků hajních, lejsků šedých, žluv hajních, strakapoudů prostředních, datlů černých. Nalezeno bylo hnízdo káně lesní.

„Vedle ochrany přírody v různých koutech světa nezapomínáme ani na naši přírodu a bezprostřední okolí, které obklopuje areál zoo. Ve spolupráci s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se sami zapojujeme do ochrany naší přírody a také se snažíme inspirovat a motivovat veřejnost,“ vysvětluje ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas. Vzhledem k alarmujícím zprávám o rapidním úbytku celé řady organismů z naší přírody jsou tyto ochranářské aktivity – pro samotné živočichy i pro zapojení široké veřejnosti. „Mnohá opatření jsou velmi jednoduchá, ale pro ochranu biologické rozmanitosti mají nesmírný význam,“ dodává Petr Čolas.